Radosne vijesti za siromašne i nevoljama iskušane vjernike

Visits: 711 Today: 1

Radosne vijesti za siromašne i nevoljama iskušane vjernike

Džabir b. Abdillah, r.a., prenosi da je Resulullah, s.a.v.s., rekao: “Siromašni muslimani će ući u Džennet na četrdeset godina prije onih imućnih!” (Tirmizi: 2355)

Od Ebu Hurejrea, r.a., prenosi se da je rekao: Rekao je Allahov Poslanik, s.a.v.s.: “Siromasi će u Džennet ući pet stotina godina – pola dana – prije imućnih!” (Tirmizi: 2353)

Abdullah b. ‘Amr, r.a., prenosi od Vjerovjesnika, s.a.v.s., koji je rekao: “Bit ćete sakupljeni na Sudnjem danu pa će biti rečeno: Gdje su siromasi i miskini ovog Ummeta?!” Nebijjullah (Allahov Vjerovjesnik), s.a.v.s., nastavlja: “Pa će oni ustati, a onda će biti upitani: Šta ste vi radili? Oni će odgovoriti: Gospodaru naš, bili smo na belajima pa smo osaburili, a Ti si dao imetak i vlast drugima. Allah, dž.š., će reći: “Istinu ste rekli!” Nebijjullah, s.a.v.s., nastavlja pa kaže: “…Pa će oni ući u Džennet prije ostalih ljudi, a imućni i oni koji su imali vlast ostat će da polažu strogi račun!” (Ibn Hibban: 436/16)

Abdullah b. ‘Amr, r.a., prenosi od Resulullaha, s.a.v.s., koji je jedne prilike upitao (svoje ashabe): “Hoćete li da saznate ko će prvi od Allahovih stvorenja ući u Džennet?” Ashabi odgovoriše: Allah i Njegov Poslanik to najbolje znaju. Resulullah, s.a.v.s., reče im: “Od svih Allahovih stvorenja, prvi koji će ući u Džennet bit će siromašni muhadžiri, kojima su bile štićene pogranične tvrđave i kojima su nevolje bile uklanjane, a kada bi neko od njih preseli na Ahiret, u srcu bi mu ostani njegova želja koju nije mogao ispuniti. Allah će, stoga, pozvati koje hoće od Svojih meleka i reći im: “Otiđite do njih i poselamite ih!” Meleki će reći: Gospodaru naš, mi smo stanovnici Tvojih nebesa i Tvoja najbolja stvorenja, da li nam naređuješ da odemo do tih siromaha i da ih poselamimo? – Allah će odgovoriti: “Da, jer to su Moji robovi koji su Mi ibadet činili ne pripisujući Mi nikakvog sudruga, kojima su čuvane pogranične tvrđave i kojima su otklanjane nevolje, a kada bi neko od njih preseli na Ahiret, u srcu bi mu ostajala želja koju on nije mogao ispuniti!” Allahov Poslanik, s.a.v.s., nastavlja pa kaže: “Onda će meleki otići po njih i oni će ući na sva džennetska vrata učeći (ovaj ajet): Selamun ‘alejkum bima sabertum, fe ni’me ‘ukbe’d-dar – Mir neka je na vaszato što ste saburili, a divno li je najljepše prebivalište!” (Er-Ra‘d, 24). (Ibn Hibban: 438/16)

Se’id b. Ebi Se’id, rahimehullah, prenosi kako se jedne prilike Ebu Se’id El-Hudri, r.a., potužio Resulullahu, s.a.v.s., govoreći mu o nekoj svojoj želji da se riješi neke nevolje. Allahov Poslanik, s.a.v.s., reče mu: “Osaburi, Ebu Se’de, jer, zaista, onima koji mene vole siromaštvo stigne brže nego što bujica stigne sa najvišeg vrha u dolinu i sa najviše planine u njezinu ravan!” (Medžme’u’z-zeva’id: 486/1)

Er-Rafi’ b. Hudejdž, r.a., kaže: Rekao je Allahov Poslanik, s.a.v.s.: “Kad Allah, dželle šanuhu, zavoli jednog Svoga roba, On mu uskrati dunjaluk baš kao što neko od vas ostane bez vode kad požudi za njom.” ( Medžme’u’z-zeva’id: 508/10)

Hadisi su preuzeti iz teksta „Poslanikov, s.a.v.s., komentar ajeta o poštivanju drugog muslimana“ autora dr. Džemaludina Latića, objavljenog u Glasniku br. 11/12., 2009.

Za Akos.ba pripremio Fahrudin Vojić, magistar religijske edukacije

Budi prvi i podijeli ovo sa prijateljima!