ZNAŠ LI VRIJEDNOST POZAJMICE?

Visits: 362 Today: 19

ZNAŠ LI VRIJEDNOST POZAJMICE?
Ako bi nekome pozajmio, recimo 1.000,00 KM na vremenski period od tri mjeseca, za svaki taj dan zajma, počevši od onog dana kada si ga dao pa sve do isteka roka za vraćanje, brojalo bi ti se kao da si nekome udijelio sadaku u istoj vrijednosti zajma, odnosno sadaku od 1.000,00 KM!
A ako bi istekao rok za vraćanje zajma, pa te zajmoprimac zamolio da mu, zbog određenih problema i teškoća koje on ima, odgodiš vraćanje zajma na još dva nova mjeseca, za svaki taj dan odgode, počevši od onog dana kada si mu dozvolio novi rok pa sve do njegovog isteka, brojalo bi ti se kao da si udijelio duplu sadaku od vrijednosti datog zajma! U našem primjeru bila bi to sadaka u vrijednosti od 2.000,00 KM!
Pripremio: Smail Handžić, prof.