Kako je izgledala svadba Poslanika, a.s., i Hatidže, r.a.?

Koje je bilo mjesto održavanja svadbenog veselja?Kuća Hatidže, radijallahu anha.Ko su bile zvanice?Ebu Talib, Hamza ibn Abdul-Muttalib, Abbas, Ebu Bekr Es-Siddik, Wereka ibn Nevfel, ‘Amr ibn Esed, Amr Ibn Hazzam, njihove supruge i druge žene. (Izvor: El-Halebi, Insanu-l-ujun fi Sirati-l-emini-l-me’mun)Ko je održao prigodan govor, a ko ih je vjenčao?-Ebu Talib se zahvalio Allahu koji je učinio njega i njegovu porodicu od potomaka Ibrahima, alejhi-s-selam, i pohvalio je svog nećaka, Muhammeda, sallallahu alejhi we sellem.-Potom je Wereka ibn Newfel potvrdio počast i plemenitost Poslanika, sallallahu alejhi we sellem, i njegove loze, i vjenčao Poslanika, sallallahu alejhi we sellem, i Hatidžu, radijallahu anha. (Izvor: El-Ja’kubi, Tarih)

Koliki je bio iznos mehra?-Mehr je bio 200 deva. (Izvor: Ibn Hišam, Sira)-Ili 500 tadašnjih dirhema. (Izvor: Es-Salihi, Subulu-l-huda we-r-rešad)Da li je bila gozba za zvanice i mladence?Zaklana je kamila za goste i dio je podijeljen siromasima kao milostinja. (Izvor: El-Halebi, Insanu-l-ujun fi Sirati-l-emini-l-me’mun)Svadbi je prisustvovala i Halima Es-Sa’dija, Poslanikova, sallallahu alejhi we sellem, majka po mlijeku. Mladenci su joj poklonili 40 koza kako bi pomogla svom plemenu. (Izvor: Muhammed Burhan, Nisa hawle-r-Resul)

Priredio: Nedim Botić Izvor: akos.ba