Odgovor Vijeća muftija IZ u BiH na pitanje “Da li je nargila zabranjena u islamu?”

Pušenje nargile osim što je uzelo maha u našoj zemlji, sve je i češća tema, prvenstveno sa aspekta štetnosti po zdravlje. Međutim, ima i onih koji su u dilemi kad je riječ o vjerskim stavovima o ovoj pojavi. Tako je fetva-i eminu Vijeća muftija Islamske zajednice prof. dr. Enesu Ljevakoviću postavljeno pitanje “Da li je nargila zabranjena u islamu?”

Muftijin odgovor objavljen je na web stranici Islamske zajednice:Pušenje nargile je štetna navika kao i pušenje duhana ako ne i štetnija. Vjera zabranjuje i odvraća od svega što je štetno, pa bi se muslimani, posebno omladina, trebali kloniti te i drugih štetnih navika i običaja. Vjerska je obaveza izbjegavati sve što šteti ljudskom zdravlju.Uzimajući u obzir strogu kur’ansku zabranu: “Ne bacajte se svojim rukama u propast” i njenu primjenu na pušenje duhana/nargile, možda se može upotrijebiti i najjači stepen zabrane u šerijatu “haram” u slučaju pušenja duhana uvažavujući savremena saznanja i otkrića o štetnosti spomenute pojave o kojoj govore izvještaji Svjetske zdravstvene organizacije i medicinske nauke. Ako bismo i pokazali neku rezervu prema upotrebi termina “haram” – stroga zabrana, nema dileme oko toga da tu pojavu okarakterišemo kao strogu pokudu (mekruh tahrimi), posebno imajući u vidu da pušenje duhana šteti ne samo zdravlju pušača, već i zdravlju svih onih koji dolaze u dodir sa duhanskim dimom, posebno zdravlju djece. Vjerovjesnik, a.s., je rekao: “Nije dozvoljeno nanositi štetu niti na štetu uzvraćati štetom.”

Saff