Je li trudnicama preporučeno da jedu svježe datule?

Visits: 1019 Today: 1

PITANJE: Esselamu alejkum. Čitala sam da su svježe hurme (datule) dobre da ih žena trudnica jede prije poroda. A zatim mi je rečeno da su hurme korisne samo za ženu nakon njenog poroda. Možete li pojajasniti kad je preporučeno, prije poroda ili poslije i kako razumijet ajete koji govore o Merjemi?

ODGOVOR: Alejkumusselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hvala Allahu i neka je salavat i selam na posljednjeg vjerovjesnika, a zatim:                                                                                                                                                                      Neki učenjaci dokazuju sa ajetom: „Zatresi palmino stablo, posuće po tebi datule svježe” (Merjem 25), da je svježa datula najbolja hrana za ženu u stanju nifasa, znači poslije poroda. Jer kažu da je bilo nešto bolje od svježe datule Allah, subhanehu ve teala, bi nahranio njime Merjemu kada je bila u stanju nifasa nakon što je rodila Isu, alejhisselam.Ovaj stav prenose mufessiri od ‘Amr ibn Mejmuna, Er-Rebi’e ibn Hajsema i drugih (Tefsir Ibn Kesira 3/160, Mea’limut-tenzil od Begavija 5/227, Advaul-bejan od Šenkitija 3/458). Nisam našao u tefsirima na koje sam se vaćao da je neko od učenjaka preporučio ženi trudnici, znači prije poroda, da jede datule oslanjajući se na ovaj ajet.Prenesena su dva hadisa jedan veoma slab a drugi izmišljen u kojima se podstiče da se žene u stanju nifasa hrane datulama.

Prvi – Bilježi Ebu Ja’la u svom Musnedu (1/353) i Ebu Nu’ajm u Hiljetul-evlija’ (6/123) da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Hranite vaše žene koje su se porodile svježim datulama, a ako nema onda suhim datulama. Nema stabla plemenitijeg kod Allaha od stabla pod kojim je ležala Merjem kći ‘Imranova“.Hadis je veoma loš (munker), takvim su ga ocijenili Ibn ‘Adijj, Ibn Hibban, El-‘Ukajli i Ibn Kesir. Bilježi Ibnul-Dževzi u knjizi El-Mevdu’at (3/27), El-‘Adžluni u Kešful-hafa’ (1/134), Ibnul-Kajjim u El-Mnear (str.25) i Albani u Silsileti dai’fe (1/407).

Drugi – Riječi koje su lažno pripisane Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem: „Hranite vaše žene kada su u stanju nifasa datulama, jer ona žena čija hrana bude datule dok je u nifasu budu joj dijete dobroćudno. Zaista su datule bile hrana Merjeme kada je rodila Isu, alejhisselem, a da je Allah znao za hranu koja je bolja za nju od datula nahranio bi je njome“.Ovaj hadis je izmišljen, jer u njegovom lancu prenosilaca je Sulejman ibn ‘Amr za koga kaže Imam Ahmed i drugi da je čovjek koji je izmišljao hadise. Takođe je u njegovom lancu Davud ibn Selman za koga kaže Jahja ibn Me’in i Ibnul-Dževzi da je lažljivac.A što se tiče konteksta ajeta koji govore o Merjemi kada je rodila Isu, alejhiselam: „I ona zanese i bremenita se skloni daleko negdje. I porođajni bolovi prisiliše je da dođe do stabla jedne palme. “Kamo sreće da sam ranije umrla i da sam potupno u zaborav pala!” – uzviknu ona. I onaj, koji je bio niže nje, zovnu je; “Ne žalosti se,Gospodar tvoj je dao da niže tebe potok poteče. Zatresi palmino stablo, posuće po tebi datule svježe, pa jedi i pij i budi vesela! A ako vidiš čovjeka kakva, ti reci: “Ja sam se zavjetovala Milostivom da ću šutjeti, i danas ni s kim neću govoriti.” (Merjem 22-26)Razišli su se mufessiri oko riječi Uzvišenog: “I onaj, koji je bio niže nje, zovnu je”, ko je bio taj ko je zovnuo Merjemu, jedni kažu da je to bio melek Džibril, alejhisellem, dok drugi kažu da je to bio sam Isa, alejhisselam. Ali nisam našao da su se razišli oko toga da se to desilo nakon što je već Merjem rodila Isu, alejhisselam, tj. da su se kerameti protocanja potoka i padanja svježih datula desili poslije poroda.Tako nema kontradiktornosti između preporučivanja nekih učenjaka da žena u stanju nifasa jede svježe datule dokazujući to gore spomenutim ajetom i konteksata ajeta u priči o porođaju Merjeme. Ve billahi tevfik.

Dr. Zijad Ljakić, n-um