Nakon pravilno obavljenog namaza…

Autor: Ali b. Abdurrahman el-Huzejfi/ saff.ba

Allahovi robovi, doista je ponos vjernika u robovanju jedino Allahu, a njegova sreća i spas na oba svijeta jeste u poniznosti Allahu uz iskrenost i pravu ljubav prema Njemju. Oni koji pri sebi budu imali činjenje dobrih djela i izbjegavanje loših takvi spadaju u Njegove odabrane robove koji neće tugovati niti će za čime žalostiti.

Ibadet putem kojeg se musliman približava svome Gospodaru jeste sve ono što On Uzvišeni voli i s čime je zadovoljan od dijela i riječi, javnih i tajnih. Nakon šehadeta u najbolji vid ibadeta spada namaz koji objedinjava između djela srca i djela organa. Zato ko namaz obavi imajući u vidu da je on prvo za što će čovjek odgovarati na Sudnjem danu i upotpunjavajući njegova prava postigao je visoke stepene i njegov namaz ga odvraća od ružnih djela kao što veli Uzvišeni: „…namaz zaista odvraća od razvrata i svega što je ružno; obavljanje namaza je najveća poslušnost! – A Allah zna šta radite.“ (El-‘Ankebut, 45.)

Zaista je čovjekov uspjeh u ovom namazu, jer, kao što kaže hadis, ako on bude primljen biće primljena i ostala njegova djela. Zatim, nakon pravilno obavljenog namaza sa muslimana spadaju grijesi kao što lišće spada sa drveta. O Allahovi robovi, želite li znati koja su to još dobra djela s kojim Allah podiže deredže i s kojim se čovjek približava Allahovim odabranim robovima? Potražite ta djela u Allahovoj Knjizi i Sunnetu Njegova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.

Doista su to djela srca koja su vrijednija od djela organa. Mnogo je tih djela, ali moramo istaći važnost predanosti Allahu, iskrenosti, pokajanja, straha i nade, strpljivosti i dr.

Kao što dobra djela brišu loša djela, shodno riječima Uzvišenog kada kaže: „Dobra djela zaista poništavaju rđava. To je pouka za ne koji pouku žele.“ (Hud, 114.), i loša djela umanjuju nagradu za dobra djela ili ih poništavaju. Dakle potrebno je ustrajati na pokornosti Allahu sve dok ne dođe smrtni trenutak kao što kaže Uzvišeni: „i sve dok si živ, Gospodaru svome robuj.“ (El-Hidžr, 99.) I na kraju želim vam ostaviti oporuku koja je sačinjena od riječi Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kada je se obraćao Muazu, radijallahu anhu: „Allaha se boj ma gdje god bio i poslije lišeg djela uradi dobro djelo čime ćeš ga pobrisati i lijepo se ponašaj prema ljudima.“