MELECI ČIJA VLASTITA IMENA NISU POZNATA-OVO NISTE NIKAD PROČITALI

1. Zebanije (čuvari džehennema): Ima ih 19. Spomenuti su 6 puta u Kur’anu.
2. Čuvari dženneta: Spomenuti su 2 puta u Kur’anu.
3. Nosioci Arša: Ima ih 8. Spomenuti su na 3 mjesta u Kur’anu.
4. Meleki koji danonoćno robuju Allahu, dž.š.: Na nebesima nema nijednog pedlja, a da na njemu nema meleka koji robuje Uzvišenom Bogu, klanja Mu se, veliča Ga, slavi Ga, hvali Ga. Ovi meleki su spomenuti više puta u Kur’anu.
5. Šefadžije: Oni će se na Sudnjem danu zauzimati za ljude (činiti šefaat). Ovi meleki su 3 puta spomenuti u Plemenitom Kur’anu.
6. Meleki koji traže oprost za vjernike: Ovi meleki su, najmanje jednom, spomenuti u Plemenitom Kur’anu.
7. Čuvari čovjeka: Meleki koji svakodnevno čuvaju čovjeka. Svaki čovjek ima 20 meleka čuvara, podijeljenih u dvije grupe/smjene po 10 meleka. Jedna grupa ga čuva od sabaha do ikindije, a druga od ikindije do sabaha. Svaki od 10 meleka ima svoja zaduženja: jedan melek je zdesna i zapisuje dobra djela, drugi melek je slijeva i zapisuje loša djela (ova dva meleka su, ustvari, gorespomenuti Kiramen-katibini), treći je sprijeda i odagnjava nesreće koje dolaze s prednje strane, četvrti je otpozadi i odganjava nesreće koje dolaze s zadnje strane, peti je na čelu, odnosno kiki i zadužen je za skromnost, šesti i sedmi su na usnama (jedan na gornjoj, a drugi na donjoj usni) i zapisuju salavate na Muhammeda, a.s., osmi i deveti su kod očiju i brinu se za obaranje pogleda i zaštitu očiju, dok je deseti u pljuvačkoj i pazi da u čovjekova usta ne uđe išta što mu može naštetiti.
Meleki čuvari se spominju na najmanje 2 mjesta u Kur’anu, ne računajući ajete gdje se spominju Kiramen-katibini.
8. Pomagači vjernicima: Meleki koje Allah, dž.š., šalje kao ispomoć vjerničkim grupama ili pojedincima. Tako je Uzvišeni slao meleke kao ispomoć ashabima u bitkama na Bedru, Uhudu, Hendeku, Hunejnu itd. Spomenuti su na najmanje 3 mjesta u Kur’anu.
9. Allahovi izaslanici: Meleki koji dostavljaju Allahove poruke poslanicima, vjerovjesnicima i evlijama. Među njima su najpoznatiji Džibril i Mikail. Meleki Allahovi izaslanici se spominju na više mjesta u Kur’anu. Negdje se navode općenito. U većini slučajeva se spominju posebno, i to izaslanici poslani: Zekerijjahu, a.s., h. Merjemi, Lutu, a.s., Ibrahimu, a.s., itd.
10. Izvršitelji Allahovih odluka u noći Kadra: U noći Kadra Allah, dž.š., povjerava melecima zadatke glede sudbine za narednu godinu dana. Kako je već navedeno, melek Džibril je glavni izvršitelj Allahovih odluka u noći Kadra. Ovi meleki su spomenuti jedanput u Kur’anu.
11. Pomoćnici Džibrila: Pomažu meleku Džibrilu u dostavljanju objava i poruka. Spomenuti su najmanje 3 puta u Kur’anu.
12. Pomoćnici Mikaila: Pomažu meleku Mikali u zaduženjima vezanim za prirodne pojave. Među njima je i gorespomenuti Ra’d. Kur’an ih jednom spominje.
13. Pomoćnici Azraila: Pomažu meleku Azrailu u uzimanju duša. Oni vjerničku dušu vade blago i nježno, dok nevjerničku dušu grubo i bezosjećajno čupaju. Sura En-Naziat (Oni koji čupaju), koja govori o ovim melecima, nosi i ime po njima. Azrailovi pomagači su u Kur’anu spomenuti najmanje 8 puta, ne računajući sure En-Naziat. Dva puta se radi o uzimanju vjerničke duše, a šest puta o uzimanju nevjerničke duše.
14. Sprovodioci Allahove kazne: Meleci koje Uzvišeni Allah šalje da sprovedu Njegovu kaznu nad grupama (narodima, gradovima, plemenima i sl.) ili pojedincima. Spomenuti su najmanje 2 puta u Kur’anu.
15. Meleki zaduženi za Sudnji dan: Pored meleka Israfila, postoji veliki broj drugih meleka koji će imati svoja zaduženja na Sudnjem danu. U Kur’anu su spomenuti najmanje 3 puta.
16. Meleki brda: Meleki zaduženi za brda. Spomenuti su u hadisima.
17. Meleki zaduženi za zametak u maternici: Ovi meleki dolaze 120 dana po začeću da udahnu dušu u zametak i zapišu mu sudbinu. Spomenuti su u hadisima.
18. Meleki koji posjećuje skupove na kojima se zikri – spominje Allah, dž.š.: Muhammed, a.s., je u više hadisa govorio o melekima koji posjećuju medžlise zikra (skupove na kojima se spominje Uzvišeni Allah).
19. Meleki koji prisustvuju džumi: Ovi meleki prvo na džamijskim vratima zapisuju one koji dolaze na džumu prije početka hutbe, a onda slušaju hutbu.
20. Meleki koji prate dženaze vjernika: Zaduženi su da zajedno sa muslimanima ispraćaju vjernike na onaj svijet. Spomenuti su u više hadisa.
21. Meleki koji su zaduženi za šehide: Zaduženi su da gasule šehide, krilima ih zaklanjaju i sl. Ovi meleki se spominju u hadisima Muhammeda, a.s.
22. Meleki koji tavafe oko nebeske Kabe: Nebeska Ka’ba ili El-Bejtu-l-Ma’mur (Hram pun poklonika) se nalazi tačno iznad zemaljske Ka’be. Oko nje tavafe nebeska stvorenja, tj. meleki. O njoj se govori u hadisima.

(Izvor: Jusuf Džafić, Džepni priručnik o islamskom vjerovanju, MIZ Tuzla, Tuzla, 2019, str. 29-32)