Nalete tako čovjeku trenuci kada osjeti tugu, od svega bi da se skloni i dugo da šuti….

Visits: 365 Today: 3

Nalete tako čovjeku trenuci kada osjeti tugu, od svega bi da se skloni i dugo da šuti. Sastavni je to dio dunjaluka. Allahova mudrost u svemu postoji, ali je ti u svemu ne možeš vidjeti. Adem, alejhisselam, je protjeran iz Dženneta na dunjaluk, kako bi on i njegovi potomci žudili za povratkom Kući. Tako i tvoja tuga dolazi da te podsjeti na Kuću. Čim to shvatiš i tuga odlazi. Nekada ti treba više, nekada manje vremena. Ali upamti da suština dove nije da sve što želiš dobiješ, već da budeš zadovoljan sa svime što ti On dodijeli.

Facebook profil: Ammar Bašić, Akos.ba

Pročitajte još: Najdraži djelo Allahu, nakon obavljanja farzova…

Poslanik, a.s., je rekao: „Najdraži djelo Allahu, nakon obavljanja farzova (strogi vjerski dužnosti) je obradovati brata muslimana.“ (El-Džamiu’s-Sagir, 200)Najdraže djelo Allahu nakon obavljanja onog što je On Uzvišeni propisao, kao što su namaz, zekat, post i hadždž, jeste obradovati muslimana i unijeti radost u njegovo srce. Kao da ga obraduješ i izvjestiš o nečemu lijepom što će mu se desiti, da ga zaštitiš i spasiš od kakve nesreće, da od njega otkloniš nevolju, da mu olakšaš kada je u žalosti i tuzi itd.Allahu, dž.š., nije ništa draže od obavljanja farzova, iako Mu njihovo neobavljanje nikakvu štetu ne može nanijeti, niti Mu njihovo obavljanje može pribaviti korist. Farzovi su propisani isključivo radi našeg dobra.

Za Akos.ba pripremio Fahrudin Vojić

Pročitajte još: Da li ste znali ove zanimljivosti vezane za Kur’an

Najduža sura u Kur’anu je El-Bekare, koja ima 286. ajeta.Najkraće sure u Kur’anu su: El-Asr, El-Kevser, i En-Nasr, koje imaju tri kratka ajeta, sura El-Kevser ima 37 harfova.Najduži ajet u Kur’anu je ajet o dugu u suri El-Bekare, 282, on sadrži više od 31 fraze.Najkraći ajet je Ha Mim (sura Fussilet, 1) koji se sastoji od dva isprekidana slova. Drugi najkraći ajeti su: “mudhametan” (Sura Er-Rahman, 55) i “summe nezare (El-Muddesir, 21).Najduža objava koja je odjedanput objavljena bila je sura El-En’am (a postoje i drukačija mišljenja o tome). Najkraća objava bila je gajru uli d-darer (En-Nisa, 94), te riječi su dio dužeg ajeta.Sedmi ajet sure El-Kasas sadrži dvije naredbe, dvije zabrane i dvije radosne vijesti.Dva ajeta u Kur’anu 154 ajet sure Alu Imran i 29 ajet sure El-Feth sadrže svih 28 harfova arapskog alfabeta.Ime “Allah” spominje se 2698 puta u Kur’anu, dok se u 28 sura ime Allah ne spominje, to su slijedeće sure po redoslijedu Kur’ana:54,55,56,68,75,77,83,86,89,90,92,93,94,97,99,100,102,103,104,105,106,107,108,109,111,113,114.U svakom ajetu sure Mudžadele spominje se ime “Allah”.Riječi “ahiret” i “dunjaluk” u Kur’anu se spominju 115 put, smrt i život se spominju 145 puta, iman (vjerovanje) i kufr (nevjerovanje) spominju se 25 puta.Riječ “šehr” (mjesec) se spominje 12 puta, riječ “jevm” (dan) spominje se 365 puta, što je jednako broju kalendarskih mjeseci i dana u godini.Samo se jedanput Uzvišeni u Kur’anu obraća nevjernicima riječima: “O vi koji nevjerujete” (Tahrim, 7)

Za Akos.ba pripremio Fahrudin Vojić