DA LI STE OVO ZNALI U VEZI UČENJA EZANA I IKAMETA NA UHO NOVOROĐENČETA?

Visits: 753 Today: 1

DA LI STE OVO ZNALI U VEZI UČENJA EZANA I IKAMETA NA UHO NOVOROĐENČETA?

Hadis o učenju ezana novorođenčetu nije ispravan. Bilježe ga: Ahmed u svome ”Musnedu”, Ebu Davud i Tirmizi u Sunenima, Bezzar u ”Musnedu”, Taberani u ”Mu’džmeu”, Bejheki u ”Šu’abul-imanu”, Abdurrezzak u svome ”Musannefu” putem Asima b. Ubejdullaha od Ubejdullaha b. Ebi Rafi’a od njegova oca, da je rekao: ”Vidio sam Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je proučio ezan – kao za namaz – na uho Hasana b. Alije kada ga je Fatima rodila.“

U lancu prenosilaca nalazi se Asim b. Ubejdillah za kojeg Ebu Hatim kaže: ”Čudnih je i prevrtljivih hadisa. Nema hadisa na koji se može osloniti.“ Ibn Me’in ga je ocijenio slabim. Buharija je rekao za njega: ”Munkerul-hadis.“ Ebu Ja’la bilježi od Husejna da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ”Kome se rodi dijete pa mu na desno uho prouči ezan, a na lijevo ikamet, neće mu nauditi šejtan.“ U lancu prenosilaca je Mervan b. Salim el-Gifari koji je metruk – ostavljen, odbačen.

Bejheki bilježi u ”Šu’abu“ putem Hasana b. Amra od Kasima b. Mutiba, od Mensura b. Safijje, od Ebu Ma’beda, od Ibn Abbasa da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, proučio ezan na desno uho i ikamet na lijevo uho Hasanu b. Aliji kada se rodio. Hadis je munker. U lancu prenosilaca je Hasan b. Amr kojeg je Buharija ocijenio lažljivcem.

Shodno navedenom, nema hadisa koji potvrđuje poželjnost učenja ezana na uho novorođenčeta. (Šejh ABDUL-AZIZ B. MERZUK ET-TARIFI)

Izvor: Nur