Menstruacija u svjetlu medicine i islamskog prava: Definicija i svojstva menstruacije

Uzvišeni Allah kaže:“I pitaju te o mjesečnom pranju. Reci: “To je neprijatnost.” Zato ne općite sa ženama za vrijeme mjesečnog pranja, i ne prilazite im dok se ne očiste. A kada se očiste, onda im prilazite onako kako vam je Allah naredio. Allah zaista voli one koji se često kaju i voli one koji se mnogo čiste.” (El-Bekare: 222)Poslanik s.a.v.s. je rekao: “To je nešto što je Uzvišeni Allah odredio Ademovim kćerima.”Već smo govorili o spolnoj zrelosti mladića i djevojke u prethodnom poglavlju, u ovom poglavlju ćemo obratiti pažnju na najbitniji pokazatelj i znak početka spolnog života žene.

VAŽNOST PISANJA O MENSTRUACIJI

Nesumnjivo je da je istraživanje o menstruaciji važno i sa vjerskog i sa svjetovnog aspekta. Sa medicinskog gledišta ona je pokazatelj stanja genitalnih organa žene. Poremećaj menstruacije direktno je vezan za stanje njenog genitalnog aparata i njenog općeg zdravstvenog stanja. Također njeno psihičko stanje je usko vezano za urednost menstruacije.Najvažniji pokazatelj početka spolnog života žene je prva menstruacija… Isto tako najvažniji pokazatelj kraja tog perioda je prestanak dolaska menstruacije.Također, prestanak dolaska menstruacije u toku plodnog perioda ženinog života je prvi pokazatelj trudnoće. Pretjerano ili nedovoljno krvarenje mogu biti pokazatelji sterilnosti ili pobačaja u slučaju da je nastala trudnoća. Što se pak, tiče važnosti menstruacije gledano sa pravno-vjerskog stanovišta, gotovo da se sa njom ne može porediti ni jedna fiziološka funkcija. Za nju su vezane neke vrste ibadeta kao post, namaz, tavaf, učenje Kur’ana, dodirivanje Mushafa, boravak u džamiji. Svi ovi ibadeti se zabranjuju u periodu menstruacije. Isti je slučaj i sa spolnim odnosom koji je također zabranjen u toku menstruacije zbog svoje štetnosti po matericu u ovom stanju (o tome ćemo opširnije govoriti u nastavku ovog poglavlja). Za menstruaciju su vezani mnogi propisi kao npr. priček kod razvoda braka i utvrđivanje trudnoće razvedene žene, određivanje početka spolne zrelosti kada žena postaje dužna izvršavati vjerske i svjetovne obaveze.

DOBIVAJU LI ŽIVOTINJE MENSTRUACIJU?

Ženka čovjeka i nekih drugih sisara kao orangutan, čimpanza i gorila, dobivaju menstruaciju i imaju potpun materični ciklus. U arapskim predajama je zabilježeno da ženke zeca, hijene i šišmiša dobivaju menstruaciju. Ovo je netačno, ali je utvrđeno da se ove životinje, naročito ženka zeca, prilikom parenja miču i tako iritiraju lučenje jajne ćelije, pri čemu iz materice izlazi neznatna količina krvi.Ovo je potpuno u suprotnosti sa silaskom jajne ćelije kod žene i ženki životinja koje dobivaju menstruaciju. Naime, kod njih se jajna ćelija ne luči u vrijeme menstruacije, nego se to dešava u određenom periodu mjesečnog ciklusa bez obzira na to da li je došlo do spolnog snošaja ili ne. Znači nema nikakve veze sa spolnim snošajem kao što je to slučaj sa zečicom i hijenom.

DEFINICIJA I SVOJSTVA MENSTRUACIJE

Poslanik s.a.v.s. je rekao Aiši r.a. kada je dobila menstruaciju na putu za hadždž: “To je Allah, dželle šanuhu, propisao kćerima Ademovim.”[1]Ebu Davud i drugi su prenijeli riječi Poslanika, s.a.v.s.: “Krv menstruacije je crna i prepoznatljiva, pa kada je primjetiš, ustegni se od namaza.” (Prepoznatljiva je po svom specifičnom mirisu.)Imam En-Nevevi od El-Ezherija u “El-Medžmu’ šerhil-muhezzeb” prenosi: “Menstruacija je krv koju izbacuje materica spolno zrele žene u određenim i uobičajenim vremenskim razmacima. Istihaza je krvarenje izvan uobičajenog vremenskog perioda. Krv menstruacije izlazi iz unutrašnjosti materice i crne je boje, vruća je kao da je sagorjela. Istihaza je krvarenje iz vene na dnu materice.” Ovo isto je zabilježeno i kod Ibn Abbasa, r.a..Imam Eš-Širazi u “El-Muhezzebu” kaže: “Krv menstruacije je mrko crvene boje i naginje crnilu.”Imamul-haremejni El-Džuvejni je rekao: “U hadisu i citatima pravnika pod crnom bojom se ne podrazumijeva potpuno crna boja, nego je tako opisana zbog svoje mrko crvene boje.”

DEFINICIJA MENSTRUACIJE KOD PRAVNIKA ČETIRI MEZHEBA[2]

1) Pravnici malikijskog mezheba kažu: “Menstruacija je krv koja je sama od sebe potekla iz prednjeg otvora kod žene u dobi kada inače zatrudnjuje (spolna zrelost) makar potekao samo jedan mlaz.” Razišli su se po pitanju boje krvi jeli ona crvena ili se tu podrazumjeva i zamućena prljava boja i žuta. Neki od njih kažu da se žuta i zamućena boja u običajeno vrijeme menstruacije smatra menstruacijom, a izvan toga perioda se ne smatra istom. Njegove riječi “izlazi sama iz prednje strane žene” znače da se krv menstruacije smatra istom ako izađe bez uzroka. Ako mu npr. bude uzrok porođaj, onda se to smatra nifasom a ne menstruacijom. Ako mu uzrok bude neki nedostatak ili bolest u materici ili rodnici, također se ne smatra menstruacijom. Isto tako, krv koja izlazi prilikom prvog spolnog akta nije menstruacija. U slučaju da iz spolnog organa izađe krv kao posljedica uzimanja nekog lijeka, a to se desi ii vrijeme u kome nije uobičajena menstruacija, ne smatra se istom i žena je dužna da klanja i posti. Ako žena uzme lijek da spriječi dolazak menstruacije u njeno uobičajeno vrijeme, smatra se daje čista, s tim što ženi nije dozvoljeno da prekida i sprječava dolazak menstruacije ili da ubrzava njen dolazak jer to šteti njenom zdravlju. Njegove riječi “s prednje strane” znače da se menstruacija ograničava samo na spolni ud. Krvarenje iz bilo kojeg drugog mjesta kao npr. iz čmara, ne smatra se menstruacijom. Riječima “krvarenje u dobi kada žena obično zatrudnjuje” se misli na plodni period ženina života. Za krvarenje mlade djevojčice, mlađe od devet godina i žene nakon menopauze preko pedeset do sedamdeset godina, treba tražiti mišljenje specijaliste koji će odrediti uzrok krvarenja. Žena preko sedamdeset godina bez sumnje više ne može dobiti menstruaciju i ne smatra se istom čak i ako vidi krv.

2) Pravnici hanefijskog mezheba ovako definišu menstruaciju: “Krvarenje iz materice žene koja nije trudna, nije premlada i nije prešla godine menopauze, nije uzrokovano bolešću niti porodom.” Mišljenja su da krv menstruacije može biti u šest različitih boja: crvena, zamućena (prljava), zelena, boje zemlje, žuta, crna. Ako iz materice žene izađe tečnost čija se boja poklapa sa jednom od gore nabrojanih računa se da je to krv menstruacije pod uslovom da je jasno utvrđeno da je tečnost izašla iz prednje strane. Riječima “žene koja nije trudna” isključuju svako krvarenje u toku trudnoće. Riječima “premlade” isključuju djevojčicu ispod sedam godina starosti (to je najniža granica pojave prve menstruacije kod Hanefija, za razliku od ostala tri mezheba kod kojih je najniža granica devet godina). Riječima “ne prestare” isključuju ženu preko 55 godina jer je to kod njih krajnja granica menopauze. Iz ovog se izuzima žena koja dobije jako krvarenje koje po svemu sliči menstruaciji, u tom slučaju se smatra menstruacijom.

3) Pravnici šafijskog mezheba kažu da je: “Menstruacija krvarenje iz prednje strane, kod zdrave žene pod uslovom da je žena starija od devet godina i da nije uzrokovano porođajem.” Pod krvlju se smatra sve čija se boja poklapa sa jednom od slijedećih pet: crna, crvena, svijetla, zamućena i žuta. Krv izlazi iz unutrašnjosti materice bez obzira bila žena trudna ili ne. Kod Šafija i Malikija je zastupljeno mišljenje da trudnica može dobivati menstruaciju za razliku od Hanefija i Hanbelija. Krv koja izlazi sa nekog drugog mjesta a ne iz materice, ne smatra se menstruacijom bez obzira izašla ona iz spolnog uda ili iz čmara ili bilo kojeg drugog mjesta u organizmu žene. Riječju “zdrave žene” se isključuje krv koja je izašla kao posljedica bolesti. U tom slučaju se krvarenje naziva istihazom. Oni su odredili donju granicu prve menstruacije devet godina i krvarenje prije toga smatraju istihazom. Mišljenja su da žena može dobivati menstruaciju dok je živa. Ovo mišljenje je u suprotnosti sa onim što tvrde ostala tri mezheba. Riječima “ako nije uzrokovano porodom” isključuju nifas.

4) Pravnici hanbelijskog mezheba kažu: “Menstruacija je prirodna krv koja izlazi iz materice zdrave žene, koja nije trudna, u određenoj životnoj dobi i nije uzrokovano porodom.” Ova definicija je slična onoj kod Šafija razilaze se jedino u pogledu krvarenja trudnice. Hanbelije krvarenje trudnice ne smatraju menstruacijom i kažu da je to istihaza. Pod riječima “u određenoj životnoj dobi” misli se na starosnu dob između devet i pedeset godina. Krvarenje izazvano porođajem ne smatraju menstruacijom nego nifasom.

Odlomak iz knjige: STVARANJE I RAZVOJ ČOVJEKA U SVJETLU MEDICINE I KUR’ANA Autor: Muhammed Ali El-Bar Prevod: Mevlida Zajimović
Visoko, 2007. godina … Akos.bA