NAJMOĆNIJI I NAJPOZNATIJI ZIKR KOJEG BISMO TREBALI UČITI

Visits: 9859 Today: 2

Jedan od najmoćnijih i najpoznatijih zikrova, i jedan od najvjerodostojnijih zikrova kod Buharije i Muslima.
Poslušajte ovaj hadis: Prenosi se od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko kaže: ‘Nema Boga osim Allaha, On nema sudruga, Njemu pripada sva vlast, Njemu pripada sva hvala i On je svemoćan‘

La ilahe illallah vahdehu la šerike leh; lehul-mulku ve lehul-hamdu ve huve ‘ala kulli šej’in kadir
svakog dana po 100x, vrijedi mu kao da je oslobodio 10 robova, biće mu upisano 100 dobrih djela, izbrisano 100 grijeha, i biće mu štit od šejtana tog dana sve do noći. I niko ništa nije bolje uradio, osim onoga koji je taj zikr izgovorio više od njega.”

Izvor:n-um.com

Ovo znači da kada proučiš ovaj zikr, niko te ne može preteći u dobrim djelima, osim onoga koji je ove riječi izgovorio više puta od tebe i popratio je to sa još dobrih djela, on je jedini koji te može prestići. Znate li koliko vam vremena treba da proučite ovaj zikr? Samo 7 minuta. Dok se odmaraš i opuštaš, sedam minuta tvoga dana te može dovesti na ovu vodeću poziciju. U predaji koju bilježi imam En-Nesa’i je došlo: “… onaj ko prouči ove riječi danju i noću.”, a u djelu “Es-Silsiletus-sahihatu”: “… stotinu puta kada osvane i stotinu puta kada omrkne.”

Ako se ne vežemo za Njega, a On Uzvišeni nas poznaje i voli nas, nećemo osjećati sigurnost. Kaže Uzvišeni Allah: “… zaboravljaju Allaha, pa je i On njih zaboravio.” (9:67) U drugom ajetu: “… pa sjećajte se vi Mene, i ja ću se vas sjećati!” (2:152)

Najmoćniji zikr jeste ovaj Lično ovaj zikr, braćo i sestre, nemojte nikada ostaviti, shodno mogućnostima. Ovaj zikr, tako mi Allaha, je velik, moćan i čudesan! U sebi sadrži koristi, vrijednosti za koje samo Allah zna.

Akos.ba