Kako se utvrđuje srodstvo po mlijeku?

Visits: 594 Today: 1

Posljedica zadajanja je stvaranje srodstva po mlijeku, a iz srodstva po mlijeku proizilaze sljedeći propisi:• zabrana sklapanja braka sa srodnicima po mlijeku na isti način kako je zabranjeno i sa srodnicima po krvi, osim slučajeva o kojima će kasnije biti riječi;• dopuštenost gledanja u srodnike po mlijeku isto kako je dopušteno i između srodnika po krvi;• dopuštenost osamljivanja i putovanja sa srodnicima po mlijeku. Oni postaju mahremi na svim putovanjima;• obaveza dobročinstva i ukazivanja počasti srodnicima po mlijeku. Vjerodostojno je predanje da je Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, ukazao počast svojoj dojilji Halimi es-Sa‘diji. Kada mu je došla u jednoj delegaciji, prostro je svoju odjeću i ponudio joj da sjedne, kao što je ukazao počast njenoj kćerki, a svojoj sestri po mlijeku.[1]

Šerijatska utemeljenost stvaranja srodstva po mlijeku

Stvaranje srodstva putem dojenja potvrđuje se Kur’anom, sunnetom i idžmaom.Allah, dž. š., u Kur’anu kaže: ’’Zabranjuju vam se: ma­tere vaše, i kćeri vaše, i sestre vaše, i sestre očeva vaših, i sestre matera vaših, i bratične vaše, i sestrične vaše, i po­majke vaše koje su vas dojile, i sestre vaše po mlijeku … ” (En-Nisa, 23.), na osnovu čega se utvrđuje srodstvo sa majkom dojiljom i sestrama po mlijeku.Srodstvo koje se proteže na ostale srodnike ustanov­ljeno je na osnovu hadisa kojeg prenosi Aiša, r. a.: ’’Sve što je zabranjeno po krvi, zabranjeno je i po dojenju.”Svi islamski pravnici se slažu da se dojenjem utvrđuje srodstvo koje se prostire isto kao i srodstvo po krvi. Dakle, srodstvo se prostire na dojenče i dojilju. Dojenče postaje njeno dijete, među njima se stvara neotklonjiva zapreka za brak i dozvoljeno im je gledanje, osamljivanje i putovanje.Postojanje srodstva po mlijeku ne obuhvata propise o nasljeđivanju, obaveznost uzdržavanja, nemogućnost za­tvaranja kod sustezanja vraćanja duga, isplatu krvarine kod nenamjernog ubistva i sl., i u pogledu ovih propisa oni su jedno drugom kao stranci.Na koga se prostire srodstvo?Na koga se prostire srodstvo sa strane dojenčeta?Stvaranje srodstva putem dojenja prostire se na dojenče i njegove buduće potomke, dakle, na njegovu djecu, unu­čad i tako dalje po silaznoj liniji. Što se tiče roditelja do­jenčeta i njegove braće i sestara i druge rodbine, tu ne do­lazi do stvaranja srodstva, jer žena kada doji dijete ona mu daje mlijeko koje je dio nje i koje će pomagati očuvanju djetetovog zdravlja i služiti za rast i razvoj njegovog tijela, i upravo iz ovog razloga srodstvo se prostire samo na do­jenče i njegove potomke.Na osnovu ovoga, muškim srodnicima dojenčeta po krvi dozvoljeno je da sklope brak sa njegovom pomajkom po mlijeku i sa njenim kćerkama. Dakle, nije zabranjeno da otac dojenčeta oženi dojilju svoga djeteta, niti je to za­branjeno bratu dojenčeta, niti njegovom amidži.Isto tako, nije ni mužu dojilje zabranjeno da oženi maj­ku dojenčeta, ili njegovu sestru ili tetku, a ni djeci dojilje i njenog muža nije zabranjen brak sa braćom i sestrama do­jenčeta. Ahmed kaže: ”Nema sumnje da neki čovjek može oženiti sestru svoga brata po mlijeku, jer među njima dvo­ma nije bilo ni zadajanja, niti ima rodbinske veze.“Na koga se prostire srodstvo sa strane dojilje?Kao što smo već vidjeli, srodstvo sa strane dojenčeta pro­stire se samo na njega i njegove potomke. Međutim, što se tiče stvaranja srodstva sa strane dojilje, dojenčetu, a i nje­govim potomcima, postaju srodnici ne samo dojilja i njeni potomci, nego i njeni preci i preci njenoga muža85, njihovi potomci i njihovi pobočni srodnici, i po krvi i po mlijeku. Srodstvo se prostire na sve ove sa strane dojilje i njenoga muža zato što mlijeko kojim ona hrani dojenče potječe od nje i njenog muža, a njih dvoje i svi njihovi pobočni srod­nici potječu od njihovih predaka, a s druge strane, samo su potomci dojenčeta ci koji potječu od njega, pa se zbog . toga srodstvo prostire samo na njih.Dakle, kada žena zadoji dijete mlijekom koje pripada njoj i njenom mužu, to prouzrokuje sljedeće posljedice:• očevi i majke, po krvi i po mlijeku, dojilje i njenog muža, postaju djedovi i nane dojenčetu i njegovim po­tomcima;• djeca, po krvi i po mlijeku, dojilje i njenog muža po­staju braća i sestre dojenčetu;• braća i sestre, po krvi i po mlijeku, dojilje i njenog muža postaju daidže, amidže i tetke dojenčetu.

Tazbinstvo po mlijeku

Postavlja se pitanje da li se može reći da se hadis: ’’Sve što je zabranjeno po krvi, zabranjenoje i po dojenju” ,odnosi i na tazbinstvo? Većina islamskih pravnika smatra da i tazbinstvo ulazi u određenje srodstva ovim hadisom. Dakle, kako god su zabranjeni srodnici po tazbinstvu od krvnih srodnika, tako su zabranjeni i od srodnika po mlijeku.U ovu kategoriju srodnika ubrajaju se:• preci supruge po mlijeku, a to je njena majka koja ju je dojila, njena nena, sa majčine ili očeve strane po mli­jeku i tako dalje. One postaju zabranjene čovjeku sa­mim stupanjem u brak, bez obzira bilo konzumacije braka ili ne;• potomci supruge po mlijeku, a to su njene kćerke po mlijeku, njene unuke od sinova i kćerki po mlijeku i tako dalje. One postaju zabranjene tek nakon konzu­macije braka;• supruge predaka po mlijeku, a to su supruge oca i dje­dova po mlijeku, bilo sa očeve ili majčine strane. Ovo se napominje u situaciji da se otac ili djed po mlijeku oženi više puta;• supruge potomaka po mlijeku, a to je supruga sina i supruge unuka po mlijeku i tako dalje.Pored ovih navedenih, zabranjeno je oženiti u isto vri­jeme dvije sestre po mlijeku, ili ženu i njenu tetku po mli­jeku, ili neku drugu rodicu po mlijeku.[4]

Muž dojilje:___________Većina islamskih pravnika se slaže da dolazi do stvaranja srodstva sa mužem dojilje, njegovim precima, potomcima i pobočnim srodnicima, jer je on uzročnik pojavljivanja mlijeka. U rječniku islamskih pravnika muž dojilje, koji je uzročnik postojanja mlijeka, naziva se ”sahibul-leben” ili ”lebenul-fahl”.[5]Dokaz za utvrđivanje srodstva i sa strane muža dojilje potvrđuje se predajom od Aiše, r. a., u kojoj kaže da je brat Ebu-Ku‘ajsa (njenog oca po mlijeku) tražio da uđe kod nje nakon što je skinula hidžab, pa je rekla da prvo mora tra­žiti dozvolu od Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem. Na­kon što je Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, došao, is­pričala mu je situaciju i rekla da je nije zadojio Ebu-Ku‘ajs nego njegova žena, a on joj je odgovorio: ’’Dozvoli mu da uđe, jerje on tvoj amidža.”Moramo naglasiti da ima i onih islamskih pravnika koji smatraju da se ne stvara srodstvo između dojenčeta i muža dojilje, a to su: Se‘id ibn el-Musejjeb, Ebu-Seleme ibn Abdurrahman, Sulejman ibn Jesar, Ata, Ebu-Kilabe, a, također, ovo se prenosi i od nekih ashaba.

Utvrđivanje očinstva po mlijeku nakon razvoda ili smrti muža

Kada se desi da razvedena žena ili žena kojoj je umro muž, zadoji neko dijete prije nego što se uda drugi put, prema mišljenju većine islamskih pravnika, doći će do stvaranja srodstva sa mužem dojilje koji je bio uzročnik dolaska mli­jeka, bez obzira bilo to u iddetu ili nakon njega, ili od toga prošao manji ili duži vremenski period.[6]Ako se žena, koja doji dijete, uda po drugi put i rodi dijete od tog drugog muža, mlijeko koje se pojavi nakon poroda pripadat će njemu, bilo da je mlijeko presahlo, pa se ponovo pojavilo, ili da nije ni prestajalo, jer mlijeko prati dijete, a dijete pripada drugom.Ako ne rodi od drugoga, mlijeko će i dalje pripadati prvom i to u situaciji da se količina mlijeka ne poveća, niti smanji, pa čak i ako bi bila trudna.Islamski pravnici se razilaze oko situacije ako žena za- trudni od drugog, pa se količina mlijeka promijeni. Hanefijski i šafijski pravnici smatraju da je mlijeko od prvog dok se dijete ne rodi, a hanbelijski pravnici smatraju da mlijeko pripada obojici, jer povećanje mlijeka pokazuje da je to zbog trudnoće od drugog muža, a što se tiče prvog muža i njemu će pripadati mlijeko jer je ono već postojalo i prije te druge trudnoće.[8]

Utvrđivanje očinstva nakon negiranja djeteta li’anom

Kada se desi da čovjek negira dijete sa li‘anom, pa nje­gova žena podoji neko dijete s takvim mlijekom koje je također negirano, neće doći do stvaranja srodstva između dojenčeta i tog čovjeka, jer on, time što negira dijete, ne­gira i mlijeko koje se pojavljuje nakon rođenja negiranog djeteta.Ako čovjek negira dijete nakon dojenja, s tim je negi­rao i to dojenče koje je podojeno s takvim mlijekom. Ako ponovo prizna dijete, priznaje i dojenče, jer osnova je da sve što uspostavlja srodstvo po krvi, uspostavlja i srodstvo po mlijeku.

Utvrđivanje očinstva nakon zinaluka

Ako žena rodi nakon učinjenog zinaluka, pa se pojavi mli­jeko s kojim podoji dijete, ona mu postaje majka po mli­jeku, prema mišljenju svih islamskih pravnika, jer je dijete podojeno s njenim mlijekom, a i dijete se pripisuje njoj. Islamski pravnici se razilaze o pitanju utvrđivanja srod­stva sa dojenčetom i čovjekom koji je uzrokovao pojavu mlijeka iz zinaluka.Šafijski pravnici, El-Hireki i Ibn-Hamid od hanbelij- skih pravnika uvjetuju, za stvaranje srodstva između do­jenčeta i uzročnika mlijeka, da se mlijeko pojavi nakon poroda, a mlijeko se pripisuje onome ko je imao odnos sa dojiljom, s tim da odnos mora biti u punovažnom braku ili u sumnjivom. Dakle, prema njihovom mišljenju, nema stvaranja srodstva iz zinaluka.Hanefijski pravnici smatraju da mlijeko koje se pojavi nakon trudnoće iz zinaluka neće biti djelotvorno za stva­ ranje srodstva između dojenčeta i uzročnika mlijeka, jer to mlijeko nije poštovano, a i srodstvo po mlijeku među njima zavisi od utvrđivanja očinstva, pa ako nema utvrđi­vanja očinstva, nema ni srodstva po mlijeku među njima.Malikijski pravnici, Ebu-Bekr Abdulaziz od hanbelij- skih pravnika i jedan manji dio hanefijskih pravnika sma­traju da se stvara srodstvo sa uzročnikom mlijeka, čak i ako je ono iz zinaluka, jer je mlijeko to koje uzrokuje srodstvo bilo ono rezultat dozvoljenog ili zabranjenog odnosa. A ako se, u ovom slučaju, srodstvo prostire na dojilju, onda se prostire i na onoga ko je imao odnos s njom, a od njega je poteklo i dijete i mlijeko. (Ibn-Kudame, El-Mugni,vii, str. 544.; Muhammed Emin Ibn-‘Abi- din, Hašijetu Ibn-/tbidin,11)

Akos.ba