Osobe koje je prokleo Poslanik s.a.v.s.

Visits: 1057 Today: 3

Preveo: Osman Smajlović (ASUQ, Asocijacija studenata Ummul-Qura, Mekka) minber.ba
KAMATA: Rekao je Poslanik: “Allah je prokleo i onoga koji daje i onoga koji uzima kamatu.” (Ahmed,Tirmizi, Hakim, hadis sahih, Sahihu Džami`a, 5093, Albani) A u Ebu Davudovoj predaji stoji: “Poslanik je prokleo onoga koji daje i onoga koji uzima kamatu.” (Ebu Davud, hadis sahih, Sahihu Ebu Davud, 2313, Albani)
NARICANJE ZA UMRLIM:
Kada se smrtno razbolio ashab Ebu Musa, njegova supruga je od žalosti počela vikati, a on ju je upitao: “A zar ne znaš šta je rekao Poslanik?’’ Odgovorila je: “Svakako.’’ Potom je ušutjela. Nedugo nakon toga, neko ju je upitao: “Šta je rekao Poslanik?’’ Rekla je: “Zaista je Poslanik prokleo onu koja obrije (glavu zbog smrti bližnjeg), poviče (radi nedaće) i pocijepa (odjeću kad je zadesi nevolja).’’ (Nesai, hadis sahihu isnad, Albani, Sahihu Nesai, 1867).
Prenosi Ebu Umame da je Poslanik prokleo onu koja grebe svoje lice, cijepa svoju odjeću i priziva nevolju i propast. (Ibn Hiban, Ibn Madže, hadis hasen, Sahihu Džami`a, 5092, Albani)

ALKOHOL:
Rekao je Poslanik: “Allah je prokleo alkohol i onoga ko ga pije, toči, prodaje, onoga kome se prodaje, onoga ko ga pravi, ko ga nosi i kome se nosi.’’ (Ebu Davud, hadis sahih, Sahihu Ebu Davud, 3380, Albani)                                         PROKLINJANJE ONOGA KO TO NE ZASLUŽUJE:
Prenosi se od Ibn Abbasa da je neki čovjek prokleo vjetar. Rekao je Muslim: “U vrijeme Poslanika vjetar je ‘povukao’ ogrtač čovjeka koji ga je prokleo. Rekao je Poslanik: “Ne čini to. Jer mu je(vjetru) tako naređeno. I zaista onaj koji prokune nešto / nekoga ko to ne zaslužuje, prokletstvo se vraća na njega.” (Tirmizi, Ebu Davud, hadis sahih, Silsile Sahihe, 528, Albani).                                                                                                                                                             ŠKORPIJA:
Prenosi Aiša da je Poslanik klanjao i da ga je ugrizla škorpija (akrep) i tada je rekao: “Allah prokleo škorpiju, ne ostavlja klanjača niti onoga koji ne klanja. Ubijte je u Haremu i van njega” (Ibn Madže, hadis sahih, Sahihu Džami`a, 5908, Albani), a u drugoj predaji stoji: “…ne ostavlja vjerovjesnika niti bilo koga drugoga a da ih ne ugrize.” (Taberani, hadis sahih, Sahihu Džami`a, 5909, Albani).
“Allah je protjerao škorpiju i udaljio od milosti. A poslanik je pojasnio razlog prokletstva: ‘…ne ostavlja klanjača…’ (Fejdu Kadir).”
Poslanikov hadis o dozvoljenosti proklinjanja škorpije ukazuje na dozvoljenost proklinjanja životinja koje uznemiravaju, a proklinjanje životinja poimenično nije dozvoljeno, jer je Poslanik zaprijetio ženi koja je proklela svoju devu i rekao joj je: “Ne putuj zajedno sa nama, jer je ona prokleta.” (Šerhu Ibnu Madže Sujuti)                                 PLJAČKANJE KABURA:
Poslanik je prokleo onoga koji otkopava kabur (Bejheki, hadis sahih, Sahihu Džami`a, 5102, Albani) zbog pljačkanja.                                                                                                                                                                                              KRIVO UPUĆIVANJE:
Rekao je Poslanik: “Allah je prokleo onoga koji pogrešno uputi slijepca i on skrene sa puta.’’ (Ahmed, hadis sahih, Silsile Sahihe, 3462, Albani)                                                                                                                                                HOMOSEKSUALIZAM:
Rekao je Poslanik: “Allah je prokleo onoga ko učini djelo Lutova naroda”, ponovivši to tri puta. (Ahmed, hadis sahih, Silsile Sahihe, 3462, Albani)                                                                                                                                       SODOMIJA: Rekao je Poslanik: “Allah je prokleo onoga ko napastuje hajvana (spolni akt, sodomija).’’ (Ahmed, hadis sahih, Silsile Sahihe, 3462, Albani).                                                                                                                                           ROB KOJI SE PRIPISUJE NEKOM MIMO ONOG KO GA JE OSLOBODIO:
Rekao je Poslanik: “Allah je prokleo onoga roba koji se pripiše nekome drugome mimo onoga koji ga je oslobodio” (Muslim, 1370-20), jer sa oslobađanjem stiče veza-vela kojom se oslobodilac roba tretira kao rod oslobođenom robu jer nasljeđuje oslobođenog roba, ukoliko rob ne imadne šerijatskog nasljednika. Ovaj postupak je zabranjen jer se njime negiraju blagodati (oslobađanje) i gubljenje prava kao što je nasljeđivanje.                                                             NEPOSLUŠNOST RODITELJIMA:
Rekao je Poslanik: “Allah je prokleo onoga ko je neposlušan svojim roditeljima.” (Ahmed, hadis sahih, Silsile Sahihe, 3462, Albani)                                                                                                                                                                       ORUŽJE:
Jednog dana Poslanik je naišao pored nekih ljudi koji su sjedili i izvlačili sablju iz korica dajući je jedan drugome. Tada je Poslanik rekao: “Zar se neće proći ovoga? I ako neko od vas izvuče sablju, neka je stavi u korice, a potom dadne svome bratu.” (Bezar, Ahmed, hadis sahih, Medžmeu Fevaid Hajsemi)
Rekao je Poslanik: “Zaista meleki proklinju onoga ko uperi oštricu prema svome bratu, čak da mu je brat od oca i majke.’’ (Muslim, 2616-125).                                                                                                                                                                   LAŽNO PRIPISIVANJE NEKOME MIMO VLASTITOG OCA:
Poslanik je prokleo onoga koji se pripisuje nekome drugome mimo svoga rođenog oca. (Muslim, 1370-20).      OPĆENJE SA SUPRUGOM U ANALNI OTVOR:
Rekao je Poslanik: “Proklet je onaj koji opći sa svojoj ženom u njen analni otvor.” (Ebu Davud, hadis hasen, Sahihu Ebu Davud, 2162, Albani).                                                                                                                                                                  DUNJALUK:
Rekao je Poslanik: “Zaista je dunjaluk proklet i prokleto je sve ono što je na njemu osim Allahovog zikra, onoga što On voli, učenjaka ili onoga koji se podučava.” (Tirmizi, hadis sahih, Sahihu Džamia, 1609, Albani).
Dunjaluk je mrzak Allahu zbog toga što je udaljen od Njega. I prokleto je sve ono što čovjeka zaokuplja i udaljava od Allaha, osim Allahovog zikra i onoga što voli od dobrih djela.
Dunjaluk je ukoren i ne hvali se ništa što je na njemu osim Allahovog zikra, učenjaka i onoga koji se podučava.
Dunjaluk je proklet zato što zavodi ljude svojom ljepotom i naslađivanjem i udaljava ih od robovanja Allahu, a navodi ‘’robovanju’’ strastima. I dunjaluk i sve što je na njemu udaljeni su od Allaha, osim korisnog znanja koje ukazuje na Allaha. I prokletstvo je vezano za dunjalučke obmane, a ne na blagodati i naslađivanje, jer su blagodati i naslađivanje bili dati i poslanicima. (Tuhvetu Ahvezi Mubarekfuri).                                                                                  VRŠENJE NUŽDE NA STAZI KOJOM PROLAZE LJUDI:
Rekao je Poslanik: “Čuvajte se dviju stvari koje su proklete.’’ Ashabi su upitali: “A ko je su to stvari?’’ Rekao je: “Vršenje nužde na putu kojim ljudi prolaze i u hladovima (gdje se ljudi odmaraju).” (Muslim, 269-68)
Hadis ukazuje da se moramo čuvati ove dvije stvari čije prakticiranje izaziva prokletstvo i čiji su izvršitelji prokleti, a također navedeni postupci zabranjeni su jer uznemiravaju muslimane. (Šerhu Muslim Nevevi)