OVO MORATE ZNATI PRIJE NEGO DATE IME SVOJOJ, AKO ALLAH DA, BEBI

Davanje imena jeste cilj prepoznavanja i određivanja, stoga je davanje imena jednog dovoljno, a i preče. Dozvoljeno je davanje i višeimena.

Pohvalna i pokuđena imena

Ebu Derda kaze da je Poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao:”Doista će te na Sudnjem danu biti prozivani po vašim imenima i imenima vaših očeva, pa nadjevajte lijepa imena.” (Ebu Davud)

“Od svih vaših imena Allahu su najdraža Abdullah i Abdurrahman.” (Tirmizi)

Ebu Muhammed ibn Hazm navodi da su se islamski učenjaci složili da je poželjno nadjevati imena koja iskazuju vezu sa Allahom, kao što smo rekli Abdullah (Allahov rob) ili Abdurrahman (rob Milostivog).

Davanje imena je pravo oca

O ovom pitanju nema neslaganja među učenjacima. Kada se roditelji ne mogu dogovoriti oko imena djeteta, onda ime određuje otac. Na ovo ukazuju svi hadisi, a također, dijete se naziva po ocu, ne po majci, pa se kaže: Sine tog i tog.
Uzvišeni kaže: “Zovite ih po očevima njihovim, to je kod Allaha ispravnije.” (Prevod značenja, El-Azhab, 5)

Dijete ima status slobodne osobe ili roba shodno statusu majke, a njegovo porjeklo vezuje se na oca, davanje imena definira se i određuje porjeklo, i dijete u vjeri slijedi onog roditelja čija je vjera bolja. A određivanje imena, kao i podučavanje i akika obaveza su oca a ne majke.

Dozvoljeno je davati nadimke u kojem neće biti imena djece. Npr. Ebu Bekr r.a., nije imao sina Bekra, niti je Omer r.a imao sina Hafsa, stoga nije nužno da čovjek ima dijete da bi dobio nadimak po imenu djeteta. Nadimak je vrsta poštovanja i počasti prema onome ko ga nosi. Dozvoljeno je promijeniti ime zbog lošeg značenja koje ono ima, dozvoljeno ga je promjeniti iz nekog razloga iako ima lijepo značenje.

Prenosi se od Ibn Omera da je Poslanik sallallahu alejhi ve sellem promjenio ime ‘Asiji (grešnica) i rekao joj: Ti si Džemila (ljepotica).

Ako još niste sigurni koje ime date svojoj ako Bog da bebi, pronađite neko lijepo muslimansko ime ispod:

A
ABADIN – vidi: Abidin
ABAS, ABAZ (ar) – lav, veoma namršten
ABDIJA – vidi: Abdullah
ABDULADL (ar) – rob Pravednog
ABDULLAH (ar) – Allahov rob, Allahov sluga Izv.: Avdulah, Abdija, Avdan, Avdija, Avdo
ABDULAHIR (ar) – rob Onoga koji de biti zadnji
ABDULALIM (ar) – rob Sveznajudeg
ABDULLATIF (ar) – rob Dobrog
ABDULAZIZ (ar) – rob Modnog
ABDULBAKIJ (ar) – rob Vječnog
ABDULBASIT (ar) – rob Onoga koji u izobilju dijeli svoje darove
ABDULBATIN (ar) – rob Skrivenog
ABDULBEDI’ (ar) – rob Tvorca, rob Stvoritelja
ABDULDŽELIL (ar) – rob Uzvišenog, rob Veličanstvenog
ABDULEHAD (ar) – rob Jednog Jedinog
ABDULEVVEL (ar) – rob Onoga koji je uvijek prvi
ABDULFETTAH (ar) – rob Onoga koji otvara vrata dobra i srede
ABDULGANIJ (ar) – rob Imudnog
ABDULGAFFAR (ar) – rob Onoga koji mnogo prašta
ABDULHABIR (ar) – rob Onoga koji je o svemu obaviješten
ABDULHADI (ar) – rob Onoga koji upuduje
ABDULHAJJ (ar) – rob vječno Živog
ABDULHALIM (ar) – rob Dobrodudnog
ABDULHAKK (ar) – rob Istinitog, rob Pravednog
ABDULHAMID (ar) – rob Hvaljenog
ABDULKADIR (ar) – rob Modnog
ABDULKAVIJJ (ar) rob Jakog, rob Neovisnog
ABDULKERIM (ar) – rob Plemenitog
ABDULKUDDUS (ar) – rob Svetog
ABDULMEDŽID (ar) – rob Časnog, rob Plemenitog, rob Slavnog
ABDULMELIK (ar) – rob Vladara
ABDULMUMIN (ar) – rob Onoga koji daje sigurnost
ABDULMUHEJMIN (ar) – rob Onoga koji štiti
ABDULMUKTEDIR (ar) – rob Onoga koji sve može
ABDULVEHHAB (ar) – rob Onoga koji mnogo dariva
ABDULVAHID (ar) – rob Jedinog
ABDULVEKIL (ar) – rob Povjerljivog
ABDULVEDUD (ar) – rob Voljenog
ABDURRAB (ar) – rob Gospodara
ABDURRAHIM (ar) – rob Milostivog
ABDURRAHMAN (ar) – rob Blagog, rob Svemilosnog
ABDURREZAK (ar) – rob Onoga koji opskrbljuje i daje nafaku
ABDUSSABUR (ar) – rob Onoga koji je najstrpljiviji
ABUSSAMED (ar) – rob Onoga kome se svako obrada, rob Onoga koji je utočište svakom
ABDUSSELAM (ar) – rob Onoga koji je čist od svake mahane i ograničenja, rob Onoga koji daje sigurnost
ABDUSSEMI’ (ar) – rob Onoga koji sve čuje
ABDUSSETAR (ar) – rob Onoga koji pokriva mahane i grijehe
ABEDIN – vidi Abidin
ABID (ar) – pobožan
ABIDIN (ar) – pobožni, Izv.: ABADIN, ABEDIN
ABUDIM – vidi Abidin
AĆIF – vidi: Akif
ADALET (ar) – pravedan, čestit
ADEM (st.hebr.) – zemlja, zemljin prah
ADEMDIN (ar) – sastavljeno od Adem – zemlja i Din – vjera
ADIL (ar) – pravedan, pošten, čist. Izv.: Ado
ADNAN (ar) – ime praoca Arapa, ime arap. plemena iz Hidžaza
ADO – vidi: Adil
ADVAN (ar) – brz, skakač
ADUL (tur- per) – bijela ruža, bijeli cvijet
AFAN (ar) – čestit, pošten, čedan, pun vrlina
AGAN (izv.od turc. aga) – gospodar, prvak, zapovjednik, veleposjednik, gazda Izv.: Aganlija, Ago, Agica
AGANLIJA – složeno ime od Agan i Alija
AGIB (izv. od ar. riječi Adžib) – divan, čudesan, neobičan
AGO – vidi: Agan
AHMED (ar) – pohvaljeni Izv.: Ahmica, Ahmid, Ahmedan, Ahmo
AID (ar) – posjetilac, gost
AJAS (ar) – lav
AJDIN (tur) – sjajan, svijetao, jasan, sretan. Izv.: Hajdin
AJETULLAH (ar) – Allahov znak
AJNIJA (ar) – pravi , nepotvoreni, izvorni
AJNUR (tur-ar) – mjesečev sjaj, svjetlost
AVAZ (tur) – glas
AKIF (ar) – povučen, samotan, privržen, marljiv, uporan, ustrajan
AKIL (ar) pametan, razuman
ALADOZ (ar-tur) – sastoji se od Ali – visok i Doz – oko
ALAJBEG (tur) zapovjednik spahija u sandžaku
ALAUDDIN (ar) – uzvišenost vjere
ALADIN (ar) – uzvišenost vjere, slava vjere
ALEM (ar) – velikan, glavni, putokaz, zastava
ALEMDAR (ar-tur) – bajraktar, zastavnik
ALI – vidi: Alija
ALIDŽAN (ar-per) sastoji se od Ali – visok i Džan- duša
ALIJA (ar) – visok, prvorazredan, izvrstan, odličan, plemenit Izv.: Ale, Ali, Aljo, Aljuš
ALIJUDIN (ar) – visok, vrstan (u vjeri)
ALIM (ar) – učenjak, koji je visoko obrazovan
ALIOSMAN – dvojno ime: Alija i Osman
ALIRIZA – dvojno ime: Alija i Riza
ALISIRAH (ar) – visokog morala. odgojen, vaspitan
ALIŠAH (per) – uzvišeni car, vladar
ALJO – vidi: Alija
ALMAS, ELMAS (ar) – dijamant, dragulj
ALMIR (ar) – zapovjednik, princ, vladar
AMMAR (ar) – dugoživotni, graditelj
AMEL (ar) – rad, aktivnost, djelo
AMIL (ar) radnik, trudbenik
AMIR (ar) – zapovjednik, naredbodavac, ukudanin, napredan, bujan
AMSAL (ar) najbolji, najuzorniji, najzdraviji
ARIF (ar) – razborit, oštar, poznat, upuden
ARSLAN (ar) – lav, heroj, junak
ASAD (ar) – najsredniji, najuspješniji
ASAF, ASIF (ar) – tužan, osjetljiv, koji se često kaje
ASIM (ar) – zaštitnik, branilac, koji svoju neporočnost čuva
ATAULLAH (ar) – dar Božiji
ATIF (ar) – milostiv, saosjedajan Izv.: Ato, Tifo
ATIK (ar) – plemenit, pušten na slobodu
AVAM (ar) – plivač, koji dobro plovi, pliva
AVDIJA – vidi: Abdullah
AVDULAH – vidi: Abdullah
AZAM (ar) – najvedi, najznačajniji
AZAUDIN (ar) – utjeha vjere
AZEM (ar) – velik, ogroman
AZER (ar) – vatra, oganj
AZIB, AZEB (ar) – neženja, neoženjen
AZIM (ar) – onaj koji odlučuje, odlučan
AZIZ (ar) – modni, dragocjeni, omiljeni

B
BADRAUDIN (ar) – sjaj vjere
BADEM (per) – drvo i plod iz porodice ruža
BAHIR (ar) mornar, mornarski. Izv.: Bahro
BAHRIJA (ar) – pomorac, mornar
BAHRO – vidi: Bahrija
BAHRUDIN (ar) – onaj čije je znanje o vjeri veliko poput mora
BAHTIJAR (per) – sretan čovjek, sredko. Izv.: Bahtija, Bahto
BAJAZIT (ar) – otac onoga koji se povedava – koji raste
BAJEZID (tur) – otac Jezidov – koji raste
BAJRAM (tur- per) – praznik
BAJRO – vidi: Bajram
BAKIR (ar) – ranoranilac, proučavalac, oštar
BALABAN (tur) – krupan, nezgrapan čovjek
BALI (ar) – pametan, uman, starinac, star
BARAK (ar) – blještav, prozračan, sjajan
BARIZ (ar) – istaknut, javan, vidan. Izv.: Beriz
BEKIR, BEĆIR (ar) – ranoranilac, prvo dijete, prva proljetna kiša
BEDRIJA (ar) – pun mjesec, uštap, preteča nečega
BEDRUDIN (ar) – punilo vjere
BEHADIR (per) – hrabar, smion, snažan
BEHAIJA – krasni, ljepotan
BEHADIL (per) – ljepota srca, ljepota duše
BEHAUDDIN (ar) – ukras vjere (Islama) Izv.: Behudin
BEHDŽET (ar) – ljepotan, ljepota, sjaj Izv.: Behdžo
BEHLUL (ar) – nasmijan, darežljiv, veseo
BEHMEN (per) – prijatelj
BEHRAM (per) – Mars (planeta)
BEKTAŠ, BEGTAŠ (per) – vršnjak Izv.: Begtan, Bekto
BENJAMIN (st. heb) – sin srede i radosti
BERIN (per) – najbolji, najviši
BERIZ (ar) – jasan, istaknut, ugledan
BESIM (ar) – nasmijan, veseo
BEŠARET (ar) – veselost, radovanje, nagovještaj radosne vijesti
BEŠIR (ar) – onaj koji donosi radosnu vijest
BILAL (ar) – svježina, voda, mlijeko, sastajalište
BURHAN (ar) – jasan dokaz, očit dokaz, ono što se neda osporiti
BURHANUDDIN (ar) – dokaz vjere

Ć
ĆEMAL, ĆAMIL (ar) – potpun, savršen, zreo Izv. od riječi KEMAL, KAMIL
ĆAZIM (ar) – staložen, šutljiv, koji se savladava u ljutnji, pun gnjeva, potišten Izv. od riječi KAZIM, KEZIM

D
DANI (ar) – bliski
DARIS (ar) – učenik
DAMAD (per) – mladoženja, zet
DAUT – ime Božijeg poslanika (Davud)
DEDAGA – vl. ime nastalo od dedo i aga
DELIL (ar) – uputa, dokaz
DEMIR (tur) – gvožđe, željezo
DILAVER (per.) – hrabar, vrijedan, odvažan
DILBER (per.) – dražestan, dragi, voljeni
DURAK (tur) – stalan, čvrst


DŽABIR (ar) – onaj koji namješta (kosti), onaj koji ublažava ili previja ranu
DŽAFER (ar) – mala rijeka, potok Izv.: Džafo
DŽAHID (ar) – marljiv, oprezan
DŽANAN (per) – voljen, ljubljen, drag
DŽAVID (ar) – darežljivi
DŽELALIJA (ar) – veličanstveni, veliki, modni. Izv.: Dželal
DŽELALUDDIN (ar) – veličanstvo vjere, uzvišenost vjere (Islama)
DŽENAN (ar) – srce, duša
DŽEMAL (ar) – ljepota
DŽEMALUDDIN (ar) – ljepota vjere Izv.: Džemal, Džemo
DŽEMIL (ar) – lijep, krasan, ljubak
DŽEMŠID (per) – sjajni, divni
DŽEVAD (ar) – darežljiv, velikodušan, plemenit
DŽEVDET (ar) – dobrota, izvrsnost, kvalitet
DŽEVLAN (ar) – lutalica, čovjek koji je svakome od koristi
DŽIHAD (ar) – borba, sveti rat
DŽIHAN (per) – svijet
DŽUHEJR (ar) – koji glasno govori, podidi glas
DŽUNEJID (ar) – vojnik

Đ
ĐULIZAR (per) – ružičnjak
ĐUZEL (tur) – lijep, ugodan Izv. od tur. riječi Guzel

E
EDAH (ar) – vršenje, obavljanje, interpretacija
EDBER (ar) – najčvršdi, najsnažniji, jedar
EDHEM (ar.) – crn, vran, crnkast
EDIB (ar.) – odgojen, vaspitan, uljudan, obrazovan, pjesnik
EDDIN (ar) – vl. ime izvedeno od Din=vjera, autoritet Izv.: Edin, Aldin
EFRAIM (st.heb) – rodan, plodan
EJJUB (star.Hebr.) – koji se kaje, pokajnik, progonjen
EKREM (ar) – najplemenitiji, najpoštovaniji, najugledniji
ELDAR (azer-per) – vladar, gospodar
ELMAS – dijamant, dragulj
ELMEDDIN (ar) – građanin, kulturan, vjeri odan Izv.: Elmedin
ELVEDDIN (ar) – dar, poklon, dobročinstvo vjere Izv.: Elvedin
EMANULLAH (ar) – Božija milost, Božija sigurnost
EMIN (ar) – vjeran, miran, siguran, pouzdan, čestit
EMIR (ar) – vođa, princ, vladar
ENES (ar) – druželjubiv, prijatan, ljubazan
ENIS (ar) – drug, prijatelj
ENSAR (ar) – pomagači, pomodnici, pristalice
ENVER (ar) – lijep, sjajan, blistav, jasan
ERMIN – izv. od Jermen
ESAD (ar) – najsredniji, najuspješniji
ESED (ar) – lav. Izv.: Asad
ESMIN – vidi: Jasmin
ESVED (ar) – crn, tamne boje
EŠREF (ar) – najugledniji, cijenjen
EZHER (ar) – čovjek blistavog lica, najupadljiviji, najizrazitiji
EZIB (ar) – visok , vitak

F
FADIL (ar) – izvrstan, odličan, zaslužan, istaknut Izv.: Fadlan, Fazlija
FAHIM (ar) – koji razumije, koji shvata
FAHIR (ar) – ponosan, gord, hvalisav Izv.: Fahro, Fahrudin, Fahrija
FAHRET (ar) – ponos, slava, čast
FAID (ar) – siguran, darežljiv
FAIK (ar) – odabran, izabran, nadmodan, superioran
FARIK (ar) – onaj koji razlikuje dobro od zla
FARIS (ar) – jahač, konjanik, vitez
FARUK (ar) – koji zna razlikovati istinu od laži, uviđajan
FEHD (ar) – leopard
FEHIM (ar) – razuman, bistar Izv.: Fehmija
FEJLEM (ar) – gorostas, duge kose, velika vojska
FEJSAL (ar) – sudac, vladar, britka sablja
FEJRUZ (per) – pobjeda, spas, uspjeh
FERHAD (ar) – koji pobjeđuje, bistar, pametan
FERHAT (ar) – radost, veselje
FERID (ar) – posebno nadaren, jedinstven, jedini, neuporediv
FERIK (ar) – general, komandant divizije
FERIZ (ar) – sretni, sredko
FETAH (ar) – osvajač, sudac
FEVZIJA (ar) – spašeni, sretni
FIKO – vidi: Šefik
FIKRET (ar) – misao, ideja, pojam, utisak
FIKRIJA (ar) – pametan, mudar
FUAD (ar) – srce, um, razum, duh, duša

G
GALIB (ar) – koji savlađuje, pobjednik, dominantan
GANIM (ar) – obogaden obilnim plijenom
GANIJA (ar) – bogat, imudan Izv.: Gano

H
HABIB (ar) – drag, voljen, ljubimac
HAFIZ (ar) – koji čitav Kur`an zna napamet, zaštitnik
HAIM (ar) – ludo zaljubljen
HAJDAR (ar) – lav
HAJDIN – vidi: Ajdin
HAJRIJA (ar) – dobri, sretni
HAJRO, HAJRUDDIN (ar) – dobrotvoran, izvrstan u vjeri, sreda vjere
HAJRULLAH (ar) – Božije dobro
HAKIJA (ar) – istinit, pravi, strog
HAKIM (ar) – sudac, guverner, odlučan
HALID (ar) – trajan, krepak, snažan, čio.
HALIL (ar) – vjeran prijatelj, srce, koplje, sablja. Izv.: Halko
HALIM (ar) – blag, strpljiv, obazriv
HALIS (ar) – iskren, istinit
HAMDIJA, HAMED (ar) – hvaljen, pohvaljen Izv.: Hamdo
HAMID (ar) – Bogu zahvalan
HAMO – vidi: Muhammed
HAMZA (ar) – lav
HANEFIJA (ar) – pravovjeran
HARIS (ar) – čuvar, nadzornik, ratar
HARKAN (ar) – budan, koji bdi nodu
HASAN (ar) – lijep, ljubak, krasan, izvrstan Izv.: Hase, Haso, Hasko
HASIB (ar) – cijenjen, poštovan, uvažen, ugledan, plemenit
HAŠIM (ar) – onaj koji drobi, onaj koji mrvi hljeb
HAZIM (ar) – razborit, pouzdan, odlučan, čvrst
HAZIR (ar) – oprezan, budan
HIDAJET (ar) – onaj koji upuduje na pravi put, uputa
HIFZIJA (ar) – sačuvan, zaštiden Izv.: Himzija, Hivzija, Hifzo, Hivzo, Himzo
HIKMET (ar) – mudrost
HILMIJA (ar) – blag, obazriv, strpljiv Izv.: Hilmo
HIŠAM (ar) – darežljiv
HULUSIJA (ar) – iskreni, čisti
HUREM (per) – veseo, sretan, dobar
HUSEJIN (ar) – ljepuškast, ljubak Izv.: Huso, Husika, Husin, Husica
HUSNIJA (ar) – ljepotan Izv.: Husno
HUSREF, HUSREV (Per) – vladar, car

I
IBRAHIM (ar) – otac naroda, mnoštva. Ime Božijeg poslanika. Izv.: Ibro, Ibrica, Ibran
IBRIŠIM (tur) – svilen konac, svila
IDRIS, IDRIZ (ar) – pronicatelj, apokaliptičar. Ime Božijeg vjerovijesnika
IFET (ar) – nevin, žedan
IHSAN (ar) – milost, dobročinstvo
IKBAL (ar) – sreda, uspjeh
ILDERIM (tur) – munja Izv. od tur. riječi Yıldırım
ILHAMIJA (tur) – sugestija, nadahnude, inspiracija
ILHAN (ar) – melodija, kompozicija
ILJAS, ILIJAS – Ime Božijeg vjerovijesnika
IMADUDIN (ar) – stub vjere, oslonac vjere
IMRAN (ar) – dug vijek življenja, dug život
IMŠIR (per) – brat po mlijeku
IRFAN (ar) – poznavalac, onaj koji je upuden
IRHAD (ar) – čist, opran
ISA – ime Božijeg poslanika Izv.: Iso
ISAM (ar) – čist, suzdržljiv od mahana
ISAMUDIN (ar) – čistoda vjere
ISHAK, ISAK (ar) – ime sina Božijeg poslanika Ibrahima, a.s.
ISLAM (ar) – odanost, predanost, vjeri odan
ISMAIL, ISMAJIL (ar) – Bog čuje, uslišio je. Ime sina Božijeg poslanika Ibrahima, a.s. Izv.: Smail, Smajo
ISMET (ar) – nevin, sačuvan od grijeha
ISO – vidi: Isa
IZEDIN – vidi: Izuddin
IZET (ar) – mod, sila, ugled, uticaj, slava. Izv.: Izo
IZUDDIN (ar) – snaga vjere, slava vjere. Izv.: Izedin, Izudin

J
JAHJA (ar) – onaj koji živi, ime Božijeg vjerovijesnika Izv.: Jahija
JAKUB (ar) – ime oca Jusufa, a.s.
JAKUT (per) – rubin, safir
JASIN (ar) – naziv 36. kur’anske sure
JASIR (ar) – mali, neznatan, lahak, jednostavan
JASMIN (per) – vrsta cvijeta. Izv.: Esmin
JAŠAR (tur) – živjeti
JESAR (ar) – bogatstvo, udobnost, lijeva strana
JEZID (ar) – uvedan, povedati
JUNUZ, JUNUS – onaj koji je tužan, ime Božijeg vjerovijesnika
JUSUF – ime Božijeg vjerovijesnika

K
KADIR (ar) – sposoban, modan, jak
KADRIJA (ar) – sposoban, vrijedan, predodređen, vezan za sudbinu
KAHRIMAN (per) – junak
KAHRO – vidi: Kahriman
KAID (ar) – vođa, zapovjednik
KAPLAN (tur) – tigar
KASEM (ar) – zakletva
KASIM (ar) – djelitelj, raspoređivač, planer
KAZANFER (ar) – lav, junak. Pravilno: Gadanfer
KEBIR (ar) – velik, ogroman
KEMAL, ĆEMAL (ar) – savršen, zreo Izv.: Kemo, Ćemo, Kemica
KEMALUDDIN (ar) – savršenstvo vjere
KENAN (ar) – skriveni, tajni
KERIM (ar) – plemenit, velikodušan, srdačan
KJAMIL – vidi: Damil
KJAZIM – vidi: Dazim
KURT (tur) – vuk
KURTALIJA – dvojno ime: Kurt i Alija

L
LATIF (ar) – fin, nježan, drag, blag, srdačan
LEBIB (ar) – pametan, pronicljiv
LUKMAN – ime starog mudraca pomenutog u Kur’anu
LUTFIJA, LUTVO (ar) – dobrodudni

M
MADŽID (ar) – slavan, plemenit, velikodušan. Izv.: Medžid
MAHFUZ (ar) – zapamden, sačuvan
MAHIR (ar) – vješt, spretan, okretan, iskusan
MAHMUD, MAHMUT, MAHO (ar) – pohvaljen, hvale vrijedan
MAID (ar) – sofra, jelo, gozba
MAKBUL (ar) – simpatičan, prihvatljiv, sasvim mogud
MAKSUD (ar) – traženi, željeni, cilj, značenje
MALIK (ar) – posjednik, vladar Izv.: Malić, Malkan
MAŠO – vidi: Mahmud
MAZHAR, MASHAR (ar) – prikazivanje, spoljašnjost, izgled, manifestacija
MEBRUK (ar) – blagoslovljen
MEDAGA – Izv. od hip. Medo(Ahmed) i aga
MEDUBESER (ar) – dalekovidi
MEDŽID – vidi: Madžid
MEHDIJA (ar) – vođa, voditelj
MEHMED (ar) – mnogo hvaljen, dostojan hvale, slavljen
MEMDUH (ar) – hvaljen
MEMIJA, MEMO – vidi: Mehmed
MEMUN (ar) – sretan, uspješan, na kojeg se može osloniti
MEMNUN (ar) – zadovoljan, priznat, blagodaran
MEMSUD (ar) – jak, vitak, lijep
MENSUR (ar) – pobjednik, pobjedonosan, pomod
MERDAN (per) – hrabar, odvažan, plemenit
MERDŽAN (ar) – korali, biseri
MERSAD (ar) – plemenit, osmatračnica, zamka
MERSUDIN (ar) – luka vjere
MERZUK (ar) – opskrbljen, koji ima sve što mu je neophodno
MERVAN (ar) – stanovnik pokrajine Merv
MESRUR (ar) – veseo, radostan
MESUD (ar) – sretan, blažen, uspješan Izv.: Mesudija, Sudo
MEŠA, MEŠKO – vidi: Mehmed
METIN (ar) – čvrst, jak, trajan
MEVLUDDIN (ar) – prijatelj vjere, rođenje vjere Izv.: Mevludin
MEVSUD (ar) – čvrst, solidan
MEZID (ar) – višak, povedan, uvedan
MIDHAT (ar) – pohvaljeni Izv.: Midho, Midhad
MIRALEM (ar) – zapovjednik na Zemlji
MIRAT (ar) – ogledalo
MIRZA (pak) – princ, pisar, sekretar, obrazovan
MIRSAD – vidi: Mersad
MUAMER (ar) – dugovječan, koji dugo živi
MUAZ (ar) – zaštiden
MUBAREK (ar) – blagoslovljen
MUBEDŽEL (ar) – veličanstven, poštovan, cijenjen
MUDŽAHID (ar) – borac na Allahovom putu
MUDŽAVID (ar) – darežljiv, susretljiv
MUDŽIB (ar) – onaj koji se odaziva
MUFID (ar) – koristan, unosan, probitačan
MUGDIM, MUKDIM (ar) – hrabar, smio, odvažan, preduzetan
MUHAMMED (ar) – mnogo hvaljen, dostojan hvale, slavljen
MUHAREM (ar) – zaštiden, nepovrjediv, sačuvan, sveti, prvi mjesec muslimanskog kalendara
MUHIDIN – vidi: Muhjidin
MUHJIDIN (ar) – preporoditelj, onaj koji oživljava vjeru
MUHIB (ar) – koji voli, ljubitelj
MUHSIN (ar) – dobročinitelj
MUJAN, MUJO, MUJICA, MUJKAN – vidi: Mustafa
MUJESIR (ar) – uspješan, onaj koji olakšava
MUKELEF (ar) – obavezan, zadužen
MUKEREM (ar) – počašden
MUKIM (ar) – postojan, stanovnik
MUKRIM (ar) – onaj koji poštuje, onaj koji cijeni
MULAGA – ime se sastoji od Mula-učen čovjek, teolog i Aga
MULAIM (ar) – podesan, zgodan, povoljan
MUMIN (ar) – vjernik
MUNEVVER (ar) – sjajan, svijetao, osvijetljen Izv.:Munever
MUNIB (ar) – onaj koji se Bogu posvetio, pokajnik
MUNIR (ar) – sjajan, obasjan, svijetao
MUNSIF (ar) – ispravan, pravedan, karakteran, tolerantan
MUMTAZ (ar) – izvanredan, odličan
MURADIF (ar) – drug, saputnik
MURAT, MURAD (ar) – poželjan, namjeravan, ono što se želi
MURID (ar) – učenik
MURIZ, MURIS (ar) – onaj koji nešto ostavlja u naslijeđe
MURSEL (ar) – izaslanik
MURTEZA (ar) – odabrani Izv.: Murtezan, Murto
MURUVET, MURVET (ar) – uljudan, čovječan, human
MUSA – ime Božijeg poslanika
MUSAIB (ar) – miljenik, blag, drug
MUSANIF (ar) – pisac, autor
MUSAFIR (ar) – putnik, gost
MUSEBBIH (ar) – onaj koji slavi Boga Izv.:Musebih
MUSLIHUDDIN (ar) – reformator vjere, popravljač vjere Izv.: Muslija
MUSLIM (ar) – predan Bogu
MUSTAFA (ar) – odabran, odlikovan
MUŠIR (ar) – savjetnik, feldmaršal
MUVEDET (ar) – ljubav, naklonost
MUVEHID (ar) – monoteista
MUZAFER (ar) – koji uspjeva, pobjedonosan
MUZEJEN (ar) – ukrašen, okiden

N
NADIJA (ar) – nježan
NADIL (ar) – pobjednik
NADIM (ar) – pokajnik
NADIR (ar) – rijedak
NAFIZ (ar) – prodoran, djelotvoran
NAIB (ar) – zamijenik, zastupnik, predstavnik
NAIL (ar) – dobitnik, koji je postigao željeni cilj
NAIM (ar) – mekan, nježan, bezbrižan
NAKIJ (ar) – čist
NAKIB (ar) – branilac, zaštitnik
NAMIK (ar) – koji ukrašava, koji dekoriše, lijepo piše Izv.: Namko
NASAF (ar) – pravičan, pravedan
NASER (ar) – pomagač, zaštitnik
NASIB – vidi: Nesib
NASIF (ar) – sluga, poslužitelj
NASIH (ar) – savjetnik
NASIR (ar) – pomagač, koji pomaže drugome
NASRUDDIN (ar) – pomod vjere Izv.: Nasrudin
NAŠID (ar) – pjesnik, onaj koji poznaje
NAZIF (ar) – čist, uredan
NAZIH (ar) – dalek, udaljen
NAZIM (ar) – priređivač, organizator, pisac
NAZIR (ar) – inspektor, kontrolor
NAZMIJA (ar) – poetičan, pjesnički sređen
NEDIB (ar) – koji oplakuje
NEDIM (ar) – prisni prijatelj, pokajnik
NEDŽAD (ar) – spas, izbavljenje, sigurnost. Izv.: Nedžo
NEDŽIB (ar) – plemenitog roda
NEDŽIM (ar) – zvijezda, svjež, mlad
NEDŽMIJA, NEDŽMO – vidi: Nedžmudin
NEDŽMUDDIN (ar) – zvijezda vjere Izv.: Nedžmudin
NEDŽVET (ar) – sigurnost, sloboda
NEFIS (ar) – skup, dragocjen, tražen
NEHRUDIN (ar) – rijeka vjere
NEKIB (ar) – starešina, glava, predsjednik
NERIMAN (per) – junak
NERKEZ (per) – narcis, vrsta cvijeta
NERMIN (ar) – hrabar, junak, vitez
NESIB (ar) – sreda, udio, sudbina, plemenit Izv.: Nasib
NESIM (ar) – povjetarac, vjetrid
NESKO – vidi: Nezir
NESUH (ar) – otmen, iskren, čist
NEŠAT (ar) – snažan, odlučan
NEVZET, NEVZAT, NEVZAD (per) – novorođenče
NEVRES (per) – mlad, svjež
NEZIM, NEZO (ar) – uredan, ljubak
NEZIR (ar) – propovjednik, koji opominje
NIHAD (ar) – karakter, narav, priroda
NIHAZ (ar) – napredak
NIJAZ (per) – onaj koji želi, molba, potreba Izv.: Nijazija
NISFET (ar) – polovina
NIZAM (ar) – red, poredak, sistem
NUH – ime Božijeg poslanika Izv.: Nuhan, Nuho
NUMAN (ar) – crven, krv Izv.: Numo
NURIF (ar) – sjajan, svijetao
NURIJA (ar) – svijetao, blistav Izv.: Nurkan, Nurko
NURUDDIN (ar) – svjetlo vjere
NURULLAH (ar) – Allahovo svjetlo
NUSRET (ar) – pomod, pobjeda

O
OMER (ar) – ime drugog halife
ORHAN, OHRAN (tur) – car utvrđenja
OSMAN (ar) – ime tredeg halife

P
PAŠA (tur) – visoki dostojanstvenik Izv.: Pašo
PERTEF, PERTEV (per) – sjaj, svjetlost
PIRIJA (per) – čovjek u godinama, starac

R
RAGIB (ar) – koji žudi, koji čezne, teži za nečim
RAHIM (ar) – koji je milostiv, sažaljiv
RAIF (ar) – samilostan, blag, dobrodudan
RAMADAN (ar) – sveti mjesec Ramazan Izv.: Ramo
RAMIZ (ar) – okretan, figurativno se izražava
RASIM (ar) – pisar, belježnik, slikar
RAŠID (ar) – na pravom putu, pravovjeran, pobožan
REDŽA, REDŽO, REDŽAD (ar) – nada, očekivanje
REDŽAIJA (ar) – koji se nada
REDŽEP (ar) – redžeb (sedmi mjesec islamskog kalendara)
REDŽIB (ar) – koji uvažava, koji poštuje
REFIK, REFKO (ar) – pratilac, saputnik, prijatelj
REHAD (ar) – blag, nježan, mekan
REIF (ar) – milostiv, blag, dobrodušan
REJHAN (ar) – mirisna biljka, bosiljak
REKIB (ar) – stražar, kontrolor, nadzornik
REMZIJA (ar) – figurativan, simboličan Izv.: Remzo
REŠAD (ar) – ispravnost, razboritost, spoznaja Izv.: Reško, Rešo
REŠID (ar) – pametan, koji je vođen pravim putem
REUF (ar) – milostan, saosjedajan, blag
RIFAT (ar) – visok položaj, visost, čast
RIJAD (ar) – vježbanje, treniranje
RIZVAN, RIDVAN, RIZO (ar) – zadovoljstvo
RUSTAN, RUSTEM (per) – najvedi persijski junak, snažan
RUVEID (ar) – tiho, cvjetna zelena livada
RUŠDIJA (ar)- razborit, pravilan, ispravan

S
SABAHET (ar) – ljepotan, ljubak
SABAHUDDIN (ar) – zora vjere, osvit vjere Izv.: Sabahudin
SABIR (ar) – postojan, strpljiv na nedade
SABIT (ar) – čvrst, jak, stabilan
SABRIJA (ar) – strpljivi, suzdržan
SADIJA (ar) – sretni Izv.: Sado
SADIK (ar) – iskren, istinit, vjeran
SADUDDIN (ar) – sreda vjere Izv.: Sadudin
SADRUDDIN (ar) – srce vjere, srž vjere, načelo vjere Izv.: Sadrudin
SADŽID (ar) – onaj koji se klanja, divi, Bogu sedždu čini
SAFAUDDIN (ar) – čistoda vjere Izv.: Safaudin
SAFER (ar) – drugi mjesec muslimanskog kalendara Izv.: Sefer
SAFET (ar) – najbolji dio, elita, jezgro, srž, suština Pravilno: Safvet
SAHIB (ar) – kolega, prijatelj, vlasnik
SAID, SAJID, SAIT, SAJIT (ar) – gospodar, glavar, koji obedava sredu
SAKIB (ar) – prodoran, oštrouman, sjajan
SALAHUDDIN (ar) – ispravnost vjere, dobro vjere Izv.: Salahudin, Saladin
SALIM, SALEM (ar) – zdrav, čitav, potpun, pravilan
SALIH (ar) – dobar, čestit, uredan, bogobojazan Izv.: Salko, Salkan
SALIM (ar) – zdrav, čio Izv.: Salem
SAMED (ar) – prvak, koji podnosi glad i zeđ
SAMID (ar) – čvrst, trajan, koji gordo drži glavu
SAMIJA (ar) – uzvišen, visok
SAMIR (ar) – sagovornik, pripovjedač, nodobdija, koji nodu ne spava
SAMIT (ar) – koji šuti
SAUD (ar) – muško vlastito ime
SEAD (ar) – sretni, dobar predznak, uspjeh Izv.: Sejo
SEDAD (ar) – ispravan, tačan
SEFER (ar) – put, putovanje, zora
SEID, SEJID (ar) – sretan, blažen, uspješan
SEJFUDDIN (ar) – mač vjere, sablja vjere Izv.: Sejfudin, Sejfo, Sejfija
SEJFULLAH (ar) – Allahova sablja Izv.: Sejfulah
SELAM (ar) – spas, mir
SELIM (ar) – zdrav, čist, neokaljan
SELMAN (ar) – zdrav Izv.: Selmo
SELVET (ar) – utjeha, mir
SEMIN (ar) – skupocjen, vrijedan, dragocjen
SEMIR (ar) – koji se nodu zabavlja, nodobdija. Isto kao i Samir
SENAD, SENADIN (ar) – sjaj, veličina vjere.
SENAID (ar) – oslonac, autoritet
SERVET (ar) – bogatstvo, izobilje, čempres
SIDIK (ar) – veoma iskren, pouzdan, istinoljubiv, pravedan
SIFET (ar) – svojstvo, osobina, iskren prijatelj
SINAN (ar) – snaga, mod, sila, željezni šiljak na koplju
SINANUDDIN (ar) – oštrica vjere, koplje vjere Izv.:Sinanudin
SIRADŽ (ar) – svjetiljka
SIRADŽUDDIN (ar) – svjetiljka vjere Izv.: Siradžudin
SIRIJA (ar) – tajanstveni, mistični
SMAIL, SMAJIL, SMAIĆ, SMAJO – vidi: Ismail
SUAD (ar) – sretan, koji ima srede Izv.: Sudo
SUBHIJA (ar) – zora, svanude Izv.: Subho
SULEJMAN (ar) – mudrac, miroljubiv, ime Božijeg poslanika Izv.: Suljo, Suliman
SULHIJA (ar) – onaj koji je naklonjen miru, pacifista
SULTAN (ar) – car, vladar
SUNULLAH (ar) – Božija lasta

Š
ŠABAN (ar) – osmi mjesec muslimanskog kalendara Izv.: Šabo
ŠAĆIR, ŠAKIR (ar) – koji se Allahu često zahvaljuje, zahvalan
ŠAHBAZ (per) – sivi soko
ŠAHIN (per) – soko
ŠAHSIVAR (per) – konjanik, vješt i okretan jahač
ŠAHSUDDIN (per-ar) – čovjek vjere Izv.: Šahzo
ŠEBIB (ar) – mlad
ŠEFIK (ar) – saosjedajan, brižljiv, nježan Izv.: Šefko, Šefkija, Fiko
ŠEFKET, ŠEFĆET (ar) – samilost, brižljivost, nježnost
ŠEHAB (ar) – meteor, plamen, baklja Isto kao: Šihab
ŠEMSO, ŠEMSUDDIN (ar) – sunčevo svjetlo, zlato, Sunce vjere
ŠERIF (ar) – ugledan, čestit, plemenit
ŠEVAL (ar) – deveti mjesec muslimanskog kalendara
ŠEVKET (ar) – bojna sila, jačina, hrabrost, mod, snaga
ŠEFKIJA (ar) – onaj koji čezne za nečim Izv.: Šefko, Ševko
ŠINAS, ŠINAZ (per) – onaj koji zna Izv.:Šinasija
ŠIRMERD (per) – čovjek-lav
ŠUAJB – ime Božijeg vjerovijesnika
ŠUKRET (ar) – zahvala, pohvala, priznanje
ŠUKRIJA, ŠUĆRIJA (ar) – zahvalan Bogu Izv.: Šućo, Šućro, Šukro

T
TADŽUDDIN (ar) – kruna vjere Izv.: Tadžo
TAHIR (ar) – čist, neporčan, nevin Izv.: Tale, Tajko
TAHBIN (ar) – omiljen
TAIB, TAJIB (ar) – dobar, ugodan, izvrstan Izv.: Tajko
TAKSIM (ar) – zakletva, podjela
TALAT (ar) – uspinjanje, dizanje, izlazak, izgled, lik
TALIB (ar) – učenik, student, koji traži znanje
TARIK (ar) – zvijezda blistava, onaj koji kuca, udara, nodni gost
TEUFIK (ar) – naklonost, milost, pomod od Allaha Izv.: Tufo
TIFO (ar) – vidi: Atif
TIMUR (tur) – željezo, gvožđe
TOSUN (tur) – zdrav, jedar momak

U
UBEJD (ar) – ropčid
UBEJDULLAH (ar) – Allahov ropčid
ULFET (ar) – ljubav, bliskost, prijateljstvo, drugarstvo
UVEJS (ar) – vuk Izv.: Veis, Veiz, Vejz
UZEIR, UZEJIR – pomod, ime Božijeg vjerovijesnika

V
VADŽID (ar) – imudan, zaljubljen
VAHDET (ar) – jedinac, sam, samostalnost
VAHID (ar) – jedinstven, neuporediv, jedini
VAHJUDDIN (ar) – otkrovenje vjere
VAKIJA (ar) – čuvar, zaštitnik
VAMIK (ar) – voljeni, drug
VASIF (ar) – onaj koji opisuje
VASIL (ar) – koji spaja, povezuje
VEDAD (ar) – ljubav, naklonost, prijateljstvo, simpatija
VEDŽID (ar) – ravnica, ravan
VEFIK (ar) – skladan, podesan, prijatelj
VEHAB (ar) – onaj koji poklanja, daruje
VEHBIJA (ar) – Bogom dato, od Boga darovani, nadaren, talentovan
VEHID (ar) – jedinstven, usamljen, jedini
VEHIDUDDIN (ar) – jedinstvo vjere
VELID (ar) – dječak, novorođenče
VELIJA (ar) – prijatelj, pristalica, pomodnik
VELIJUDDIN (ar) – blizak vjeri
VEZIR (ar) – ministar, pomodnik
VIDŽDAN (ar) – saznanje, savjest, strast, intuicija
VILDAN (ar) – novorođenčad, djeca

Z
ZAFER (ar) – pobjeda, trijumf
ZAHID (ar) – uzdržljiv, odan Bogu
ZAHIR (ar) – vidljiv, ispoljava osjedanja, otvoren prema drugima
ZAID (ar) – koji se povedava, raste
ZAIM (ar) – vođa, starešina, predvodnik Izv.: Zajim, Zajkan, Zajko, Zajčo
ZAKIR (ar) – onaj koji zikr čini, koji pominje Božije ime
ZARIF (ar) – ljubak, nježan, elegantan, dosjetljiv, oštrouman
ZEHRUDIN (ar) – cvijede vjere
ZEKIR, ZEĆIR (ar) – ugledan, slavan, koji ima jaku memoriju
ZEJNIL (ar) – ukras poklonika Skr. od: Zejnulabidin
ZEJNUDDIN (ar) – ukras vjere, nakit vjere
ZEKERIJAH (ar) – onaj koji se sjeda Boga, ime Božijeg vjerovijesnika Izv.:Zekerija
ZEKIJA (ar) – čist od grijeha, nevin, bistar, dobar
ZERIN (tur) – zlatan, pozladen
ZEHRUDDIN (ar) – cvijet vjere Izv.: Zihro
ZENBER (ar) – lav
ZIHNIJA (ar) – talentovani, umni
ZIJAUDDIN (ar) – svjetlo vjere Izv.: Zijad, Zijah, Zija, Zijo
ZIJAD (ar) – iznad svega, suviše Vidi: Zijaudin
ZIKRIJA (ar) – onaj kojeg pominju, onaj kojeg se sjedaju
ZIKRET (ar) – uspomena, sjedanje, slava
ZIRO – vidi: Nezir
ZUBEJR (ar) – cjelokupan, ljepotan, pismo
ZUFER (ar) – junak, darežljiv čovjek
ZUHDIJA (ar) – uzdržan, pobožan
ZUHEJR (ar) – cvjetid
ZULFIKAR (ar) – oličenje junaštva Izv.: Zulfo, Zulko, Zuko svjetlo-dunjaluka