PROUČITE OVU DOVU ZA BERIĆET I NAFAKU U NOVOJ 1441. HIDŽRETSKOJ GODINI

Visits: 2392 Today: 1

FADILETI MUBAREK DANA I NOĆI U CIJELOJ GODINI DANA
Ovdje ćemo navesti najznamenitije noći i dane u godini dana.
Prva noć muharrema – to je uoči hidžretske nove godine, dužan je svaki musliman i muslimanka da čuva i poštuje islamske običaje i da ih sprovodi u djelo i da nauči svoje potomke i svoju obitelj tim islamskim običajima i da ih čuva od neislamskih običaja.

Prvi dan i prva noć muharrema je od velikog značaja. To je jedan historijski dan i jedan najznamenitiji dan u povijesti muslimana, a to je i početak muslimanske ere ili muslimanske nove godine. A to je zabilježen datum kad se je Alejhisselam iselio u Medinu i naš’o braću Medinelije koji su ga primili kao najboljega dosta, njega i njegove ashabe – drugove i koji su zadnji zalogaj podijelili sa svojom braćom muhadžirima. Od tada se je Islam raširio na sve strane. Zato svi muslimani širom svijeta dočekaju novu hidžretsku godinu sa velikim poštovanjem učeći hatme, mevlude, tevhide, ilahije i druge recitate u počast nove godine, a to je prvi dan muharrema.

Pošto je u godini hidžretskoj prva noć negoli dan tj. nova godina muslimanska ili hidžretska nastupa od akšama uoči prvog muharrema, preporučuje se da se prvu noć uoči

muharrema klanja deset rekata nafile namaza. Učiti na svakom rekatu iza Fatihe deset ajetu-l-kursijja i deset Ihlasa, poslije namaza moliti Allaha za oprost grijeha svojih i svojih roditelja, i zamoliti za oprost grijeha svih mu’mina i mu’minkinja i zamoliti Allaha dž.š.:

«Ja Rabbi, ja stupam u novu hidžretsku godinu, pa što sam god uradio grijeha hotimično ili nehotice, u znanju ili neznanju, Ti meni oprosti, i dobrih djela koja sam počinio, Ti meni primi, i daj da nam bude sretna i hairli ova godina, da je provedemo u Tvom raziluku. Ako si mi propisao život da živim ovu godinu, ja Rabbi, daj da je proživim islamskim životom u Tvom raziluku, a ako si mi propisao da umrem u ovoj godini, daj mi da umrem kao mu’min – vjernik».

Prvi dan muharrema lijepo je klanjati dva rekata nafile, a učiti šta hoćeš na rekatima, a poslije namaza ovu dovu proučiti sa euzu bismillom:
Allahumme Ente Rabbi kadimun ve hazihi senetun džedidetunfe es’eluke min hajriha ve e’uzu bike min šerriha vestekfike muenneha ve šegalehaja ze-l-dželali ve-l-ikram.
Allahume Ente-l-ebedijju-l-kadimu ve hazihi senetun džedidetun es’eluke fihe-l-‘ismete mine-š-šejtani ve-l-‘avni ‘ala hazihi-n-nefsi-l-emmareti bi-s-sui ve-l-ištigali bima jukarribuni ilejkeja ze-l-dželali ve-l-ikram.
Ko god klanja dva rekata prvi dan muharrema, i prouči ovu dovu, Allah će poslati jednog meleka koji će ga čuvati od šerra šejtanskog, zla, i čuvaće ga od svih zala, i olakšaće mu Allah sve poslove.

Desetu noć muharrema, noć uoči ašure, klanjati sto rekata i učiti na svakom rekatu iza Fatihe triput Ihlas suru, tj. kul huvallahu ehad. Poslije dove proučiti sedamdeset puta subhanallahi ve-l-hamdu lillahi…do na kraj i sedamdeset puta estagfirullah. Ko ne može stotinu, neka klanja dva rekata i nek prouči iza namaza isto kao i gore što smo naveli, i još nek doda, nek prouči sedamdeset salavata.
Deseti dan ašure klanjati osam rekata, učiti šta hoćeš iza Fatihe. Nema opisa koliko će biti nagrade, a naročito što više sadaku dijeliti. Ko pomiluje jedno siroče koje je ostalo bez roditelja, ko ga pomili i dadne mu sadaku ima kod Allaha toliku nagradu, toliko sevapa, koliko ima na glavi dlaka. Allah će mu razmekšati srce. Ko prouči na dan jevmi ašure stotinu ajetu-l-kursijja i stotinu Ihlasa, pa dovu učini i pokloni svojim roditeljima, Allah će im olakšati azab kaburski, pa makar bili i mušrici.
Prvu veče redžepa klanjati deset rekata i učiti iza Fatihe jedanput kulja ejjuhe-l-kafirun, i triput Ihlas. Kad nastupi ovaj mjesec, prouči se ova dova:
Allahumme barik lena ft redžebe ve ša’bane ve belligna ramadane.
Lejle-i-regaib. Prva noć uoči petka u redžepu, to je lejle-i-regaib. To je noć kad je najsretnija mati, hazreti Amina, našeg hadreti Pejgambera a.s. osjetila se nosećom, i to je ta noć prvo uoči petka u redžepu. Treba klanjati dvanaest rekata između akšama i jacije i učiti na svakom rekatu iza Fatihe triput inna enzelnahu i dvanaest puta Ihlas. Poslije namaza proučiti ovaj salavat:

Allahumme salli ‘ala Muhammedini-n-nebijji-l-ummijji ve ‘ala alihi ve sellim.
Zatim na sedždu pasti i proučiti:
1 Subbuhun kuddusun Rabbuna ve rabbu-l-tnelaiketi ve-r-tuh
sedamdeset puta, zatim se dići sa prve sedžde, sjesti i proučiti:
Rabbigftr verham ve tedžavez amma talent, inneke Entel-e’azzul-ekrem,
i opet pasti na sedždu i na sedždi proučiti subbuhun…, do na kraj, zatim moliti Allaha na sedždi što hoćeš.
Prvi petak u redžepu klanjati četiri rekata između džume i ikindije, i učiti iza Fatihe sedam ajetu-l-kursijja, Ihlas, i pet puta muavvezatejn, tj. kul euzu bi rabbi-l-felek i kul euzu bi rabbi-n-nas na svakom rekatu. Poslije selama proučiti la havle ve la kuvvete illa billahi-l-‘alijji-l-azimi-l-kebiri-l-mute’al dvadeset i pet puta. Iza toga deset puta tobu istigfar donijeti.
Dvadeset sedmu noć redžeba je lejlei-miradž. Tu noć klanjati dvanaest rekata. Iza Fatihe Ihlas učiti jedanput. Iza namaza proučiti SUBHANALLAHI VE-L-HAMDU LILLAHI VE LA ILAHE ILLALLAHU VALLAHU EKBER stotinu puta, sto puta istigfar i stotinu salavata, zatim tražiti što želiš, ali treba postiti taj dan, dvadeset sedmi.
Svako dobro djelo u redžebu efdalnije je nego u običnim danima; sedamdeset puta je veća nagrada, a naročito za post. Ko posti tri dana redžeba on će se napojiti u Džennetu rijeke koja se zove redžeb. Ona je od mlijeka bjelja, a od meda slađa, jer je redžeb Allahov mjesec i on je mjesec od ona četiri sveta

mjeseca koji se spominju u Kur’anu. Zato treba u redžebu posvetiti se što više ibadetu, učenju Kur’ana i dijeljenju sadake i drugim dobrim djelima iz počasti redžeba mubarek mjeseca.
Mjesec ša’ban je mjesec Alejhisselama. Svako dobro djelo u ša’banu je vrednije sedam stotina puta nego u običnim danima. U njemu ima jedna blagoslevljena mubarek noć, a to je petnaesta noć ša’bana, a to je lejle-i berat – prijepisna noć kada meleki po AUahovu emeru prepisuju iz Levhi – mahfuza za godinu buduću, šta će se desiti, ko će se roditi i ko će umrijeti u toj godini, koliko će kome rizka i nafake doći, ko je upisan među dobre, a ko među griješne robove. I tu se noć rješava sve šta će se odraziti za godinu.
Lejle-i berat je noć najhajirnija za ibadet iza lejle-i kadra. Rekao je Alejhisselam:
«Dođe mi jedno vele u neko doba noći» – a to je trinaesta veče ša’bani-šerifa – «Džebrail a.s. pa mi reče: ‘Ja Resulallah, zikir čini Allaha dž.š.!’ Ja sam ustao i uzeo abdest i klanjao i učio do zore. Kad je bilo u zoru dođe mi Džibril alejhisselam i veli mi: ‘Selam ti je Allah dž.š. i veli ti da ti afv’ čini i oprašta trećini tvoga ummeta’. Ja mu rekoh: ‘Šta će biti sa one dvije trećine?’ ‘Ne znam,’- kaže hazreti Džebrail.
Kad je bila četrnaesta noć, opet mi dođe Džebrail a.s. upola noći i reče mi: ‘Ustani, ja Resulallah, pa zikir čini Allaha dž.š.’ Opet sam ustao i uzeo abdest, učio i klanjao do zore. U zoru mi dođe hazreti Džebrail a.s. i veli mi: ‘Selam ti je Allah dž.š. i veli ti da ti oprašta dvije trećine tvoga ummeta.’ ‘A šta će biti sa one trećine, ja Džebrail?’ ‘Ne znam, ja Resulallah!’ – reče hazreti Džebrail a.s.

Kad je bila petnaesta noć mjeseca ša’bana dođe mi nazreti Džebrail a.s. i veli mi: Ja Resulallah, uzmi abdest i pogledaj u nebesa’.’ I kad sam pogledo u vasionu, vidio sam sve do Aršurrahmana, što god ima meleka na nebesima sve je palo na sedždu Allahu dž.š. i sve moli za ummet Alejhisselama. Ja sam tada pao na sedždu Allahu dž.š. i zamolio za cijeli svoj ummmet. I sve sam ibadet činio do sabaha.
Vidio sam na prvom nebu meleka gdje kaže: ‘Blago onome od ummeta Alejhisselama koji se preginje na ruku ove mubarek noći.’
Vidio sam na drugom nebu meleka koji kaže: ‘Blago onome od ummeta Alejhisselama koji pada na sedždu Allahu dž.š. ove mubarek noći.’
Vidio sam na trećem nebu meleka koji kaže: ‘Blago onome od ummeta Alejhisselama koji zikir čini u ovoj mubarek noći.’
Vidio sam na četvrtom nebu meleka koji kaže: ‘Blago onome od Ummeta Alejhisselama koji dovu čini i moli Allaha dž.š. ove mubarek noći.’
Vidio sam na petom nebu meleka koji kaže: ‘Blago onome koji plaće od Allahova straha ove mubarek noći.’
Vidio sam meleka na šestom nebu gdje kaže: ‘Blago onome koji dijeli sadaku i druga dobra djela čini ove mubarek noći.’
Vidio sam na sedmom nebu meleka gdje kaže: ‘Blago onome od ummeta Alejhisselama koji uči Kur’an ove mubarek noći.’
Tu noć sam do zore ibadet činio i u zoru dođe mi Džebrail a.s. i veli mi: ‘Selam ti je Allah dž.š. i veli ti da ti oprašta cijeli tvoj ummet.’

Tu noć Allah pošalje jednog meleka na dunjalučko nebo koji viče od akšama do zore: «0 vi Allahovi robovi, imal’ iko da se kaje na svojim grijehima, da mu se pokajanje primi? Imal’ iko da traži oprosta da mu se oprosti? Imal’ iko da traži kakav murad ili hadžet da mu se ispuni ove mubarek noći?»
Pa onaj ko se god obrati Allahu dž.š. ove mubarek noći ponizno i skrušeno i plačno i zamoli Allaha dž. š. neće ga Allah dž. š. odbiti od Svoje kapije. Zato je rek’o Alejhisselam:
«Kada dođe petnaesto vele ša’bana provedite je u ibadetu i taj dan postite.»
Lijepo je i veliki fadilet ovu noć provesti u ibadetu i klanjati od dva do stotinu rekata nafile namaza, a učiti iza Fatihe pet puta ili sedam puta kul huvalllahu ehad suru na svakom rekatu, koliko god rekata klanj’o. Iza namaza ima posebna dova koja se uči, a zove se berat dova. Ta dova ima u svakoj hamajliji, a naslov je te dove berat duasi.
Koliko je vrijedna i znamenita ova noć za ibadet, evo jedan primjer: Jednom poš’o Isa a.s. preko jedne pustinje i naiđe preko jednog brda i ugleda jednu čudnovatu stijenu, bijela kao snijeg. Zast’o je da vidi tu špilju. Tada mu Allah dž.š. hitab čini i veli: «Sta to gledaš, ja Isa? Misliš li ti daje prazna ta stijena i da nema ništa u njojzi?» Tada Isa a.s. reče: « Ja Rabbi, otkrij mi da vidim šta ima u ovoj stijeni?» Tada se rastupi stijena kad tamo jedna sofa zelena i na njojzi čovjek ibadet čini. U jednoj mu ruci željezni štap, a u drugoj šip, i tu ibadet čini. Priđe mu Isa a.s. i reče mu: «Ej Allahov robe, od kad si tude?» On reče: «Evo ima četiri stotine godina kako ovdje ibadet činim u ovoj pustinji u ovoj stijeni.» Tada Isa a.s. pade na sedždu i zamoli

Allaha dž.š.: «Ja Rabbi, imal’ iko bolji i pribraniji rob od ovoga Tvoga roba koji Tebi ibadet čini četiri stotine godina?» Veli AUah dž.š.: «Ima, ja ha. Biće u ahiri-zemanu od ummeta Moga miljenika hadreti Muhammed pejgambera a.s. koji rob ustane u noći kad sav svijet spava petnaestu večer sa’bana i klanja dva rekata nafile namaza sa svega srca, a to je u lejlei- beratu, njegovo će biti efdalnije dva rekata nego njegovih četiri stotine godina.» Kad je čuo Isa a.s. tada zamoli Allaha dž.š. i reče: «Ja Rabbi, o Ti moj Stvoritelju, kad je tolika nagrada u tome vremenu, Ti i mene učini da budem od ummeta Alejhisselamova!» Isa a.s. iako je bio pejgamber i imao svoj kitab on je zaželio da bude od ummeta Alejhisselama.
Ko klanja tu noć stotinu rekata, prouči na svakom rakatu iza Fatihe pet puta kul huvallahu suru Allah će mu poslati pet stotina hiljada meleka koji donesu teftere od nura i pišu mu sevab do Kijametskog dana. Zato svaki musliman treba koristiti ovu noć u ibadetu, učiti Kur’an što više i što više zikir činiti Allaha dž.š. i što više dijeliti sadaku i ostala dobra djela činiti.
Kada dođe prva veče ramazani – šerifa tada se otvore džennetske kapije, a zatvore džehennemske, a šejtani se povezu da bi lakše i komotnije mu’mini i mu’minke mogli postiti mjesec ramazan.
U ramazani – šerifu svako dobro djelo vrijednije je nego u običnim danima hiljadu puta više. Svaku večer u vrijeme iftara u ramazanu Allah dž, š. oprosti na hiljade grijeha od Svojih robova do lejletu-l kadra, a u lejleti-l kadru više oprosti Svojih robova više nego preko cijelog ramazana do uoči bajrama, a

uoči bajrama više oprosti Svojih robova nego preko cijelog ramazana. Zato svaki musliman i muslimanka koji sa svega srca isposti ramadani – šerif i izvrši sve druge obaveze prema Allahu i Alejhisselamu i čuva da ne bi pokvario taj svoj post govorom ružnim ili djelom ili lošim vladanjem, on će sa takim postom ostati čist od grijeha kao od majke rođen.
Koji god musliman i muslimanka sa velikim poštovanjem i veseljem dočeka ramazani – šerif i prvu veče ramadana klanja dva rekata nafile namaza u počast dolaska ramazani – šerifa i bude učio na oba rekata suru inna fetahna iza Fatihe i iza namaza proučio deset puta inna enzelna i deset salavata Allah će ga sačuvati od svih belaja i nesreća za cijelu godinu dana.
Prvi dan ramadana klanjati četiri rekata i učiti iza Fatihe petnaest puta ajetu-l-kursijju na svakom rekatu, a iza toga treba proučiti ajetu-l-kursijju jedanput, kao i tesbih i dovu i zamoliti Allaha dž.š. da mu usliša i primi njegov ibadet i da mu oprosti grijehe. Treba i prvi dan proučiti suru inna fetahna leke do na kraj, a tako i uoči ramadana, pa će ga Allah sačuvati za cijelu godinu dana.
Desetu večer ramadana klanjati dva rekata oko polovice noći i učiti na svakom rekatu iza Fatihe ajetu-l-kursijju sedam puta i pet puta suru kul huvallahu i po pet puta mu’avvezetejni (to su sureta kul e’uzu bi Rabbi-l-felek i kul e’uzu bi Rabbi-n-nas). Poslije namaza sedam puta ajetu-l-kursijju i sedam salavata proučiti.
Deseti dan Ramazana klanjati četiri rekata i učiti iza Fatihe, kulja ejjuhe-l-kafirun i suru Ihlas po deset puta.
šejh h. hfz. Mustafa-ef. Mujić

Dvadesetu veče ramazana klanjati dva rekata, proučiti na svakom rakatu Jasin suru, poslije dove proučiti deset puta ajetu-l-kursijju i tri puta salavat.
Dvadeseti dan Ramadana dva rekata klanjati i učiti na svakom rekatu poslije Fatihe ajetu-l-kursijju, kul ja ejjuhe-l-kafirun, suru Ihlas – sve po jedanput. Poslije namaza Ihlas suru proučiti deset puta i salavat deset puta.
U lejle-i-kadru klanjati najmanje dva rekata, pa do stotine i više. Učiti na svakom rekatu po sedam puta Ihlas suru. Poslije namaza proučiti sedamdeset puta estagfirullah ve etubu ilejhi. Ko klanja dva rekata na ovaj način u lejle-i-kadru skrušeno i ponizno i plačno, i prouči poslije namaza sedamdeset puta istigfar prije će mu se oprostiti grijesi nego se on digne s mjesta. Allah će mu oprostiti grijehe, njemu, njegovim roditeljima, i Allah će mu poslati meleke u Džennetu gdje će mu zasaditi džennetsku mivu, džennetske saraje i džennetske rijeke i prije će vidjeti mjesto u džennetu nego što u njega uniđe.
U lejle-i-kadru ima posebna dova koja se uči, a to je: BISMILLAHI-R-RAHMANI-R-RAHIM ALLAHUMME INNEKE AFUVVUN TUHIBBU-L-AFVE FA’FU ANNA .
«Ja Rabbi, zaista si Ti koji opraštaš, voliš opraštanje, pa oprosti nam naše grijehe.»
Lejle-i-kadr je prijepisna noć kada meleki po Allahovu emeru prepisuju iz Levhi Mahfuza za buduću godinu šta će se sve dogoditi za godinu dana, ko će se u toj godini roditi, ko će umrijeti, koliko će u toj godini pasti kapi kiše, snijega, leda, vjetra, koliko će biljki iz zemlje nići. Tu se večer izreče svakom

osuda ko je džennetlija, a ko je džehennemlija. Ti se defteri dadnu četvorici meieka koji su carevi meleka. Ko je džennetlija, a ko je džehennemlija – ti se defteri dadnu hazreti Džebrailu. Koliko će iz zemlje biljki nići – ti se defteri dadnu Mikailu a.s. A koliko će pasti kapi kiše i snijega i vjetra – ti se defteri dadnu Israfil a.s. A ko će se u ovoj godini roditi i umrijeti – ti se defteri dadnu Azrail a.s. Ovi meleki po ovom rasporedu vrše te zapovijedi i meleke raspoređuju gdje treba.
To je noć najbolja za ibadet u godini dana. Ona ima posebna svoja obilježja. Ona je tiha, mirna, bez vjetra jaka i bez kakve holuje i vidnija je od ostalih noći. Te noći ne padaju zvijezde. Te noći Allah oprosti i oslobodi na milione svojih robova od džehennemske vatre.
U lejle-i-kadru najmanje treba klanjati dva rekata, a najviše hiljadu. Može se učiti na svakom rekatu suru inna enzelna jedanput i tri puta kul huvallahu i na svako dva rekata predavati selam.
Tridesetu večer ramazana dvanaest rekata klanjati i učiti iza Fatihe na svakom rekatu deset ajetu-l-kursijja, deset puta inna enzelnahu i dvadeset puta suru kul huvallahu. Poslije selama dvadeset i pet salavata proučiti koje hoćeš.
Prvu večer ševvala uoči bajrama četrdeset rekata klanjati, na svakom iza Fatihe učiti Ihlas suru deset puta. Kad se pregne na ruku’ proučiti tri puta subhane Rabbije-l-‘azim, a zatim subhanallahi ve-l-hamdu lillahi do na kraj deset puta. Kada se završi taj namaz hiljadu puta proučiti estagfirullah, a zatim pasti na sedždu i proučiti Ja Allahu ja Rahmane-d-dunja ve Rahime-l-ahireti ja Hajju ja Kajjumu ja Ze-l-dželali ve-/-

ikram, igfirli zunubi ve tekabbel savmi ve salati, zatim moli Allaha što želiš.
Prvi dan bajrama klanjati četiri rekata poslije bajram namaza. Učiti na svakom rekatu: na prvom rekatu iza Fatihe sebbihisme, na drugom ve-š-šemsi, na trećem ve-d-duha, na četvrtom Ihlas sedam puta. Poslije namaza sedamdeset salavata.
Uoči jevmi ‘arefe, devetu večer zi-1-hidždžeta stotinu rekata, na svakom učiti tri put Ihlas.
Na dan ‘Arefe dva rekata, proučiti tri puta Fatihu, svaki puta sa bismi-l-lahi-r-rahmani-r-rahim i na kraju amin i na svakom tri puta kulja ejjuhe-l-kafirun i tri puta Ihlas suru tj. kul huvallahu.
Ovo su nafile u godini dana, uoči mubarek dana i noći.
Imamo još raznih nafila kao što je pri pomračenju sunca i mjeseca, kad je suhoća, pa se hoće kišna dova, tehijjetu-l-mesdžid – namaz u počast džamije koje bilo kad se uniđe u džamiju, kad se uzme abdest svaki put klanjati dva rekata ako nije vrijeme namaza, namaz – nafila kad se dođe u jedno mjesto, namaz istihara, namaz hadžet, namaz kad se unesvijesti pa dođe do sebe, nafila namaz birru-l-validejni -ako hoćeš roditeljima da pokloniš, salatu-t-tevvabin namaz -ovo je radi iskrenog pokajanja, namaz radi hajirli preseljenja na smrtnom času, a to je salat sekeratu-l-mevti, namaz radi mokraće ako se ko boji da mu nekada nije tijelo ili odijelo bilo nečisto, pa tako klanj’o, a to je salatu kafareti-l-bevli, salatu livedzi-l-adrasi namaz – ovo je kad bole zubi, nafila namaz kad pada nagla kiša plaho vita, nafila namaz kad se hoće na put

– salatu-s-sefer, namaz salatu-t-tesbih koji treba klanjati makar jedanput u godini, namaz nafila kada ima prošlih namaza pa je naklanj’o ili na zna da li je sve naklanj’o – salate kadae-l-fevaiti i nafila namaz kada čovjek ima dužan pa želi da se oduži.
Sve ove nafile koje su nabrojane one su od dva rekata osim tesbih namaza koji ima četiri rekata.
Ovdje će mo navesti neke nafile šta se na njima uči:
Salatu-l-hadže, dva rekata, zanijjeti se nevejtu en usallije lillahi te’ala salate-l-hadžeti mustakbile-l-kibleti Allahu ekber, uči se i na prvom i na drugom rekatu po osam puta Fatihu i sedam puta Ihlas. Poslije ovoga namaza proučiti Ja Azizu ja Gafuru, ja Rahimu Rabbi la tezerni ferden ve ente hajru-l-varisin – ovo proučiti sedam puta. Ko ovako klanja ovaj namaz neće osjetiti smrte gorčine.
Ko želi kakav brzi murad nek prouči dvanaest hiljada puta bismi-l-lahi-r-rahmani-r-rahim i nek nakon svake hiljade bismille klanja dva rekata, a jednom se zanijjeti i nek namijeni murad kakav hoće i neka završi sa dovom ko i svaki drugi namaz i nek zamoli Allaha što želi iza namaza.

svjetlo-dunjaluka