Koji je Allahu najdraži zikr?

Visits: 1625 Today: 4

Plemeniti Gospodar je iz svoje milosti prema svojim robovima odredio i propisao četiri riječi koje u svom značenju i izgovaranju kriju veličanstvenost i smiraj. Allah, subhanehu ve te’ala, ih je učinio posebnim, obećao je za njih mnoge nagrade kroz hadise Poslanika, s.a.v.s. To su riječi tesbiha, tahmida, tahlila i tekbira: SUBHNAALLAH VEL HAMDULILLAH VE LA ILAHE ILLA ALLAH VALAHU EKBER.Dragi brate/sestro, prenosim ti jedan dio hadisa iz Poslanikove, s.a.v.s., riznice koji govore o fadiletima ili vrijednostima ovog zikra.

1) Ova vrsta zikra je najdraži govor Allahu, subhanehu ve te’ala
Prenosi se od Semure ibn Džunduba, r.a., da je Resulullah, s.a.v.s., rekao: “Allahu su najdraže četiri riječi, bez obzira kojom od njih započeo: SubhanAllah vel hamdulillah ve la ilahe illa Allah vallAhu ekber.“ (Muslim)
Dok se u rivajetu kod Ebu Davuda spominje: “Četiri riječu su najljepše Allahu i one su iz Kur’ana bez obzira kojom od njih započeo: “SubhanAllah vel hamdulillah ve la ilahe illa Allah vallahu ekber.“ (Musned et-Tajalisi)

2) Za Poslanika, s.a.v.s., bile su to najdraže riječi na dunjaluku
Prenosi se od Ebu Hurejre, r.a., da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Da kažem: SubhanAllah vel hamdulillah ve la ilahe illa Allah vallAhu ekber, draže mi je od dunjaluka i svega što je na njemu.“ (Muslim)

3) Zbog ove vrste zikra Gospodar oprašta grijehe
Prenosi se od Abdullaha ibn Amra ibn Asa, r.a., da je Poslanik, s.a.v.s.,, rekao: “Nema niti jedan čovjek na zemlji da kaže: La ilahe illa Allah, Allahu ekber, SubhnaAllah, El hamdulillah ve la havle ve la kuvvete illa billah, a da mu neće biti oprošteni grijesi pa makar ih bilo kao morske pjene (mali grijesi samo).“ (Ahmed, Tirmizi, Hakim i ovaj hadis hasenom smatraju: Tirmizi i šejh Albani dok ga sahihom smatraju: Hakim i Zehebi)

4) Allah je ove riječi odabrao za svoje robove i odredio posebne nagrade
Prenosi se od Ebu Hurejre i od Ebi Se’da el-Hudrija, r.a., se prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao:“Allah je od govora odbrao četiri riječi: SubhanAllah vel hamdulillah ve la ilahe illa Allah vallAhu ekber. Pa ko kaže: SubhanAllah, bit će mu upisani dvadeset dobrih djela i oprošteno dvadeset loših, ko kaže: Allahu ekber i La ilahe illa Allah bit će mu upisano isto, ako kaže El-hamdulillah, bit će mu upisano trideset dobrih djela i oprošteno trideset loših.“ (Ahmed I Hakim a šejh Albani je rekao da je hadis sahih u svom djelu „Sahihu-l-Džami’a, 1718)

5) One su štit od vatre
Prenosi se od Ebu Hurejre, r.a., se prenosi da je Božiji Poslanik, s.a.v.s., rekao ashabima: “Uzmite svoje štitiove (oklope)!“ Ashabi rekoše: “Allahov Poslaniče, dokle je neprijatelj stigao?“ Poslanik, s.a.v.s., im odgovori: “Ne, nije neprijatelj, nego recite: SubhanAllah vel hamdulillah ve la ilahe illa Allah vallAhu ekber, jer će ove riječi doći na Sudnjem danu kao štit od vatre i trajno dobro dijelo.“ (Hakim, Nesai a za ovaj hadis Hakim je rekao da je saihih po uslovima Muslima ali ga nisu njih dvojica (Buharija i Muslim) zabilježili i šejh Albani, rahimehullah je rekao da je sahih u svom djelu „Sahihu-l-Džam’ia, 3214)

6) Ove riječi će imati posebnu težinu na Mizanu (Vagi)
Prenosi se od Ebi Seleme, r.a., da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Uh, Uh“, a zatim je podigao pet prstiju i rekao: “Kako će samo ovih pet stvari biti teško na Mizanu: SubhanAllah vel hamdulillah ve la ilahe illa Allah vallAhu ekber i čestito dijete koje je umrlo čovjeku pa se on strpi.“ (Nesai, Ibn Hiban i Hakim. Za ovaj hadis je Hakim rekao da je sahih a to je potvrdio Imam Zehebi)

7) Za svaku izgovorenu riječ ovog zikra nagrada je kao da si udijelio sadaku
Prenosi se od Ebu Zerra, r.a.,, prenosi se da su mu neki Poslanikovi, s.a.v.s., drugovi rekli: “Allahov Poslaniče, odoše bogataši s nagradama: klanjaju kao što mi klanjamo, poste kao što mi postimo i daju milostinju od viška svog imetka.” Allahov Poslanik reče: “Zar i vama Allah nije dao nešto s čime ćete sadaku udjeljivati!? Zaista je svaki tesbih sadaka, svaki tekbir i svaki tahmid su sadaka, svaki tehlil je sadaka; naređivanje dobra i odvraćanje od zla je sadaka; a i bračni odnos sa svojom ženom je sadaka.” Ashabi upitaše: “Allahov Poslaniče, zar i u zadovoljenju svojih strasti ima nagrade!?” “Šta mislite, kada bi neko od vas svoju strast upotrijebio u zabranjeno, zar za to ne bi zaslužio grijeh? Isto tako, ako je upotrijebi u dozvoljeno, imat će za to nagradu’, odgovori Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem.” (Muslim)Molim Allaha, subhanehu ve te’ala, da nas učini od onih kojima će jezik stalno biti vlažan od izgovaranja ove četiri riječi, riječi za čije iskreno izgovaranje kao što je došlo u mnogim hadisima slijedi velika nagrada, Amin!

Piše: SAUDIN COKOJA Akos.bA