ŽENE KOJE JE, PO ŠERIJATU, ZABRANJENO ŽENITI

U slučaju predmeta bračnog ugovora, islamsko pravo traži da ne postoji određena šerijatska zapreka koja bi sprečavala seksualno uživanje među supružnicima, bez obzira bila ona privremenog ili stalnog karaktera. U nastavku bit će govora o ženama kojima se po šerijatu zabranjeno oženiti. U tom slučaju može se govoriti o dvijema vrstama žena: onima s kojima je sklapanje braka zabranjeno zauvijek i onima s kojima je to zabranjeno privremeno. 1. Žene s kojima je sklapanje braka zabranjeno zauvijek – To su žene s kojima je muslimanu zabranjeno stupiti u brak u svakom vremenu i prostoru – zbog postojanja određenih šerijatskih razloga, poput: materinstva, potomstva, itd. Te žene možemo svrstati u tri kategorije: one koje su zabranjene zbog krvnog srodstva, one koje su zabranjene zbog srodstva po tazbinstvu i one koje su zabranjene zbog srodstva po mlijeku.

Po krvnom srodstvu u islamu su zabranjene četiri kategorije žena:1. Silazna rodbinska linija, ma koliko se ona spuštala. To znači da su zabranjene: kćerke, kćerkine kćerke, sinovljeve kćerke, kćerke sinovljevih kćerki, itd.2. Uzlazna rodbinska linija, ma koliko se ona dizala. Tj. zabranjene su: majke, očeva i majčina majka, očeva i majčina nena, itd.3. Bočna linija roditelja i njihova silazna linija, ma koliko se ona spuštala. Po ovom pravilu zabranjene su sestre, svejedno bili one rođene ili po ocu i majci, bratične i sestrične, kćerke bratića, itd.4. Bočna linija djedova i nena prvo koljeno. Po ovom pravilu zabranjene su: tetke, tj. očeve i majčine sestre, očeve i majčine tetke, itd.Međutim, po islamu nisu zabranjene: amidžične, tetične i dajdžične, jer su one drugo a ne prvo koljeno. Dokaz da su muslimanu spomenute kategorije žena zabranjene je sljedeći ajet: « Zabranjuju vam se: matere vaše, i kćerke vaše, i sestre vaše i sestre očeva vaših, i sestre matera vaših, i bratične vaše, i sestrične vaše… » En-Nisa, 32.Spomenute kategorije žena eksplicite su zabranjene u citiranom ajetu. Nene se smatraju majkama, jer riječ umm (majka) u arapskom jeziku znači osnovu i temelj i zbog toga su one zabranjene konsenzusom. Silazna linija djedova i nena, prvo koljeno, su ustvari očeve i majčine sestre, tetke. Također se i kćerkina i sinovljeva kćerka u arapskom jeziku naziva kćerkom, kao i bratova i sestrina kćerka. Sve one zabranjene su konsenzusom.                                              Pravni status kćerke koja se rodi iz vanbračne veze (bluda): Većina islamskih pravnika smatra da se kćerkom iz vanbračne veze bludniku zabranjeno oženiti ako se to srodstvo ustanovi, jer je efektivni uzrok te zabrane krvna veza, koja je u tom slučaju prisutna. Zbog toga je takav brak zabranjen. Šafijski pravnici, po jednom mišljenju, takav brak ne zabranjuju, jer smatraju da se zabrana ustanovljava samo na osnovu krvnog srodstva nastalog na legalan način. Ali, ipak, smatraju da je takav brak pokuđen, tj. mekruh. Međutim, taj propis odnosi se na slučaj kada se ne utvrdi srodstvo između bludnika i djeteta rođenog iz nezakonite bračne veze. Ali kada se to utvrdi, o tom pitanju, po šafijskim pravnicima postoje dva mišljenja. Po prvom je takav brak dozvoljen i to mišljenje je, po njima, ispravnije, dok je drugom takav brak haram (zabranjen).

2. Žene koje su zabranjene po tazbinstvu

Po tazbinstvu muslimanu su zabranjene četiri kategorije žena:1. Silazna ženina rodbinska linija s kojom je imao spolni odnos, svejedno da li bio ili ne bio s njom u braku, bila ona ili ne bila u životu. Na osnovu toga zabranjuju mu se: kćerke njegove žene čiji je otac neko drugi, kćerke njenih kćerki i kćerke njenih sinova. Međutim, ako bi neko sklopio brak s nekom ženom i ne bude imao s njom bračni odnos, u tom slučaju njene kćerke su mu dozvoljene. O tome se jasno govori u sljedećem ajetu: « Zabranjuju vam se….i pastorke vaše koje se nalaze pod vašim okriljem od žena vaših s kojima ste imali bračne odnose, ali ako vi s njima niste imali bračne odnose, onda vam nije grijeh… » En-Nisa, 23.Na osnovu toga islamski pravnici su izveli pravilo: El-‘akdu ‘alel-benati juharrimul-ummehati ved-duhulu bil-ummehati juharrimul-benati, što u prijevodu znači: sklapanje bračnog ugovora sa kćerkama zabranjuje njihove majke a da bračni odnos s majkama zabranjuje njihove kćerke.2. Uzlazna ženina rodbinske linija, svejedno da li je on s njom imao ili nije imao bračni odnos. Na osnovu toga, muslimanu su zabranjene: ženina majka (punica) i njene nene, i ta zabrana važi od samog sklapanjem braka s nekom ženom. Uzvišeni je rekao: « Zabranjuju vam se….i majke žena vaših… » En-Nisa, 23.3. Žene njegove uzlazne rodbinske linije. Na osnovu toga, zabranjeno mu je da se oženi ženom svog oca, čak i ako otac nije imao s njom bračni odnos, te sa ženama njegovih djedova po ocu i majci, ma koliko se ta linija uzdizala. O tome se u Kur’anu veli sljedeće: « I ne ženite se ženama kojima su se ženili očevi vaši, a što je bilo biće oprošteno; i to bi, uistinu, bio razvrat, gnusoba i ružan put .» En-Nisa, 22.4. Žene njegove silazne rodbinske linije. Po tom osnovu zabranjena je ženidba ženom svoga sina, pa makar da sin i nije imao bračni odnos s njom, ženom sinovljeva sina, ženom sina svoje kćerke, ma koliko se ta linija spuštala. O tome Kur’an kaže sljedeće: « …Zabranjuju vam se… i žene vaših rođenih sinova… » En-Nisa, 23. Ajet je eksplicitan i kaže da su samo žene rođenih sinova zabranjene, što, implicite, ukazuju da su žene sinova po adopciji dozvoljene jer islam je zabranio adopciju.

Dr. Sulejman Topoljak novihorizonti