Vrijednost i smisao bismille u životu muslimana

Bismilla je sastavni dio Kur’ana. Putem objeve dostavljena je Poslaniku s.a.v.s. i ubraja se u Kur’an a.š.O vrijednostima Bismille Allahov poslanik s.a.v.s. izrekao je brojne hadise. Prenosi Ibn Ebi Hatim u tefsiru od Ibn Abbasa da je Osman ibn Affan r.a. pitao Allahovog poslanika s.a.v.s. o Bismilli tj. o riječima bismillahirrahmanirrahim, pa mu je Vjerovjesnik s.a.v.s. odgovorio: “To je jedno od imena Allaha Uzvišenog, a između tog i i Najuzvišenijeg imena je toliko blizu kao što je između bjelila i crnila u očima .” Prenosi Ahmed u Musnedu od Usame bin Umejra r.a koji kaže: “Bio sam iza poslanika s.a.v.s kada je posrnuo pa sam rekao : Propao je (tj. bjedan li je) šejtan! Poslanik s.a.v.s. je na to odgovorio: Ne govori tako, jer se on time samo pojačava i povećava, do te mjere da postane velik kao kuća! Umjesto toga ti reci: Bismillah, jer se on time smanjuje i postaje malehan kao mušica.” Prenosi se od ashaba Abdullaha ibn Mes’uda da je rekao: “Ko želi da ga Allah sačuva od devetnaest zebbanija (čuvara džehennema) neka često uči bissmilahirrahmanirrahim, pa će mu Allah učiniti svako slovo štitom od njih .”

. Vjerovjesnik s.a.v.s. dalje navodi: “Svaki posao koji nije započet s Bismillah – krnjav je!” Allahov poslanik je to praktikovao i ličnim primjerom pokazao da svaki posao treba započeti bissmillom. Nju, bissmillu, je izgovarao prilikom jela i pića, polaska na spavanje, ulazka i izlazka iz kuće, polaska na put ,uzimanja abdesta i gusula, prilikom klanja životinja kako bi njeno meso bilo halal (dozvoljeno). U Kur’anu Časnom stoji: “NE JEDITE ONO PRI ČIJEM KLANJU NIJE SPOMENUTO ALLAHOVO IME, TO JE UISTINU GRIJEH.” (El-En’am:121 )U prijevodu Bismillah znaci: u ime Allaha, tj. s imenom Allaha Sveopćeg, Dobročinitelja, Milostivog. Spominjanjem Allaha i sjećanjem na Njega traži se Njegova pomoć i zaštita, te blagoslov. U momentu započinjanja nekog posla bismilom čovjek bi trebao biti svjestan da s tim poslom treba, prije svega, biti zadovoljan Allah dž.š. jer, s Njegovim imenom biva svaki početak, pokret i nastojanje. Zato bismillu treba stalno izgovarati , u svim životnim situacijamaVjernik treba imati na umu temeljno islamsko pravilo da djelo neće biti primljeno osim s ciljem postizanja Allahovog zadovoljstva.Ona, bismilla, je usko vezana s nijetom. Ona pokušava da čovjeka kontroliše i podsjeća ga da radi isključivo zbog Allaha dž.š. i postizanja njegove naklonosti i zadovoljstva.U islamu bismilla ima ogromnu vrijednost. Kratka je i lahka na izgovoru. Zato, nastojmo je stalno izgovarati, podučavajmo našu djecu da stalno i u svim prilikama izgovaraju: bismillah! Naročito pri objedu, te izlazku i ulasku iz kuće.Bismilla je Allahova dž.š. milost, zaštita i blagoslov podaren vjernicima .

(Svi navedeni hadisi su uzeti iz tefsira Ibn Kesira)

Za Akos.ba piše: Bedrija Ramić