ZAŠTO SE DVA AJETA IZ SURE EL-KAFIRUN PONAVLJAJU DVA PUTA?

Pitanje:Allah, dž. š., kaže: „Reci: ‘O vi nevjernici, ja se neću klanjati onima kojima se vi klanjate, a ni vi se nećete klanjati Onome kome se ja klanjam; ja se nisam klanjao onima kojima ste se vi klanjali, a i vi se niste klanjali Onome kome se ja klanjam,…’“ (Al-Kafirun, 1 – 5) Zašto su ova dva ajeta ponovljena dva puta?Odgovor:Drugi i treći ajet sure Al-Kafirun se odnose na djela, a četvrti i peti se odnose na prihvatanje. Tako da prvi ukazuju na djela, a posljednji na prihvatanje i zadovoljstvo. Dakle, značenje bi bilo: Ja neću obožavati ono što vi obožavate niti ću sa tim biti zadovoljan, a i vi nećete obožavati ono što ja obožavam, niti ćete tim ibadetom biti zadovoljni.

Iz fetvi i predavanja šejha Muhammeda ibn Saliha el-Usejmina Portal Svjetlo Dunjaluka

Pročitajte još: ŠTA ĆE BITI SA ONIM LJUDIMA (PLEMENIMA) DO KOJIH NIJE STIGAO POZIV ISLAMA

Pitanje: Gdje će otići oni koji žive u najzabačenijim predjelima? U Džennet ili Vatru? Poput onih koji žive u šumama ili na Južnom polu? Oni se nisu susretali niti sa jednim vjerovjesnikom, niti ih je iko obavijestio o Allahu ili islamu.Odgovor: Zahvala pripada Allahu;Najljepše što je rečeno po pitanju ove skupine ljudi jeste da će oni biti stavljeni na ispit na Sudnjem danu, pa onaj koji se odazove Allahovoj naredbi ući će u Džennet, a onaj koji se ogriješi ući će u vatru, shodno riječima Uzvišenog : A Mi nijedan narod nismo kaznili dok poslanika nismo poslali! (Sura El-Israˊ, 15.)

Zbirka fetvi šejha Bin Baza, Allah mu se smilovao (1/456)
(Reprint of aprila 2015. god) Menhedž