Korisna pravila za sretan bračni život

Visits: 782 Today: 2

Ko “sije” blage riječi, mora biti voljen

Oštar nastup, koji se zasniva na naredbi i zabrani, polučit će samo prividnu pokornost koja u sebi skriva mržnju i negodovanje. Šta ti smeta da u svoj govor uneseš riječi poput: “ako dozvoljavaš”, “kad bi bilo ovako”, “bilo bi bolje” itd.Uzvišeni Allah je rekao: “S njima lijepo živite!” (En-Nisa, 19.) Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Najbolji od vas su oni koji su najbolji prema svojim porodicama, a ja sam među vama najbolji prema svojoj porodici.” (Tirmizi, a Albani ga je ocijenio vjerodostojnim) Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, znao se šaliti sa svojim ukućanima. Tako Aiša, radijallahu anha, kaže: “Trkala sam se sa Allahovim Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, pa sam ga pretekla. To je bilo prije nego sam se udebljala. Nakon toga opet smo se trkali, pa me je pretekao i rekao: ‘Ovo ti je za ono kad si me pretekla!’” (Ahmed i Ebu Davud, a Albani ga je ocijenio vjerodostojnim)

Nemoj je u prvim danima “šokirati”!

Lijep odnos na koji žena ima pravo kod svog muža podrazumijeva da odabereš odgovarajuće vrijeme i riječi kada joj se obraćaš, posebno u prvim danima braka. Zato se nemoj na početku šaliti riječima: “Oženit ću drugu”. Da li bi bio zadovoljan da ona tebi kaže: “Ako mi se ne svidiš, tražit ću sporazumni razvod braka i vratit ću ti vjenčani dar”?

Uljepšaj se svojoj supruzi kao što voliš da se ona tebi uljepša!

Da li je obaveza ženi da te dočeka namirisana privlačnim mirisom dok ti u isto vrijeme smrdiš na znoj ili cigarete? Zaista muška nemarnost prema vlastitom izgledu i ličnoj higijeni može kod supruge dovesti do odbojnosti, a nekad i do pogubnih posljedica.Uzvišeni Allah je rekao: “One imaju isto toliko prava koliko i dužnosti” (El-Bekare, 228.) Ibn Kesir kaže: “One kod muževa imaju isto toliko prava koliko muževi kod njih.” Rekao je Ibn Abbas, radijallahu anhu: “Ja se volim uljepšati svojoj supruzi kao što volim da se ona meni uljepša.” A Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Uistinu je Allah lijep i voli ljepotu.” (Muslim)

Ne slušaj društvo kad je brak u pitanju, izuzev ako se radi o mudrom čovjeku!

Ne obaziri se na upute koje ti “serviraju” tvoji prijatelji u vezi supruge, posebno ako se radi o mladićima. Izuzetak su stariji ljudi čije iskustvo i savjet mogu biti korisni u određenim momentima, shodno tvojoj procjeni. Tako je Omer b. El-Hattab govorio Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem: “Allahov Poslaniče, pokrij svoje žene!”, ali ga Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, nije poslušao dok Uzvišeni Allah nije objavio ajete o hidžabu: “A ako od njih nešto tražite, tražite to od njih iza zastora” (El-Ahzab 53), i tada je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, naredio svojim suprugama da se pokriju. (Buhari)Iako je Omer, radijallahu anhu, bio mudar čovjek, Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, nije prihvatio njegov prijedlog sve dok nije došlo pravo vrijeme za njegovu primjenu.

Ustegni se od supruginog imetka!

Ne ispuštaj jedan od dva temelja skrbništva, a to je opskrba! U suprotnom, koja je onda tvoja uloga u kući? Zaista se slobodan i plemenit muškarac u formiranju i gradnji porodice oslanja na svoj sopstveni imetak ne zavlačeći ruku u ženin džep. Otkad se to dromedar pretvorio u devu? Uzvišeni Allah je rekao: “Muškarci vode brigu o ženama zato što je Allah dao prednost jednima nad drugima i zato što oni troše imetke svoje.” (En-Nisa, 34.) Ako muž koristi imetak svoje supruge, onda to skrbništvo i upraviteljstvo mogu oslabiti.

Što posiješ, to ćeš i požnjeti!

Ako se budeš lijepo odnosio prema svojoj supruzi, Allah će učiniti da se i ljudi lijepo prema tebi odnose. Uzvišeni Allah je rekao: “Zar nagrada za dobro učinjeno djelo može biti nešto drugo do dobro?!” (Er-Rahman, 60) i također je rekao: “Onome koji udjeljuje i ne griješi i ono najljepše smatra istinitim – učinit ćemo da put do dobra lagahan je” (El-Lejl, 5-7).A ako se prema svojoj supruzi budeš loše odnosio, Uzvišeni Allah će ti nadrediti nekog ko se prema tebi neće lijepo odnositi, bilo da se radi o pretpostavljenim na poslu, ili prijateljima, ili u svakodnevnim komunikacijama. Uzvišeni je rekao: “Kakva god vas nedaća zadesi, to je zbog grijeha koje ste zaradili.” (Eš-Šura, 30.) Također: “…a onome koji tvrdiči i osjeća se neovisnim i ono najljepše smatra lažnim – učinit ćemo da njemu put do tegobe lagahan je.” (El-Lejl, 8-10.) Kako se ti odnosiš prema drugima, tako će se i drugi odnositi prema tebi, pa onaj ko nađe dobro, neka zahvali Allahu, a onaj ko nađe nešto drugo, neka ne krivi nikog do samog sebe.

Čuvaj se nepravde prema supruzi!

Uzvišeni Allah je rekao: “Kad vam postanu poslušne, onda im zulum ne činite! Allah je, zaista, uzvišen i velik!” (En-Nisa, 34.) El-Buka’i je rekao: “Allahova moć nad vama veća je od vaše moći nad njima, zato se pazite Njegove kazne jer je On uzvišen i velik!” Ibn Kesir kaže: “Allah, Uzvišeni i Veliki, uistinu je zaštitnik žena i On se osveti onome ko im nepravdu čini i tlači ih.”

Kaže pjesnik:

Ne čini zuluma iako si u stanju
Jer zulum te na kraju vodi kajanju

Tvoje su oči zaspale, ali mazlum nema sna
Protiv tebe dovi, a Allahovo oko ne spava.
________________________________________________

Obaveza pokornosti supruge svome mužu

Supruga je obavezna pokoravati se svome mužu iz sljedećih razloga:

Prvo, Allah je muža nazvao starješinom, poglavarom (sejjid). Rekao je Uzvišeni Allah o ženi upravnikovoj: “…i njenog sejjida (poglavara, tj. muža) kraj vrata zatekoše” (Jusuf, 25), a pokornost poglavaru je obavezna.

Drugo, muškarac se skrbi o ženi, kao što je rekao Uzvišeni Allah: “Muškarci vode brigu o ženama” (En-Nisa, 34). Rekao je Ibn Abbas, radijallahu anhu: “Tj. muškarci su naredbodavci i žena treba da ga posluša kada joj nešto naredi.”

Treće, riječi Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem: “Kada bi čovjek naredio svojoj supruzi da prenosi pijesak (kamenje) sa crvenog brda na crno, i sa crnog brda na crveno, trebala bi to činiti.” (Ahmed)

Pravni propis: Šejhul-islam Ibn Tejmijje, Allah mu se smilovao, rekao je: “Žena je obavezna služiti svoga muža u kući, jer je muž njen starješina po Allahovoj Knjizi, i jer je to uobičajena praksa i lijep odnos prema njemu. Žena treba služiti svoga muža shodno običaju koji prakticiraju žene njenog statusa prema muževima u čijem rangu je njen muž, a to se razlikuje zbog različitih okolnosti. Tako način služenja žene koja živi u naselju nije kao one koja živi nomadskim životom, niti one koja je slaba.”

Autor: Adnan Abdul-Kadir
Preveo: hfz. Fahrudin Haseljić, n-um