GRIJEH ČIJEM JE POČINIOCU UZVIŠENI ALLAH OBJAVIO RAT

Piše za minber.ba: mr. Elvedin Pezić

Dokazi da je kamata strogo zabranjena: Kamata je danas prisutna na svakom koraku i mnogi muslimani veoma lahko i često padaju u grijeh kamate, često iz neznanja ili nemara, što je pogubno i za njihov dunjalučki i za ahiretski život. Stoga ćemo u narednim redovima navesti argumente iz Kur’ana i sunneta koji ukazuju na pogubnost ovog grijeha.

Dokazi iz Kur’ana: “Oni koji se kamatom bave dići će se kao što će se dići onaj koga je dodirom šejtan izbezumio, zato što su govorili: ‘Kamata je isto što i trgovina.’ A Allah je dozvolio trgovinu, a zabranio kamatu. Onome do koga dopre pouka Gospodara njegova – pa se okani, njegovo je ono što je prije stekao, njegov slučaj će Allah rješavati; a oni koji to opet učine – bit će stanovnici Džehennema, u njemu će vječno ostati. Allah uništava kamatu, a unapređuje milosrđa. Allah ne voli nijednog nevjernika, grješnika.” (El-Bekara, 275–276)“O vjernici, bojte se Allaha i od ostatka kamate odustanite, ako ste pravi vjernici. Ako ne učinite, eto vam onda, neka znate – rata od Allaha i Poslanika Njegova! A ako se pokajete, ostat će vam glavnice imetaka vaših, nećete nikoga oštetiti, niti ćete oštećeni biti.” (El-Bekara, 278–279)“O vjernici, bezdušni zelenaši ne budite, i Allaha se bojte, jer ćete tako postići šta želite.” (Alu Imran, 130)

Hadisi koji govore o zabrani kamate: Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Klonite se sedam upropaštavajućih grijeha.” ”A koji su to grijesi, Allahov Poslaniče?”, upitaše. “Širk – pripisivati Allahu sudruga, sihr, ubiti osobu koju je Allah zabranio ubiti, osim u slučaju da za njeno ubistvo postoji opravdan šerijatski razlog, hraniti se kamatom, bespravno uzimati i trošiti imetak siročeta, bježati iz borbe kad se vojske sukobe i potvarati za blud čestite i nedužne vjernice”, odgovori Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. Muttefekun alejhi: Buhari, 2766, i Muslim, 89.Ibn Mesud, radijallahu anhu, rekao je: “Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, prokleo je onoga ko uzima kamatu, i onoga ko je daje, i njenog zapisničara i svjedoke koji budu pristuni njenom davanju, svi su oni isti.” Hadis bilježi Muslim, 1598.Ibn Mesud, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:  “Kamata ima sedamdeset tri ogranka od kojih je najbezazleniji kao da čovjek bludniči sa svojom majkom.” (Ibn Madža, šejh Albani ga je ocjenio vjerodostojnim u više djela. Vidjeti: Sahihut-Tergib, 1851)Abdullah b. Hanzala, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik kazao: “Kada čovjek svjesno pojede ono što je kupio za dirhem (srebrenjak) kamate, to je kod Allaha gore od trideset šest učinjenih zinaluka.” (Ahmed, šejh Albani ovaj hadis je ocjenio vjerodostojnim  u više svojih djela. Vijdjeti: Es-Sahiha, 1033)

Navedeni ajeti i hadisi ukazuju na pogubnost ovog grijeha i doista je čudno kako se ljudi olahko upuštaju u ovaj grijeh, čijem je počiniocu Uzvišeni Allah objavio rat.  Allahov Poslanik prokleo je kamatu i sve što se vezuje uz nju, ovaj grijeh ubrojan je u sedam upropaštavajućih grijeha, najniži vid kamate upoređen je sa spolnim odnosom sa rođenom majkom, i kda čovjek pojede ono što je kupio za samo jedan srebrenjak kamate, to je kod Allaha teže od trideset šest počinjenih bludnih radnji.Braćo i sestre, ne budite od onih koji se upuštaju u ovaj teški grijeh! Da je za zabranu i pogubnost kamate naveden samo jedan od spomenutih dokaza, to bi bilo više nego dovoljno da čovjek i ne pomisli na kamatu.