Tri djela koja vode u društvo Poslanika, s.a.w.s., u Džennetu

Visits: 2201 Today: 2

Ovo su tri djela koja vode u društvo Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, u Džennetu:

1. Često obavljanje nafila namaza

Prenosi se da je Rebia’ ibn Ka’b zatražio od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da bude sa njim u Džennetu pa mu je on odgovorio da što više čini sedždu, tj. da što više klanja dobrovoljni namaz. (Muslim).

2. Lijepo ponašanje

Poslanik, sallallahu alejhi we sellem je rekao: “Ljudi koje najviše volim među vama i oni koji će sjediti najbliže meni su oni koji imaju najljepše ponašanje“. (Tirmizi, Albani ga je proglasio vjerodostojnim)

3. Briga o siročadima

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi we sellem je rekao: “”Ja i onaj koji se brine o siročetu ćemo biti ovako blizu u džennetu”, i on pokaza sastavljena dva prsta svoje ruke“. (Buhari)

Šejh Abdurrahmân b. Abd al-Azîz al-Aql

Pročitajte još: Koga sve meleki blagosiljaju?

PITANJE: Poznato mi je da meleki blagosiljaju osobu koja zaspi pod abdestom, osobu koja moli Allaha da pomogne nekome, osobu koja posjeti bolesnika itd.. Koga još blagosiljaju meleci?

ODGOVOR: Uvaženi i cijenjeni brate, prije odgovora treba spmenuti da je pitanje donošenja salavata meleka na ljude pitanje gajba i da se o njemu može govoriti samo na osnovu objave, tj. kur’ansko-hadiskih argumenata. Na arapskom jeziku napisane su posebne studije koje govore o pitanju koje ste vi postavili, a ja ću spomenuti nekoliko tih situacija:

1. Ko zanoći čist – pod abdestom. Allahov Poslanik je kazao: ‘Očistite ova tijela, Allah vas očistio, ne postoji niti jedan čovjek koji zanoći čist – pod abdestom, a da sa njim u odjeći koja je najbliža tijelu ne zanoći melek, pa kada god se prevrne u toku noći, on goovri: ‘Allahu moj, oprosti Svome robu, on je zanoćio čist.’’’ (Taberani od Ibn Abbasa, r.a., šejh Albani ovu je predaju smatrao vjerodostojnom)

2. Iščekivanje namaza. Allahov Poslanik je kazao: ‘‘Sve dok neko od vas iščekuje namaz, on je u namazu sve dok ne izgubi abdest, a meleki dove za njega: ‘Gospodaru, oprosti njemu, Gospodaru, smiluj mu se.’’’ (Muslim od Ebu Hurejre, r.a.)

3. Onaj ko klanja u prvom ili prvim saffovima. Allahov Poslanik je kazao: ‘’Zaista Uzvišeni Allah i Njegovi meleki donose salavate na prvi saff.’’ (Ibn Hibban od Bera’a ibn Aziba, r.a., a Šuajb Arnaut je ovaj hadis ocijenio vjerodostojnim u opaskama na Hibbanov Sahih)

4. Onaj ko klanja na desnoj strani saffova. Allahov Poslanik je kazao: ‘’Zaista Uzvišeni Allah i Njegovi meleki donose salavate na desne strane saffova.’’ (Ebu Davud, od Aiše, r.a., a šejh Albani je ovu predaju smatrao dobrom –hasen)

5. Onaj ko popunjava praznine u saffovima. Allahov Poslanik je kazao: ‘’Zaista Uzvišeni Allah i Njegovi meleki donose salavate na one koji popunjavaju saffove.’’ (Ebu Davud, Ibn Madže od Aiše, r.a., šejh Albani ga je ocijenio vjerodostojnim u više svojih knjiga)

6. Onaj koji sjedi na mjestu na kojem je klanjao namaz. Allahov Poslanik je kazao: ‘’Meleki donose salavate na nekog od vas sve dok sjedi na mjestu na kojem je klanjao, sve dok ne izgubi abdest, i govore: ‘Gospodaru, oprosti njemu, Gospodaru, smiluj mu se.’’ ( Ahmed od Ebu Hurejre, r.a., šejh Ahmed Šakir u opaskama na Musned ocijenio je ovu predaju vjerodostojnom)

7. Onaj ko ustaje na sehur. Allahov Poslanik je kazao: ‘’Sehur je blagoslovljeni obrok, zato ga ne ostavljajte pa makar se radilo o gutljaju vode. Zaista Uzvišeni Allah i Njegovi meleki donose salavate na one koji su ustali na sehur.’’ (Ahmed od Ebu Seida, r.a., šejh Albani je ovu predaju smatrao dobrom – hasen)

8. Onaj ko obiđe bolesnika. Allahov Poslanik je kazao: ‘’Ne postoji čovjek koji obiđe svoga bolesnog brata a da mu Allah ne pošalje sedamdeset hiljada meleka koji na njega donose salavate, bez obzira u kojem dijelu dana to bilo, sve dok ne omrkne, ili u bilo kojem dobu to bilo noću, sve dok ne osvane.’’ (Ahmed, Ibn Hibban od Alije, r.a., šejh Ahmed Šakir i šejh Šuajb Arnaut ovu su predaju smatrali vjerodostojnom)

9. Onaj ko ljude podučava dobru. Allahov Poslanik je kazao: ‘‘Zaista Uzvišeni Allah i Njegovi meleki, stanovnici nebesa i Zemlje, pa čak i mrav u svojoj nastambi, a i riba u vodi, donose salavate na onoga ko ljude podučava dobru.’’ (Tirmizi od Ebu Umame, r.a., šejh Albani je ovu predaju smatrao vjerodostojnom) A Allah najbolje zna!

Mr. Pezić Elvedin

n-um