NAJGORI POLOŽAJ NA SUDNJEM DANU ĆE IMATI SUPRUŽNICI KOJI SU OVO ČINILI

Visits: 499 Today: 1

Strogo je zabranjeno drugima pričati ono što doživljavano prilikom intimnog odnosa ili opisivati sam čin tog odnosa. Allahov Poslanik, s.a.v.s., u hadisu koji prenosi Ebu Se’id el- Hudri, r.a., to jasno naglašava: Kod Allaha će Zaista, na Sudnjem danu imati najgori položaj onaj čovjek i žena koji budu imali intimni odnos, a onda otkriju te tajne!Allah Plemeniti je propisao da svaki detalj ljudskog života bude u skladu s Njegovim zakonima. Znajući prirodu čovjeka, jer ga je On i stvorio, On je odredio i pravila koja omogućuju da čovjek čuva i očuva tu svoju prirodu. S obzirom da je brak institucija koja čuva porodicu, islam joj pridaje poseban značaj. Otuda, Allah Plemeniti u brojnim ajetima i preko Svog Poslanika, s.a.v.s., određuje jasne smjernice kako da čovjek postupi u tom segmentu življenja, kako bi očuvao brak, ojačao porodicu i tako ozdravio društvo u cjelini.Iz sljedećih redaka vidi se da je islam uspostavio konkretna pravila u domenu međusobnog poštivanja supružnika. Supružnici su dužni živjeti shodno tim pravilima i, na taj način, očuvati zdravu i vitalnu porodicu koja je preduvjet zdravog i vitalnog društva.

Odlomak iz knjige: Pedagogija Muhammeda a.s. Autor: dr. Šefik Kurdić Portal Svjetlo Dunjaluka

Pročitajte još: Kada moli za umrle, treba li se čovjek okrenuti prema mezarima ili prema kibli?

U vjerodostojnom predanju koje prenosi Aiša, radijallahu anha, stoji da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, odlazio do medinskog mezarja i, podignutih ruku, u stojećem položaju, dugo molio za muslimane. (Muslim, Ahmed, 6/221/25897, i Abdurrezzak, 3/570/6712.)Komentirajući predanje, imam Nevevi kaže: “U hadisu je dokaz da čovjek treba oduljiti učeći dovu podignutih ruku, i da je dova kod mezara u stojećem položaju bolja od dove u sjedećem položaju.” (Vidjeti: El-Minhadž, 7/38.) Ibn Abdulberr tvrdi: “U hadisu je dokaz da je učenje dove za umrle kod mezarja vrednije.” (Vidjeti: El-Istizkar, 3/381.)Ako želimo moliti za umrle pored mezarja, okrenut ćemo se u pravcu kible, a ne u pravcu mezarja. Ebu Hasan Zaferani veli: “Ko moli za umrle pored mezarja, neka se okrene prema kibli.” (Vidjeti: El-Medžmu, 5/278.)Šejhul-islam Ibn Tejmijje prenosi od imama Ahmeda i nekih malikijskih pravnika da su govorili sljedeće: “Ko prođe pored Poslanikovog, sallallahu alejhi ve sellem, mezara nazvat će mu selam i moliti okrenut prema kibli.” (Vidjeti: Iktidaus-siratil-mustekim, 2/236.)A Allah najbolje zna.

Odgovorio: Dr. Safet Kuduzović Portal Svjetlo Dunjaluka