ZAŠTITI SE UČEĆI, OVU, DOVU

Visits: 1481 Today: 1

ZAŠTITI SE UČEĆI OVU DOVU
”Ko prilikom izlaska iz svoje kuće izgovori: ’Bismillāhi, tevekkeltu alallāhi, ve lā havle ve lā kuvvete illā billāh! – U ime Allaha, na Allaha se oslanjam, nema nikakve moći niti snage, osim sa Allahom!’, njemu se kaže: ’Upućen si, zaštićen si, sačuvan si!’, i od njega se šejtan udalji.”
Hadis bilježe Ebu Davud, 5095, Tirmizi, 3487, Nesai, Amelul-jevmi vel-lejla, 89, i drugi.
Tirmizi kaže da je hadis hasen, a Ebu Davud dodaje: ”Pa šejtan kaže drugom šejtanu: ’Šta ti možeš čovjeku koji je upućen, zaštićen i sačuvan?’”
Enes Julardžija