Sutra je dan kada ako postite vaš post iskupljuje od grijeha prošlu i narednu godinu.Podijeli

Visits: 734 Today: 1

Vaktile dok dajkabil nisam znao šta je post, namaz, vjera i drugi naše adeti, upamtio sam da je nana, babo i mati postili dan uoči Kurban bajrama. Iz znatiželje i ja sam ponekad postio, jer sam znao da će poslije posta doći bogat iftar i sofra. Eh, to su bila vremena mog otkrivanja i upoznavanja vjere islama.Danas kada znam šta to sve znači, želim vam kroz hadise našega Poslanika Muhammeda s.a.v.s., ukratko predstaviti značaj stajanja na  Arefatu i post na dan 9-tog zulhidždžeta ili post uoči Kurban bajrama.

Abdullah b. Amr prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Najbolja dova je dova na dan Arefata.” (Tirmizi i Ahmed, sa dobrim lancem prenosilaca.) Ibn Abdill-Berr kaže: “Citirani hadis ukazuje na odliku dove na Arefatu, što neminovno ukazuje na odliku Arefata nad drugim danima.” (Vidjeti: ”Et-Temhid”, 6/21.) Aiša, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Nikada veći broj ljudi ne bude oslobođen vatre džehennemske kao na dan Arefata. Uzvišeni Allah se ponosi hadžijama pred Svojim melekima, govoreći: ‘Šta žele ovi ljudi.'” (Muslim)

Ebu Hurejre prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Allah se ponosi onima koji borave na Arefatu pred stanovnicima nebesa, i kaže im: ‘Pogledajte ove Moje robove, došli su raščupani i uprašeni iz raznih predjela, vas uzimam za svjedoke da sam im oprostio grijehe, iako bili obilni kao kapljice kiše.'” (Ibn Hibban, sa dobrim lancem prenosilaca.) Post na dan Arefata ima posebnu odliku (osim hadžija, oni ne poste taj dan).

 

Ebu Katade prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Post na dan Arefata iskupljuje od grijeha prošlu i narednu godinu, a post dana Ašure iskupljuje od grijeha prošlu godinu.” (Muslim) Kada je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, na Oprosnom hadždžu obavijestio ashabe o Allahovom oprostu, upitali su: “Allahov Poslaniče, da li oprost vrijedi isključivo za nas?” “Za vas i za sve one koji dođu nakon vas do Sudnjeg dana”, reče Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. (Ibn Mubarek, Sem’ani u ”Edebul-imla”, str. 97, i Ibn Abdil-Berr u ”Et-Temhidu”, 1/128-129, sa dobrim lancem prenosilaca. Vidjeti: ”Sahihut-tergib”, 2/33.)

Sutra je dan Arefata, najodabraniji dan u godini O vrijednosti ovog dana i njegovom značaju postoje brojna predanja i stavovi učenjaka. U ovom tekstu podsjećamo se na tri značajna pitanja vezana za ovaj dan.

Šta je Arefat i dan Arefata?

Dan Arefata je 9. dan mjeseca zu-l-hidžeta, 12. mjeseca u hidžretkom kalendaru. To je dan na kome se hadžije okupljaju na Arefatu, a Arefat je poznato mjesto, brdo u blizini Mekke. Ime Arefat potiče od glagola arefe (upoznati). Ovo mjesto je dobilo ovo ime zbog toga, prema prvom mišljenju, što su se na njemu susreli Adem i Hava nakon spuštanja iz Dženneta. Prema drugom mišljenju, dobilo je ime kada je Džibril, a.s., upoznao i podučio Ibrahima, a.s., propisima hadža i pitao ga: Hel ‘arefte – jesi li spoznao i shvatio. Jedno od mišljenja jeste da je Arefat dobio ime zbog toga što je to veličanstveno i sveto mjesto koje se ukrasilo i uljepšalo za Allahove robove, jer u Tadžu-l-Arusu (jedan od najznačajnijih arapskih rječnika) stoji da arefe znači i uljepšati se. Također, postoji mišljenje da je nazvan ovim imenom zbog toga što se ljudi toga dana međusobno upoznaju sa različitih krajeva svijeta, a isto tako, to je dan kada se ljudi, robovi, predstavljaju Allahu svojim djelima i ibadetima, kako to navodi er-Ragib u El-Mufredatu.

Prvo pitanje: Vrijednost dana Arefata

Allahov Poslanik, s.a.v.s., je u hadisu kojeg bilježi imam Muslim kazao: Post u danu Arefata, računam, da briše grijehe iz ove i prethodne godine. Ebu Davud bilježi predaju koju prenosi Ukbe b. Amir gdje je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: Dan Arefata, dan prinošenja kurbana i dani tešrika su naš blagdan, sljedbenici islama i to su dani jela i pića.

Muslim prenosi od Aiše, r.a., da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: Nema dana u kojem Uzvišeni Allah oslobodi više Svojih robova vatre, nego što je to dan Arefata. On im se približi i onda se ponosi njima pred melekima govoreći: ‘Šta oni žele?’

Drugo pitanje: Zašto post na dan Arefata briše grijehe za dvije godine

Ibn Kajjim je kazao: “Ako neko upita zašto post na dan Ašure briše grijehe jedne, a post na dan Arefata briše grijehe dvije godine, navest ćemo dva mišljenja. Prvo jeste da je dan Arefata u svetom mjesecu, prije njega je sveti mjesec, a i poslije njega nastupa sveti mjesec što nije slučaj sa Ašurom. Drugo mišljenje jeste da je post dana Arefata specifičnost našeg ummeta, dok je post Ašure naslijeđen od prijašnjih poslanika, tako da je bereketom Muhammeda, s.a.v.s., vrijednost Arefata udvostručena.”

Treće pitanje: Arefat i brisanje grijeha

Imam Nevevi kaže: “Neki ljudi postavljaju sljedeće pitanje; ukoliko čovjek uzme abdest, znamo da je on kefaret za grijehe između dva abdesta, koje grijehe će onda otkloniti namaz, isto tako, kada redovno klanjamo namaz koje grijehe će otkloniti džuma. Isti slučaj je i sa postom ramazana, postom dana Ašure koji briše grijehe od godinu dana, postom Arefata koji briše grijehe od dvije godine, onda, ukoliko se poklopi kazivanje amin sa kazivanjem meleka, bit će mu oprošteni grijesi.

Naš odgovor jeste da je ulema kazala da je svako od nabrojanih djela ono djelo koje briše grijehe. Ukoliko čovjek izbjegava velike grijehe, a budu mu pobrisani i mali grijesi, onda će mu se upisati dobra djela i povećati mu se stupnjevi. Ukoliko bude imao velikih grijeha, a zbog nekih prijašnjih djela mu bili pobrisani mali grijesi, nadamo se da će ova djela umanjiti njegove velike grijehe i olakšati ih, a Allah najbolje zna.” (Šerh Muslim, 113/3)

Nemoj zaboraviti da podijeliš hair!

IslamBosna.ba

BAJRAM ŠERIF MUBAREK OLSUN!