PRED SAMI KRAJ OVOG UMMETA POJAVIT ĆE SE…

Visits: 5509 Today: 1

Od Aiše, radijallahu anhu, se prenosi da je rekla: “Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: ‘Pred sami kraj ovog ummeta, pojavit će se ulegnuće, deformacija i sklizavost zemlje.’ Aiša, radijallahu anhu upita: ‘O Allahov Poslaniče, zar ćemo biti uništeni a među nama će biti dobrih Allahovih robova?’ Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, odgovori: ‘Da, kada se pojavi zloba kod ljudi.’” (Sunen Tirmizi, 6/418)Od Abdullaha ibn Mes’uda, radijallahu anhu, se prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao : ” Pred sami Sudnji dan će se pojaviti propadanje, deformacija i sklizavost zemlje.” (Sunen Ibn Madže, 2/1349)Spominje se da se to odnosi na pristalice pravaca Zenadika i Kaderija.
Imam Ahmed prenosi od Abdullaha ibn Omera, radijallahu anhu, da je rekao: “Čuo sam Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, gdje govori: ‘U mom ummetu će se pojaviti propadanje i izobličavanje zemlje, i to nad Zenadikama i Kaderijama.’” (Musned Ahmed, 9/1349)U Tirmizijevoj zbirci hadisa se dodaje: “U ovom ummetu – ili u mome ummetu – će se pojaviti propadanje, izobličavanje ili sklizavost zemlje nad pripadnicima kaderijskog pravca.” (Tirmizi, 6/367-368)Abdurrahman ibn Sahhar El-Abdi prenosi od svoga oca, koji je rekao: “Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem : ‘Neće nastupiti Sudnji dan sve dok ne dođe propadanje zemlje pod nekim plemenima ; bit će rečeno : ‘Ima li iko da je ostao od tih i tih osoba ? ‘” Reče (prenosilac hadisa) : Shvatio sam da se pod pojmom kabail (plemena) misli na arape ; zbog toga što stranci svoja staništa nazivaju selima. (Musned Ahmed, 4/483)Od Muhammeda ibn Ibrahima Et-Tejmija se prenosi da je rekao: “Čuo sam Bekiru, ženu Ka’aka’a ibn Ebi Hadreda gdje govori: ‘Čula sam Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, dok je bio na minberu, kako govori: ‘Kada čujete da je kompletna vojska nestala u zemlji (potonula), znajte da je Sudnji dan veoma blizu.’” (Musned Ahmed, 6/378-379)

Prije ovog našeg vremena desila su se neka ulegnuća zemlje na istoku i na zapadu, dok se to danas dešava mnogo češće i u raznim dijelovima zemlje, koja nam dolaze kao opomena pred žestoku kaznu, zastrašivanje robova od Uzvišenog Allaha i skoro kažnjavanje pristalicama raznih novotarija u vjeri i velikih griješnika. Sve to s ciljem da ljudi razmisle o svojim postupcima, povrate se svome Stvoritelju, shvate da se Sudnji dan veoma približio i da nema drugog spasa i pribježišta osim kod Uzvišenog Stvoritelja.U predajama nailazimo na žestoke prijetnje onima koji se oglušuju o Allahove zabrane, od kojih su muzičari, alkoholičari, i dr.Tirmizi prenosi od Imrana ibn Husejna, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “U ovom ummetu će se pojaviti ulegnuće, izobličenost i sklizavost zemlje.” Jedan čovjek od muslimana reče: “O Allahov Poslaniče, kada će se to dogoditi?” Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, odgovori: “Kada se pojave muzički instrumenti, pjevačice i alkoholičari.” (Tirmizi, 6/458)

Izobličavanje će biti stvarno i sematičko:Hafiz Ibn Kesir u svome tefsiru (komentaru Kur’ana) tvrdi da će izobličavanje biti stvarno, potvrđujući to Kur’anskim ajetom gdje Uzvišeni Allah, kaže: “Vama je poznato ono što se dogodilo onima od vas koji su se o subotu ogriješili, kao i to da smo im Mi rekli: ‘Budite majmuni prezreni!’” (El-Bekara, 65)Ovo mišljenje zastupa još Abdullah ibn Abbas i drugi mufessiri, što je najispravnije i najtačnije.
Mudžahid, Ebu Alije i Katade zastupaju mišljenje da se to izobličavanje desilo sematički a ne istinski, jer se ono odnosilo samo na njihova srca, a nisu se izobličili u majmune. (Tefsir Ibn Kesir, 1/150-153)Ako uzmemo da izobličavanje podnosi činjenicu da se odnosi samo na sematičke pojave, onda imamo veoma mnogo primjera onih koji su ogrezli u griješenju i čija su srca izobličena; to sve bi rezultatom da više nisu u ustanju razligovati dozvoljene od nedozvoljenih stvari, niti između upućivanja na dobro i odvraćanja od zla. Njihov primjer je primjer majmuna i svinja, da nas Uzvišeni Allah sačuva takvih stanja, a sve na što nas upozori Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, će se zasigurno desiti, bilo u jasnom ili sematičnom obliku.

Izvor: “Predznaci sudnjeg dana” Autor: Sheikh Yusuf ibn Abdullah ibn Yusuf Al-Wabil Priredio: Namik.E.Galijašević Obrada: islam-iman.com