Šta žene, muslimanke, smiju otkriti pred drugim ženama, muslimankama

Visits: 1346 Today: 1

Priredio: Sead ef. Jasavić
Svi islamski učenjaci su složni na tome da žene ne smiju gledati jedna drugu u predjelu između pupka i koljeni izuzev ako nužda to zahtijeva poput liječenja i medicinskog tretmana, dok se razilaze na dva mišljenja kada je u pitanju šta je to dozvoljeno, slobodnoj ženi – muslimanki, da otkriva od svoga tijela pred drugom ženom, mimo spomenutog „teškog“ avreta (avre-mugalleza), pa kažu:

1. Dozvoljeno joj je da pred drugom ženom otkriva sve ono što se inače u adetu žena selefa otkrivalo u radu po kući ili na poslu poput glave, kose, ušiju, vrata, prsiju, podlaktica, potkoljenica i stopala – mjesta na kojima stoji nakit ili djelovi tijela koji se peru pri abdestu. Leđa, stomak, zadnjicu i prednjicu ne smije otkrivati ni pred kim izuzev pred svojim mužem. (hanefije i džumhur savremene uleme)
2. Dozvoljeno joj je da pred drugom ženom otkriva sve što je iznad pupka i ispod koljena, isto kao i muškarac pred muškarcom, ako nije propraćeno strašću i fitnom. (imam Malik, imam Šafija i jedan dio hanbelija.)
Kada se muslimani raziđu u nekom pitanju obaveza im je da se povrate Kur’anu i Sunnetu, kako bi eventualni spor riješili, shodno riječima Allaha dž.š., koji kaže: „O vjernici, pokoravajte se Allahu i pokoravajte se Poslaniku i predstavnicima vašim. A ako se u nečemu ne slažete – obratite se Allahu i Poslaniku, ako vjerujete u Allaha i u onaj svijet; to vam je bolje i za vas rješenje ljepše.“ (el-Nisa’, 59.)

Dokazi prvog mišljenja:

1. Allah dž.š., kaže: „A reci vjernicama neka obore poglede svoje i neka vode brigu o stidnim mjestima svojim i neka ne dozvole da se od ukrasa njihovih vidi išta osim onoga što je i onako spoljašnje, i neka vela svoja spuste niz grudi svoje; neka ukrase svoje ne pokazuju drugima, to mogu samo muževima svojim, ili očevima svojim, ili očevima muževa svojih, ili sinovima svojim, ili sinovima muževa svojih, ili braći svojoj ili sinovima braće svoje, ili sinovima sestara svojih, ili prijateljicama svojim, ili robinjama svojim, ili muškarcima kojima nisu potrebne žene, ili djeci koja još ne znaju koja su stidna mjesta žena; i neka ne udaraju nogama svojim da bi se čuo zveket nakita njihova koji pokrivaju. I svi se Allahu pokajte, o vjernici, da biste postigli ono što želite.“ (el-Nur, 31.)
„osim onoga što je i onako spoljašnje“ – ovo je ono što mogu vidjeti muškarci koji nisu mahremi ženi, što žena i onako ne može skriti poput svoje odjeće i siluete – po jednima, a po drugima – lice i šake, dok: „neka ukrase svoje ne pokazuju drugima, to mogu samo…“ – se odnosi na muškarce koji su mahrem ženi ili je u pitanju njen muž, koji smiju gledati kod žene mjesta na kojima stoji njen nakit: glava, lice, vrat, podlaktice, potkoljenice, stopala…
Abdullah b. Mes’ud r.a., kaže: Ukrasi se dijele na dvije vrste: vanjske-spoljašnje poput odjeće, i nutarnje-skrivene poput halhala na potkoljenicama, minđuša na ušima, narukvica na podlakticama. (Taberi, Hakim, Taberani, Tahavi)
2. Abdullah b. Mes’ud r.a., prenosi da je Poslanik s.a.w.s., rekao: „Žena je cijela avret, i kada izađe vani šejtan je zapodjene…“ (Sunen Tirmizi, br.117.)
3. Poslanik s.a.w.s., je rekao Usami: „Reci svojoj ženi da ispod ogrtača kiptijje obuče još nešto kako joj se ne bi ocrtavalo tijelo!“ (Musned imama Ahmeda, br. 22129.)
4. Abdulah b. Mes’ud r.a., prenosi da je Poslanik s.a.w.s., rekao: „Nemoj da se žena toliko približi drugoj ženi kako bi je kasnije opisivala svome mužu kao da gleda u nju!“ (Buhari, br.5240.)
5. Ebu Seid el-Hudri r.a., prenosi da je Allahov Poslanik s.a.w.s., rekao: „Čovjek ne smije gledati u avret drugog čovjeka, niti žena smije gledati u avret druge žene…“ (Muslim, 1/266.)
Ovaj hadis nam prvashodno ukazuje na to da čovjek mora čuvati svoj pogled od avreta druge osobe jer se često dešava da muško ili žensko mora izvršiti nuždu ili se hoće presvući ili se treba podojiti dijete itd., što ne treba da gledamo. Ovaj hadis na ukazuje na to da će se muškarac šetati među ostalima tako (ne)odjeven, niti žensko među ostalim ženama!
6. Ajša r.a., kaže: „Koja god žena skine odjeću sa sebe u tuđoj kući – prekinula je sve veze sa svojim Gospodarem!“ (Sahih. Ebu Davud, br.2006.; Tirmizi, br.2803.)

Dokazi drugog mišljenja:

1. Ebu Ejjub el-Ensari r.a., prenosi da je Allahov Poslanik s.a.w.s., rekao: „Sve što je iznad koljeni je avret, i sve što je niže pupka je avret!“ (Da’if. Darekutni, br.879.; Bejheki, br.3237.)
2. Poslanik s.a.w.s., je rekao: „…kada neko od vas udadne svoju robinju za roba svoga ne smije više gledati u njen avret, a avret je sve između pupka i koljeni!“ (Hasen. Bejheki, br.3236.; Ebu Davud, br.4113.)
3. Abdullah b. Amr r.a., prenosi da je Allahov Poslanik s.a.w.s., rekao: „Osvojićete zemlje nearapa, i naići će te na kuće koje se zovu hammami/kupatila; muškarci neka ulaze u njih samo sa izarom – pokriveni od pupka do ispod koljeni, a ženama ne dajte da idu tamo izuzev ako su bolesne ili nakon porođaja!“ (Da’if. Ebu Davud, br.4007.; Ibnu Madždže, br.3854.)
4. Ibnu Abbas r.a., prenosi da je Allahov Poslanik s.a.w.s., rekao: „Čuvajte se hammama-javnih kupatila! Rekoše: Allahov Poslaniče, tamo se čistimo od nečistoće a i od koristi je bolesniku!? Poslanik s.a.w.s., reče: Ko bude tamo išao neka prekrije svoj avret!“ (Mursel. Bezzar)
5. Omer b. El-Hattab r.a., je rekao: „Nije dozvoljeno ženi, koja vjeruje u Allaha i u Sudnji Dan, da u nju gleda žena koja nije muslimanka!“ (Da’if. Abdurrezzak, br.1134.)
6. Ebu Seid el-Hudri r.a., prenosi da je Allahov Poslanik s.a.w.s., rekao: „Čovjek ne smije gledati u avret drugog čovjeka, niti žena smije gledati u avret druge žene…“ (Muslim, 1/266.)
7. Ženi je dozvoljeno da gasuli umrlu ženu isto kao što je dozvoljeno muškarcu da gasuli umrlog muškarca, i dozvoljeno im je da gledaju sve iznad pupka i ispod koljeni, što će isto važiti i za žive!

Avret muslimanke pred nemuslimankom:

1. Muslimanka se neće skrivati od nemuslimanke, i njoj je dozvoljeno da gleda u sve ono što je dozvoljeno i ostalim muslimankama kod nje da gledaju: glava, prsa, potkoljenice… shodno praksi ashabijki i žena Muhammeda s.a.w.s., koje su se družile sa jevrejkama i mušrikinjama u svojim kućama i nigdje se ne bilježi to da su se one pokrivale pred njima. Ako su u pitanju nepovjerljive osobe, ne bitno jesu li one muslimanke ili ne, pred njima se neće otkrivati. (imam Ahmed rhm., šejh Ibnu Baz rhm.)
2. Muslimanka će pred nemuslimankom biti pokrivena sva izuzev lica i šaka isto kao i pred muškarcom koji joj nije mahrem. (šejh Kardavi)

Dodatak:

– Prvo mišljenje je jače, utemeljenije i bogobojaznije! Žena će se pred pred ženama oblačiti isto onako kako se oblači pred mahremima – otac, sin, brat, đed… i pred njima ne smije izlaziti golih prsiju!
– Zabranjenost gledanja u avret je jedan propis, a oblačenje pred drugim ljudima je drugi propis i jedno s drugim nema veze.
– Muslimanka se ne smije presvlačiti pred djetetom koje je počelo rezonovati i koje zna šta su stidna mjesta kod ljudi.
– Allah dž.š., kaže: „A starim ženama koje više ne žude za udajom nije grijeh da odlože ogrtače svoje, ali ne pokazujući ona mjesta na kojima se ukrasi nose; a bolje im je da budu krijeposne. Allah sve čuje i zna.“ (el-Nur, 60.)
– Ženi je dozvoljeno u nuždi otkrivati svoje dijelove tijela: medicina, dojenje…
– Ženi nije dozvoljeno pokazivati se u kupaćem kostimu pred drugom ženom!
– Žena se neće jednako otkrivati ni pred svojim mahremima npr. pred svojim ocem može biti komotnije obučena nego li pred djetetom svoga muža od druge žene!

– U svakom slučaju, žena treba da bude stidna, čedna, bogobojazna i krijeposna što znači da se neće dragovoljno razgolićavati pred drugim ženama, već da će biti solidno odjevena ne davajući svoja ramena, grudi, stomak, leđa i natkoljenice – gostima na uviđaj!!!

minber

Budi prvi i podijeli ovo sa prijateljima!