Pitanje: Lijek za žensko samozadovoljavanje

Es-selamu alejkum! Nadam se da će mi na pitanje odgovoriti draga Nađa.Prvo želim da vas poselamim, divim se vašem imanu i tome što ste dio nas, muslimana, hvala Allahu na tome. Nadam se da ćete imati odgovor na moje pitanje i da ćete mi pomoći u ovom problemu.Prije svega, moram napomenuti da sam u vjeri skoro pet godina i hidžab nosim skoro pola godine. Ali, imam problem i ja ga shvatam također kao iskušenje i trudim se da ga odstranim, ali mi teško ide. Dovila sam i dovim uvijek, ali teško je. Htjela sam da pišem nekom od naših daija, ali eto, elhamdulillah, kad je Allah dao da imamo i daijki.Jako mi je neprijatno, ali imam problem sa masturbacijom. Godinama se mučim s tim odvratnim problemom. Tražila sam lijek svugdje, gledala predavanja o posljedicama tog problema, znam i strah me je posljedica ovog problema, ja ne znam gdje više da se obratim i kome. Molim Allaha da mi otkloni ovaj problem jer me uništava, subhanallah! Mislila sam da odem na rukju, ali znam da mi mora biti sve u redu s medicinske strane, ali mi je neprijatno da odem kod doktora i da mu ovo kažem, ja s mahramom! Ako imate kakvo rješenje, pomozite, Allah vas nagradio svakim dobrom!

SAVJET:U IME ALLAHA, MILOSTIVOG,SAMILOSNOG!Ve alejkumus selam ve rahmetullahi ve berekatuhu, draga moja sestro!Allah te obilno nagradio za lijepo mišljenje o meni, molim Allaha da budem uistinu onakva kakvom me opisuješ!Draga sestro, skoro sve daije odgovarale suna ovakvo pitanje. Odgovarala sam i ja:Kažeš da si tražila svuda odgovor i gledala predavanja na tu temu,pa si vjerovatno pročitala i odgovor dr.Safeta Kuduzovića vezano za ovu temu:

“Onanisanje je zabranjeno (haram) prema mišljenju većine islamskih učenjaka zbog riječi Uzvišenog Allaha: ‘I koji svoja stidna mjesta čuvaju, osim od žena svojih ili onih koje su u posjedu njihovu, oni, doista, prijekor ne zaslužuju, a oni koji i pored toga traže, oni u zlu sasvim pretjeruju’ (El-Mu’minun ,5–7). Imam Šafija je ovim ajetom dokazivao zabranu onanisanja. Vidjeti: El-Umm, 5/101–102; i Es-Sunenul-kubra, 7/199, Tefsirul-Kur’anil-azim, 3/249. Ibn Atijja, Begavi, Šinkiti i drugi ovim ajetom dokazivali su zabranu onanisanja. Vidjeti: El-Muharerul-vedziz, 11/222, Mealimut-tenzil, 3/303 i Advaul-bejan, 5/769–771.Neki islamski učenjaci zabranu onanisanja dokazuju sljedećim ajetom: ‘I neka se suzdrže oni koji nemaju mogućnosti da se ožene, dok im Allah iz obilja Svoga ne pomogne.’ (En-Nur, 33). Vidjeti: El-Istiska li edileti tahrimil-istimna, str. 26.Uzvišeni Allah naređuje neoženjenima da se strpe i suzdrže, a nije rekao: ‘Ako nemate mogoćnosti za ženidbu, samozadovoljavajte se.’ Naredni Poslanikov, s.a.v.s., hadis ukazuje na ispravnost dokazivanja ovim ajetom: ‘O mladići, ko ima mogućnost da se oženi, neka to učini, jer će tako obarati svoj pogled i čuvati se nemorala. Ko nema mogućnosti za ženidbu, neka posti, to mu je zaštita’. (Buhari, 5066, i Muslim, 1400) Vidimo da Poslanik, s.a.v.s., nije olakšao u pogledu samozadovoljavanja, već je tražio da se posti.Prenosi se vjerodostojnim putevima od Ibn Omera i Ibn Abbasa da su zabranjivali samozadovoljavanje. Bilježe Duri u Zemul-livat, 73, 131, Bejheki, 7/199, Ibn Ebi Hatim u El-Merasilu, 218. Nije vjerodostojna predaja koja se navodi od Ibn Abbasa u kojoj se kaže da je dozvoljavao onanisanje. Bilježe je Abdur-Rezzak, (13592), njegovim putem i Ibn Hazm u El-Muhalla, 11/393, koji ju je ocijenio slabom. Isto ovo se navodi u Mevsuatu fikhi Ibni Abbas, 1/170–171.Veliki hanefijski učenjak Ibn Hemmam samozadovoljavanje smatra zabranjenim. Vidjeti: Šerhu Fethil-kadir, 2/330, i Hašijetu Ibn Abidin, 2/399.

Šejhul-islam Ibn Tejmijje tvrdi: ‘Ko se naslađuje onanisanjem, zamišljajući da ima odnos sa ženom, čini haram koji niko od islamskih učenjaka nije dozvolio, a neki pravnici smatraju da zaslužuje šerijatsku kaznu.’Šejhul-islam, također, kaže da većina islamskih učenjaka iz prvih i potonjih generacija onanisanje smatraju zabranjenim. Vidjeti: Medžmuatul-fetava, 15/573–574, I‘netut-talibine, 3/340, Et-Tenbih, 1/241, El-Mubdia, 3/24, El-Insaf, 10/251, i El-Mugni, 3/21, El-Mevsuatul-fikhijje, 4/97–98.Zanimljivo je da je savremena medicina otkrila više štetnih posljedica koje izaziva ovaj samoblud. Najpoznatija posljedica samozadovoljavanja jest slabljenje vida i znatno umanjenje njegove oštrine. Vidjeti: El-Istiska li edileti tahrimil-istimna, str. 45. Nema sumnje da ovakav postupak spušta ličnost vjernika (čovjeka) na najniže stepene i budi odbojnost prema bračnoj zajednici, a Allah najbolje zna.”

Draga moja sestro,lijek za ovu tvoju bolest čija je dijagnoza STRAST, jeste brak!Rekao je Uzvišeni Allah: “…i jedan od dokaza Njegovih jeste to što za vas, od vrste vaše, stvara žene da se uz njih smirite, i što između vas uspostavlja ljubav i samilost.” (Er-Rum, 21)Također je obavijestio: “On je taj koji vas od jednog čovjeka stvara – a od njega je drúgu njegovu stvorio da se uz nju smiri.” (El-A‘raf, 189)Smiraj žene je uz muškarca i smiraj muškarca je uz ženu i nikako drugačije u ovom slučaju, bez obzira šta je uzrok tvoje strasti!Molim te,ne odgađaj stupanje u brak, mila! U braku ćeš naći smiraj svojih strasti i zaposliti svoje misli ispunjavanjem novih šerijatskih dužnosti koje dolaze nakon zasnivanja bračne zajednice.Molim Allaha da ti podari hairli i čestitog bračnog druga sa kojim ćeš zadovoljavanjem svojih strasti zaraditi Džennet jer intimni odnos u braku je sadaka.

Nađa Dizdarević Nasihat.de