Vrijednost posjećivanja bolesnika

Visits: 400 Today: 4

Jedna od počasti koje je Uzvišeni Allah pripremio za ovaj ummet, jeste i velika nagrada za one koji obilaze i posjećuju bolesnike. U Hadisu koji prenosi Ebu Hurejre, r.a., navodi se da je Poslanik, a.s., rekao: „Onoga ko posjeti bolesnika glasnik sa nebesa pozove: ‘Dobar si i dobar je tvoj hod. Spremio si sebi boravak (kuću) u džennetu.’ „ (Tirmizi, Ibn Madže)Enes, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, a.s., rekao: „Dok je musliman u posjeti svoga brata muslimana, boravi u hurfetu (palmiku) dženneta sve dok se ne vrati.“ – Bilo je rečeno: „A šta je hurfet dženneta?“ Njegovi plodovi.“ (Ahmed, Muslim i Tirmizi)

Salavat 70.000 meleka

Od Alije, r.a., se prenosi da je čuo kada je Allahov Poslanik, a.s., rekao: „Koji god musliman posjeti drugog muslimana ujutro, na njega donosi salavate 70.000 hiljada meleka sve dok ne omrkne, a ako ga posjeti navečer, na njega donosi salavate 70.000 meleka sve dok ne osvane.“ (Tirmizi)

Spadaju grijesi

Od Enesa, r.a., prenosi se da je čuo kada je Allahov Poslanik, a.s., rekao: „Koji god čovjek posjeti bolesnika, zađe u Allahovu milost. Pa kada sjedne kod bolesnika, milost ga potpuno prekrije.“ Kaže Enes, r.a., dalj: „Upitao sam, Allahov Poslaniče, ovo je za zdravog koji posjeti bolesnika, a šta je sa bolesnikom?“ – pa je odgovorio: „Sa njega spadnu njegovi grijesi.“ (Ahmed, Ibn Ebi Dunja i Taberani u El-Esvatu)

Za Akos.ba pripremio Fahrudin Vojić

Pročitajte još: Bolest kao iskušenje

Kur’anski izraz za bolest je „mered“ koji još ima sljedeća značenja: oboljenje, slabost, tama, sumnja, nevjerovanje, obmana, gubitak. (Muftić, 1410)Kur’an ukazuje na posebno stanje oboljele osobe i u tom smislu joj daje poseban status koji se izražava kroz davanje olakšica takvoj osobi. U Kur’anu i sunnetu Božije Poslanika, s.a.v.s., nalazimo smjernice i upute za ponašanje u stanju bolesti. Na prvom mjestu, čovjek treba biti svjestan da je bolest teškoća iskušenja ili ispita koji pogađa sve one koji razmišljaju o džennetu.„Zar vi mislite da ćete ući u Džennet, a još niste iskusili ono što su iskusili oni koji su prije vas bili i nestali? Njih su satirale neimaštine i bolest, i toliko su bili uznemiravani da bi i poslanik, i oni koji su s njim vjerovali — uzviknuli: ‘Kada će već jednom Allahova pomoć!?’ Eto, Allahova je pomoć zaista blizu!” (El‐Bekara, 214)Drugi postupak u stanju onog koji je iskušan bolešću, jeste da bude strpljiv i izdržljiv. Uzvišeni Allah u Kur’anu hvali istinske vjernike (El-Bekare 177) opisujući ih kao one koji su strpljivi u neimaštini i u bolesti i za vrijeme nevolje. A te osobine imaju samo oni koji su bogobojazni, ističe se u nastavku pomenutog ajeta.Nagrada za strpljivost je višestruka, a onome ko se u bolesti strpi u ime Uzvišenog Allaha – On će oprostiti neke njegove grijehe.„Neće vjernika zadesiti nikakva teškoća, tuga, niti bolest, čak ni briga koja ga mori, a da mu Allah neće zato oprostiti neke njegove grijehe.“ (Tirmizi 976)Ovdje treba napomenuti da većina islamskih učenjaka smatra da se time misli na male grijehe, jer je za velike potrebno pokajanje.O ma kakvoj se teškoj bolesti radilo, iskreni vjernik ne pada u očaj i ne gubi nadu u Allahovu milost i pomoć, jer u Kur’anu se ističe: „Allahova pomoć je zaista blizu.“Sjetimo se samo Ejuba, a.s., i njegove razarajuće bolesti, kao i onih svih drugih iskušenja kroz koja je prošao, ali on ni za trenutak nije izgubio nadu u Allahovu milost i Njegovu pomoć.Iskreni vjernik je duboko svijestan da je Uzvišeni Allah Taj „Koji ga hrani i poji, i Koji ga, kad se razboli liječi.“ (Eš-Šu’ara, 80)

Za Akos.ba pripremio Fahrudin Vojić