ZNATE LI KAKO SE GRADE KUĆE U DŽENNETU? PROČITAJTE I PRIMIJENITE U ŽIVOTU

Visits: 1831 Today: 2

ZNATE LI KAKO SE GRADE KUĆE U DŽENNETU? PROČITAJTE I PRIMIJENITE U ŽIVOTU

Ibn Kajjim je kazao: “Kuće u džennetu se izgrađuju zikrom, kada prestaneš zikriti, spominjati i veličati svoga Gospodara, i meleki prestanu sa izgradnjom tvoje kuće.”
Zbilja, vrijeme svako jutro poziva čovjeka: “O čovječe, iskoristi me, jer ja ti se, tako mi Allaha, nikad neću vratiti!”

Ove riječi će imati posebnu težinu na Mizanu (Vagi)

Od Ebu Seleme, radijallahu anhu, prenosi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Uh, Uh!”, a zatim je podigao pet prstiju i rekao: “Kako će samo ovih pet stvari biti teško na Mizanu: (izgovaranje) subhanallah, vel-hamdulillah, ve la ilahe illallah, vallahu ekber, i čestito dijete koje je umrlo čovjeku pa se on strpi.” (Nesai, Sunenul-Kubra, 6/50; Ibn Hibban, Sahih, 3/114; Hakim, El-Mustedrek, 1/511. Za ovaj hadis Hakim je rekao da je sahih, a to je potvrdio imam Zehebi)

Za svaku izgovorenu riječ ovog zikra slijedi nagrada u vrijednosti udijeljene sadake

Od Ebu Zerra, radijallahu anhu, prenosi se da su mu neki Poslanikovi, sallallahu alejhi ve sellem, drugovi rekli: “Allahov Poslaniče, odoše bogataši s nagradama: klanjaju kao što mi klanjamo, poste kao što mi postimo i daju milostinju od viška svog imetka.” Allahov Poslanik reče: “Zar i vama Allah nije dao nešto s čime ćete sadaku udjeljivati!? Zaista je svaki tesbih sadaka, svaki tekbir i svaki tahmid su sadaka, svaki tehlil je sadaka, naređivanje dobra i odvraćanje od zla je sadaka, a i intimni odnos sa suprugom je sadaka.” Ashabi upitaše: “Allahov Poslaniče, zar i u zadovoljenju svojih strasti imamo nagradu!?” “Šta mislite, kada bi neko od vas svoju strast upotrijebio u zabranjeno, zar za to ne bi zaslužio grijeh? Isto tako, ako je upotrijebi u dozvoljeno, imat će za to nagradu”, odgovori Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. (Muslim, Sahih, br. 1006)

putem-islama