Poslanikove, a.s. dove: Šta učiti na posljednjem sjedenju u namazu?

Hadisi Vjerovjesnika, s.a.v.s., nas upućuju da na posljednjem sjedenju u namazu obavezno učimo tešehud (ettehijjatu) i salavate. Tekst tešehuda i salavata koje mi poznajemo i aktivno praktikujemo prenose Buharija, Muslim i Ahmed.

Nakon salavata preporučeno je učiti dovu. Postoji više dova koje se prenose od Poslanika,a.s., i njegovih ashaba. Ovom prilikom navest ćemo najpoznatije:

Allahumme inni e’uzu bike min azabi džehenneme, ve min azabil-kabri, ve min fitnetil-mahja vel-memati, ve min šerri fitnetil-mesihi-d-dedždžal.

/Allahu moj,utječem se Tebi od kazne džehennema, kazne u grobu, iskušenja života i smrti i iskušenja Mesiha Dedžala./ (Muslim, Ahmed, Ebu Davud)

Allahummagfirli ma kaddemtu ve ma ehhartu, ve ma esrertu ve ma e’alentu, ve ma esreftu ve ma ente e’alemu bihi minni. Entel-mukaddimu ve entel-muehhiru, la ilahe illa ente!

/Allahu moj, oprosti mi moje ranije grijehe i kasnije, one što počinih potajno i na javi, one u kojima nisam namjere imao kao i one o kojima Ti znaš bolje od mene.Ti si Prvi i Posljednji. Nema boga mimoTebe/ (Muslim, Ahmed, Ebu Davud i Tirmizi)

Allahumme inni zalemtu nefsi zulmen kesiren ve la jagfiruz-zunube illa ente, fagfirli magfireten min’indike, verhamni, inneke entel-gafurur-rahim!

/Allahu moj, doista sam sebi počinio nasilje mnogo, a grijehe ne oprašta niko drugi osimTebe, zato, oprosti mi i smiluj mi se! Doista, jedino si Ti OprostiteljMilostivi. / (Buharija, Muslim, Ahmed i Tirmizi)

Vjerniku klanjaču data je mogućnost da odabere koju god hoće od spomenutih dova i da istu uči prije predaje selama.

Neka ulema smatra da čovjek može umjesto ovih dova učiti i neke druge dove kur’anskog ili hadiskog porijekla. Iz tog razloga kod nas je praksa da se u našim ilmihalima preporučuje učenje dova Rabbena atina i Rabbenagfirli, jer obje imaju kur’ansko porijeklo.

Ovaj odabir dove koji se prepušta klanjaču na volju, dat je sukladno riječima Poslanika, a.s., u kojima se kaže: ” … zatim neka odabere dovu koja mu se sviđa i neka dovi njome.” (Buharija, Muslim, Ahmed i dr.)

Nakon proučene dove predaje se selam na desnu i na lijevu stranu riječima: Es-selamu alejkum ve rahmetullah. (Ahmed, Ebu Davud, Tirmizi i dr.)