Pogledajte kakva je ljudska veličina bio Muhammed, a.s!

Taberani bilježi predaju od Ebu Lejle, r.a., koji je rekao: Bili smo s Vjerovjesnikom, s.a.v.s., i on nam je rekao: „Ebu Sufjan je u Eraku.“ Mi smo otišli i zarobili ga. Muslimani su ga okružili sa isukanim sabljama i doveli ga do Poslanika, s.a.v.s., a on mu je rekao: „Teško tebi Ebu Sufjane, došao sam vam s dunjalukom i ahiretom. Prihvatite islam i bit ćete spašeni!“ Abas je bio prijatelj Ebu Sufjanu, pa je rekao: ‘Allahov Poslaniče, Ebu Sufjan voli slavu.’ Poslanik je poslao glasnika koji je vikao po Mekki: ‘Ko zatvori svoja vrata, siguran je. Ko baci svoje oružje, siguran je. Ko uđe u kuću Ebu Sufjana, siguran je.’Zatim je poslao s njim Abbasa da sjednu na uzvisinu i gledaju vojsku. Naišli su ljudi iz plemena Benu Seleme, pa je pitao: ‘Abbase, ko su ovi?’ On je rekao: ‘To je Benu Sulejm.’ On je rekao: ‘Kakve ja veze imam s njima?’ Onda je naišao Ali ibn Ebi Talib, r.a., s muhadžirima. On je pitao: ‘Abbase, ko su ovi?’ On je rekao: ‘Ali ibn Ebi Talib s muhadžirima.’ Onda je naišao Poslanik, a.s., s ensarijama. On je pitao: ‘Ko su ovi Abbase?’, pa mu je rekao: ‘To je Allahov Poslanik, a.s., s ensarijama.’ Ebu Sufjan je rekao: ‘Vidio sam i Kisru i Kajsara, ali nisam vidio da imaju vlast kao što ima moj bratić.’ Abbas je rekao: ‘To je vjerovjesništvo.’

Za Akos.ba pripremio Fahrudin Vojić

Pročitajte još: Namaz čine četiri stvari

Ljudi od spoznaje su rekli: „Namaz se sastoji od četiri stvari: započinjanje sa znanjem, stajanje sa stidom, obavljanje s poštivanjem i izlazak sa strahom.“Neko od uleme je rekao: „Ko ne sabere srce sa ka suštini, namaz mu je pokvaren.“Allahov Poslanik, a.s., je rekao: „U džennetu ima rijeka po imenu Mirisava (El-Efjeh). Kraj nje su hurije koje je Allah stvorio od šafrana. Igraju se s biserima i draguljima i Allaha slave sa sedamdeset hiljada jezika. Glasovi su im ljepši od Davudovog, a.s., glasa i govore: ‘Mi smo za one koji su namaze klanjali s poniznošću i prisutnošću srca.’ Pa Allah Uzvišeni kaže: ‘Nastanit ću ih u Svoju kuću i učinit ću ih Svojim posjetiteljima.“Prenosi se da je Uzvišeni Allah objavio Musau, a.s: „Musa, kada Me spominješ neka su tvoji organi ispražnjeni! Kada Me spominješ, budi skrušen i smiren! Kada me spominješ, neka tvoj jezik bude iza tvoga srca! Kada staneš pred Mene, stoj kao ponizni rob i obraćaj Mi se srcem punim straha i iskrenim jezikom!“

Imam El-Gazali u Mukašefetul-kulub

Za Akos.ba pripremio Fahrudin Vojić