Dova za hairli kćerku… Prouči i podijeli sa drugima

Dova ima posebno mjesto u islamu. Čovjek se dovom obraća Svemogućem Allahu da mu podari dobro, a od njega otkloni zlo. Njome se realizuje veza između Allaha i čovjeka. Dovom možemo tražiti i da nam Uzvišeni Allah podari hairli potomke: Gospodaru moj, podari mi kćerku:Uzoritu poput Hatidže, r.a., koju si Gospodaru najvećim osloncem Poslaniku, a.s. učinio,Saosjećajnu, brižljivu i hrabru poput Fatime,r.a., koja je kao djevojčica svojim tijelom Poslanika,a.s. štitila,Počašćenu poput Merjem,r.a., koji si Ti Gospodaru iz obilja Svoga hranio i bezgriješnom majkom učinio,Strpljivu i upornu poput Asije,r.a., koju ni faraon nije spriječio da Tebi Gospodaru odana bude,Bezgriješnu, čestitu, mudru, inteligentnu i predanu poput Aiše,r.a., koju si Gospodaru majkom vjernika učinio.Gospodaru moj, podari mi kćerku poput ovih pet, kojima Si Džennet obećao.Amin! „A kada te robovi Moji za Mene upitaju, Ja sam, sigurno, blizu: odazivam se molbi molitelja kad Me zamoli. Zato neka oni pozivu Mome udovolje i neka vjeruju u Mene, da bi bili na Pravom putu.“ (El-Bekare, 18)Allahu dovu upućujte sa čvrstim ubjeđenjem da će vam dovu uslišati i znajte da Allah ne uslišava (prima) dovu čovjeka čije je srce u gafletu (zaboravu i nemaru) i koji je nepažljiv i neobazriv (zaokupljen drugim stvarima). (Hakim, Tirmizi)                                      Za Akos.bA: Esmin Mehić, prof.

Pročitajte još: Ako želiš da meleki čine dovu za tebe čini ove stvari

Veoma često, nismo ni svjesni kolika naša određena djela, nose sa sobom dobra i koliko mogu biti nagrađena kod Uzvišenog Allaha. Da bi određena djela kod Allaha, bila predstavljena i dostavljena u što svjetlijem obliku, veoma često, za takvo nešto, pobrinu se plemeniti meleki.Ta duhovna dobra bića, svojom dobrotom i zbog čovjekovog truda, da ustraje u činjenju dobrih djela, svojim dovama, koje imaju posebno mjesto kod Allaha, mole Uzvišenog, da vjerniku, počiniocu dobrog djela, poveća stepene, oprosti grijehe i sačuva ga zla.Možemo slobodno kazati, da su dove meleka, najljepše dove, pa blago onome za koga meleki dove i traže. Ovom prilikom, navest ćemo nekoliko situacija, odnosno stanja, u kojima meleki dove za vjernika, koji čini određeno dobro djelo.

– Prenosi se od Ebu Hurejre, r.a., da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: ”Kada Allah zavoli nekog Svoga roba, pozove meleka Džibrila, a.s., i kaže mu: ‘Ja volim tog i tog Svoga roba, pa ga i ti zavoli!’, i Džibril ga zavoli. Potom Džibril pozove stanovnike nebesa (meleke) i kaže im: ‘Allah voli tog i tog Svoga roba, pa ga i vi volite!’, i oni ga zavole. Zatim se ta ljubav spusti i na Zemlju i takav čovjek bude prihvaćen kod ljudi.” (Buharija i Muslim).
Zar može biti iko sretniji od onog roba, kojeg Allah Uzvišeni zavoli, zatim kaže meleku Džibrilu, da ga i on zavoli a onda melek Džibril pozove sve meleke koji borave na nebesima, da i oni učine isto, to jest, da ga zavole. Zamislite tu ljubav, zamislite mjesto kod Allaha koje ima takav rob. Voli ga Plemeniti Gospodar, melek Džibril i svi meleki na nabesima, subhanAllah.– Rekao je Poslanik, s.a.v.s: “Kada neko od vas upotpuni svoj abdest i ode u džamiju isključivo radi namaza, neće učiniti nijedan korak a da mu Allah neće povećati stepen u Džennetu i obrisati jedan grijeh. A kada uđe u džamiju ima nagradu onoga ko je u namazu sve dok ga namaz sprečava da izađe, a meleki na njega donose salavat (mole za oprost) sve dok je na mjestu na kojem je klanjao: ‘Gospodaru naš, oprosti mu, Gospodaru naš, smiluj mu se’, sve dok ih ne uznemiri nečim ili ne izgubi abdest.“‘ (Buharija)
Dakle, sve dok budeš boravio (sjedio) na mjestu u džamiji, na kojem si klanjao, a pritom još i Allaha spominjao, meleki za tebe Uzvišenom Allahu upućuju dove riječima:“ ‘Gospodaru naš, oprosti mu, Gospodaru naš, smiluj mu se!“ Zato, što budeš ostao duže na svom mjestu u džamiji, meleki će za tebe duže da upućuju dove a svaka dova je važna, posebno kad dolazi od meleka.– Od Bera’ ibn Aziba, r.a., se prenosi, da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Zaista Allah i Njegovi meleki, donose salavat (blagosiljaju) na prve safove.” (Sunen Ebi Davud). U Nesaijevom Sunenu stoji: “Na prednje safove.” (Sunen Nesai)
A u Ibn Madžinom Sunenu u hadisu Bera’a i Abdu-r-Rahmana ibn Aufa stoji: “Doista Allah i meleki blagosiljaju – donose salavat na prvi saff.” (Sunen Ibn Madže).
Dakle, iz ovih hadisa vidimo, kolika je blagodat prvog saffa, a jedna od njih je, što Uzvišeni Allah, zajedno sa Svojim melecima, blagosiva i dovi za vjernike koji su uvijek u prvim safovima. Zato, imajmo na umu, da ranije dođemo u džamiju, kako bi našli mjesto u prvom saffu, jer sve dok smo u njemu, meleci dove za nas a Uzvišeni Allah nas obasipa salavatima.– Od Ibn Umera, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s.,, rekao: “Doista Allah i Njegovi meleki blagosiljaju – donose salevat na onoga ko ustaje na sehur.” (Ibn Hibban u Sahihu i Taberani u Mu’džemul-evsat, hasen)
Svako onaj, ko ustane na sehur, kako bi zapostio taj dan, neka zna, da čitavo vrijeme meleki dove za njega a Uzvišeni Allah donosi na njega Svoje blagoslove.– Od Alija ibn Ebi Taliba, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Nema nijednog čovjeka koji uvečer obiđe bolesnika, a da sa njime na izađe sedamdeset hiljada meleka koji mole za oprost njegovih grijeha sve dok ne svane i zasadi mu se palma u Džennetu. Onaj ko obiđe bolesnika izjutra sa njime izađe sedamdeset hiljada meleka i mole Allaha za oprost njegovih grijeha dok ne omrkne i zasadi mu se palma u Džennetu.” (Suneni Ebi Davud)

Subhnaallah, znači, obiđeš bolesnika navečer i onda 70 000 meleka, dove za tebe sve dok ne svane. A onaj ko ga obiđe ujutro, dove za njega dok ne omrkne. Zamislite, da toliki broj meleka, dovi za tebe, satima i satima.– Rekao je Poslanik, s.a.v.s.,: “Ko zanoći pod abdestom, u njegovoj unutarnjoj odjeci zanoci melek, i kada god se taj čovjek probudi ili okrene u krevetu, melek zamoli: “Gospodaru, oprosti ovom robu jer je legao pod abdestom.” (Ibnu Hibban)– Rekao je Poslanik, s.a.v.s., “Dova muslimana za odsutnog brata musllimana je primljena dova kod Allaha, dž.š. Kod glave upučivača dove je melek koji govori “Amin, neka i tebi Uzvišeni Allah podari isto to sto moliš za svog odsutnog brata.” (Muslim)
Ovo su samo neki od primjera, u kojima meleki dove Allahu, dž.š., za onoga ko čini i radi dobro djelo. Osim dove meleka, koja ima posebno mjesto kod Allaha, ovdje je veoma važno spomenuti i vrijeme, koje traje prilikom upučivanja dove. Dakle, u gore navedenim primjerima, sve što više traje vremenski obavljanje dobrog djela, toliko i traje dova meleka. Dakle, kad čovjek zaspe pod abdestom, meleki za njega dove dok ne svane. Može čovjek spavati osam, deset ili više sati ali čitavo vrijeme za njega mole meleki. Ili dova prilkom posjete bolesniku, kad 70 000 meleka dovi i moli od jutra do mraka i obrnuto. Isto tako, dok vjernik bude sjedio na svom mjestu u džamiji, meleki za njega dove, može sjediti sata, dva, tri, ali čitavao vrijeme, meleki za njega dove i traže oprosta.Uživajmo u činjenju dobrih djela, posjetimo bolesnike, spavajmo pod abdestom, boravimo što duže u džamijama, borimo se za prvi saff, dovimo za brata muslimana, pa će se i nas meleki sjetiti u svojim dovama kod Allaha.

Za Akos.ba piše: Saudin Cokoja