Zašto treba da gajimo ljubav prema Mekki i Medini

Visits: 342 Today: 3

vako mjesto na zemlji ima svoje vrijednosti i zanimljivosti koje ljudi žele vidjeti i osjetiti. Mekka i Kaba u njoj su za muslimane cijelog svijeta posebno blagoslovljena mjesta, kroz izvršenje pete islamske dužnosti (Hadždža), otkrivamo fadilete ovog mjesta.Zamislimo koja je to čast da svi oni koji su makar jednom u životu posjetili Kabu da će držeći se za njene pokrivače ući u Džennet.Danas nema ni jednog dana u godinu a da neko tavaf ne čini oko Kabe i to će tako trajati sve dok Allah bude htio. A kada to prestane, to će biti razlog zbog kojeg će Kaba biti uzdignuta sa zemlje. Tako će ljudi osvanuti i od Kabe neće vidjeti nikakva traga, a to će se desiti onda kada u toku sedam godina niko ne bude hodočastio Kabu. Potom će Kur’ani Kerim nestati iz Mushafa, tako da će ljudi osvanuti, a u Mushafima će naći samo bijele listove, bez slova. Zatim će Kur’an nestati iz ljudskih srca, tako da se niko neće sjećati nijedne riječi iz njega. Tada će se ljudi okrenuti poeziji, pjesmi i pričama iz doba džahilijjeta.Poslanik nas zbog tog razloga podstiče da često tavaf činimo rekavši: „Često tavafite oko Kabe prije nego što bude uzdignuta, jer ona je porušena dva puta, a treći put bit će uzdignuta.
Ibn Abbas r.a. prenosi od Vjerovjesnika a.s.da je rekao: „Svakoga dana na ovaj Hram spušta se stotinu dvadeset milosti, šezdeset za one koji obavljaju tavaf, četrdeset za one koji klanjaju i dvadeset za one koji posmatraju.” „Često tavafite oko Kabe,jer je to najuzvišenija stvar koju će te naći u svojoj knjizi djela na Sudnjem danu, a to je najblagoslovljeniji posao.”Kada dodamo svemu ovome da samo jedan namaz u Haremu kod Kabe vrijedi kao 100 000 namaza onda nam biva malo jasnije odkud tolika želja kod vjernika da posjete ovu najčasniju Allahovu kuću.U Mekki se nalazi brdo zvano Nur, svjetlost gdje je Poslanik s.a.v.s., primio prvu objavu, gdje je Allahov nur počeo da silazi na zemlju. Tu je i pećina Sevr gdje se Poslanik sklonio s Ebu Bekrom od mušričke potjere. Sve ove stvari kada čovjek vidi onda može malo bolje da shvati iz kojeg podneblja je iznikla islamska civilizacija i kultura.

Što se tiče grada Medine on se danas zove Medinetun-Nebijj, grad Allahovog Poslanika s.a.v.s. Medina ima još oko 100 drugih imena koja su uglavnom spomenuta u hadisima. Od njenih imena su i: Et-Tajjibeh – Ugodna, Prelijepa, Tajjibbetu-Tajjibeh – Najljepša …Medina je grad u kome se nalazi mesdžid Poslanika s.a.v.s., u kojem je jedan namaz vredniji 1000 puta od istog namaza na drugom mjestu, osim kod Kabe. Kao što je rekao Poslanik s.a.v.s.:“Namaz u ovome mom Mesdžidu je vredniji od 1000 namaza na drugom mjestu, osim kod Mesdžidul-Harama.” (Prenosi Imami Ahmed i drugi, sahih)Ona je grad koji je Allahov Poslanik s.a.v.s. volio i za koji je Allahu činio dovu: “Gospodaru naš, podari nam bereket u njenim plodovima, podari nam bereket u njoj samoj, …………….. Zaista je Ibrahim Tvoj rob i Tvoj prijatelj i Tvoj Poslanik. A i ja sam tvoj rob i Tvoj Poslanik, on Te je molio za Mekku, a ja Te molim za Medinu onako kako Te on molio za Mekku i još toliko!”(prenosi Muslim)Ona je grad koji je Allah dz.s. sačuvao od kuge i Dedžalla do Sudnjeg dana. Kaže Poslanik s.a.v.s.: “Na vratima Medine su meleci, ne dozvoljavaju da u nju uđu kuga i Dedždžal.”(Prenose Buhari i Muslim) Ona je grad u kome, ko umre, zagarantovan mu je Šefaat Poslanika s.a.v.s.jer je on rekao: “Neće osaburiti na studeni i vrelini Medine ni jedan pripadnik mog Ummeta, a da mu ja neću biti zagovornik na Sudnjem danu.” (prenosi Muslim) Također je rekao: “Ko može da umre u Medini, neka umre u njoj, jer ću ja biti zagovornik onome ko umre u njoj.” (prenosi Imami Ahmed i drugi) Ona je grad iz kojeg se raširilo najveće bogatstvo dunjaluka i ahireta, to je iman (vjera) u Alaha dž.š. Danas se ta vjera ispovijeda na svakom kraju svijeta.Ona je grad u kome je živio Poslanik s.a.v.s. sa svojim ashabima. Po njoj su se kretali, potpomagali u dobru, savjetovali, i kako se navodi da ashabi r.a. nisu izlazili iz Medine osim u tri slučaja a to su: radi borbe, radi da’we i radi trgovine.

U samoj džamiji Allahovog Poslanika se nalazi jedan dio Dženneta kao što je Poslanik rekao:„Između moje kuće i moga minbera je jedna od džennetskih bašči”.Također je tu i kabur Poslanika s.a.v.s., Ebu Bekra i Omera r.a. Od sunneta je da se dođe do kabura i da se poselame njegovi stanovnici. Navodi se u hadisima da Allah s.w.t.a vraća dušu u tijelo našeg Poslanika kako bi odgovorio na selam onih koji mu ga nazivaju. Zamislimo te počasti da nazovemo selam Resulullahu, da poselamimo Ebu Bekra i Omera radiajallahu anhum.Uz samu džamiju se nalazi i mezarje Bekijja gdje leže brojni ashabi i tabiini koje je lijepo posjetiti, isto tako lijepo je posjetiti mezarje šehida Uhuda, i razmišljati o njima kako su svoje živote dali da bi očuvali La ilahe illellah.U blizini Medine se nalazi i Mesdžidu Kuba, za kojeg je Poslanik s.a.v.s. rekao: “Ko izađe (iz kuće) da bi došao do ovog Mesdžida, (Mesdžidu Kubaa), zatim klanja u njemu, ima nagradu kao da je obavio Umru.”Ovo su samo neke od duhovnih ljepota gdje duša uživa, naslađuje se, puni se i snazi imanom a sve nam to daje snagu da istrajemo na putu istine.

Molim Allaha da nas počasti posjetom ova dva časna grada, da nam omogući da posjetimo Poslanika a.s., da mu nazovemo selam, da klanjamo u njegovj džamiji, da tavafimo oko Bejtullaha, da pojimo duše Zemzem vodom i da nas zbog toga nagradi svojom najjepšom nagradom. Amin.

bosnjaciboston.org