Radosne vijesti iz Kur’ana i Sunneta koje će razveseliti svakog muslimana te mu izmamiti osmijeh

Priredio: Abdusamed Nasuf Bušatlić

Mnoštvo je kur’anskih ajeta i hadisa Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, koji su sami po sebi radosne vijesti za svakog vjernika i vjernicu, i koji daju nadu i najvećim grješnicima.

U nastavku ćemo spomenuti nekoliko kur’ansko-sunnetskih radosnih vijesti koje razgaljuju dušu i koje su vrjednije od dunjaluka i svega što je na njemu.

Radosne vijesti iz sure En-Nisa’

U suri En-Nisa’ nalaze se ovi ajeti:

”Ako se budete klonili velikih grijehova, onih koji su vam zabranjeni, Mi ćemo preći preko manjih ispada vaših i uvest ćemo vas u divno mjesto.” (En-Nisa’, 31.)

”Onaj ko kakvo zlo učini ili se prema sebi ogriješi pa poslije zamoli Allaha da mu oprosti – naći će da Allah prašta i da je milostiv.” (En-Nisa’, 110.)

Radosna vijest iz sure El-Ma’ida

U suri El-Maʻida nalazi se ajet koji ispunjava srce pokajnika nadom: ”Zašto se oni ne pokaju Allahu i ne zamole oprost od Njega, ta Allah prašta i samilostan je.” (El-Ma’ida, 74.)

Radosna vijest iz sure El-En’am

Uzvišeni Allah, objavio je: ”A kada ti dođu oni koji u riječi Naše vjeruju, ti reci: ‘Mir vama! Gospodar vaš je Sâm Sebi propisao da bude milostiv: ako neko od vas kakvo ružno djelo iz  lahkosmislenosti učini, pa se poslije pokaje i popravi – pa, Allah će doista oprostiti i samilostan biti.’” (El-En’am, 54.)

Radosna vijest iz sure Ez-Zumer

Islamski učenjaci su kazali da se u ovoj kur’anskoj suri nalazi ajet koji najviše daje nadu ljudima, a to je ajet: ”Reci: ‘O robovi Moji koji ste se prema sebi ogriješili, ne gubite nadu u Allahovu milost! Allah će, sigurno, sve grijehe oprostiti; On, doista, mnogo prašta i On je milostiv.’” (Ez-Zumer, 53.)

Radosna vijest iz sure El-Furkan

U ovoj suri nalazi se ajet koji, ne samo da budi nadu grješnicima, već je istinska radost, ushićenje i sreća pokajnicima, a to je ajet:  ”Ali onima koji se pokaju i uzvjeruju i dobra djela čine, Allah će njihova hrđava djela u dobra promijeniti, a Allah prašta i samilostan je.” (El-Furkan, 70.)

U tom smislu je i hadis koji prenosi Ebu Zerr, radijallahu anhu, u kojem se spominje kazivanje o čovjeku koji će na Sudnjem danu biti doveden pred Svemogućeg Allaha, pa će biti rečeno: “Izložite mu njegove male grijehe, a sakrijte njegove velike grijehe!” Nakon što mu budu izloženi i predočeni mali grijesi, bit će mu rečeno: “Toga dana uradio si taj i taj grijeh, toga dana uradio si taj i taj grijeh”, a on će govoriti: “Jesam”. Neće moći ništa zanijekati i strahovat će da mu se ne izlože i ne predoče njegovi veliki grijesi (da ga ne bi stigla kazna zbog tih grijeha). A onda će mu biti rečeno: “Svaki tvoj mali grijeh (koji ti je predočen), bit će zamijenjen dobrim djelom.” Tada će on reći (iako je prethodno strahovao da na vidjelo ne izađu njegovi veliki grijesi): “Gospodaru, ja sam počinio velike grijehe koje ne vidim među mojim izloženim grijesima.” Tada se – veli prenosilac hadisa -, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nasmijao toliko da su mu se vidjeli kutnjaci.”(Sahihul-Muslim, br.190; Džami’u Et-Tirmizi, br. 2596.)

Taj čovjek se prisjetio svojih velikih grijeha onda kada je vidio da idu u njegovu korist, jer su pretvoreni u dobra djela i jer je vidio da će ga Allah obilato nagraditi zbog iskrenog pokajanja, pa je tražio da se i njegovi veliki grijesi izlože, te ih je počeo spominjati i govoriti o njima.

U drugom hadisu, koji prija ljudskoj duši kao što žednom prija hladna voda, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: ”Allah pruža Svoju ruku noću da oprosti onima koji su griješili danju, i pruža Svoju ruku danju da oprosti onima koji su griješili noću. Tako će biti sve dok sunce ne izađe sa zapada.” (Muslim)

Allaha molimo da nam na dunjaluku otvori vrata pokajanja i da nas na Sudnjem danu obraduje oprostom grijeha i džennetskom nagradom.

Saff