Dokazi da se nalazimo u posljednjim danima ovog svijeta:

Kur’anski ajeti i pouzdani hadisi ukazuju na blizinu Sudnjeg dana, kao što je pojavljivanje i obistinjenje većine njegovih malih predznaka, dokaz da se nalazimo u posljednjim danima ovog svijeta. Allah, dželle šanuhu, kaže:“Približio se ljudima njihov obračun, a oni se u svojoj nemarnosti (gafletu) okreću.’ (EI-Enbija 1)“..A šta ti znaš, možda je Sudnji dan blizu.“ (EI-Ahzab 63)“Zaista ga (Sudnji dan) oni vide daleko (smatraju da je daleko), a Mi ga vidimo da je blizu.’ (Me’aridž 6,7)“Približio se Sudnji dan, a mjesec se raspuknuo.’ (EI-Kamer 1)…. i mnogi drugi ajeti koji ukazuju na skorost završetka ovog svijeta (dunjaluka) i prelaska u drugi svijet (ahiret).
Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: “Poslani smo, ja i Sudnji dan, kao ova dva (pokazujući na blizinu kažiprsta i srednjega prsta).” (Prenosi ga EI-Buhari, pogledaj Fethul-Bari 11/347)

“Poslan sam u (vrijeme) pirkanju(a) vjetra Sudnjeg dana.” (hadis sahih- EI-Kuna’ od Dulabija 1/23 i “Silsile sahiha” 2/478 (808)),što znaći da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve
sellem, medu prvim predznacima Sudnjega dana; ili da je on poslan skupini koju je Allah, dzelle sanuhu, stvorio prije dolaska Sudnjeg dana, tj. u posljednjoj generaciji Ademovih, alejhisselam, potomaka.Ibnu Omer, radijallahu anhu, kaže: “Sjedili smo sa Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, poslije ikindije a sunce je vec bilo na brdu Kuajkian( brdo 20-taj km južno od Mekke) pa on rece:“Nije ostalo od vašeg života na dunjaluku, u odnosu na one koji su živjeli prije vas, osim kao što je ostalo od ovog dana u odnosu na ono što je od njega prošlo.” (Ahmed,sahih)

Ovo ukazuje da je od dunjaluka ostalo, u odnosu na ono što je proteklo, samo malo, ali dužinu onog što je proteklo ne zna niko osim Allaha, dželle šanuhu.I jos jedan hadis koji najbolje ukazuje na blizinu Sudnjeg dana. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaze: “Poslani smo, ja i Sudnji dan (blizu) skupa, i umalo da me nije pretekao.” (Ahmed,Taberani-hadis hasen)Ovo ukazuje da je Sudnji dan tako blizu njegovom poslanstvu, pa se on čak bojao da će ga Sudnji dan preteći. Prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kada je objavljen ajet:“Došla je Allahova odredba…” skočio na noge, a kada je objavljen dovršetak ovog ajeta: “…pa je nemojte požurivati.“ (En-Nahl 1) sjeo je. Neki učenjaci kazu da je on ustao bojeći se da je Kijametski dan vec došao…. Kao §to je moguce da se neki od malih predznaka pojavi skupa sa velikim predznacima.

(IslamBosna)