DA LI JE IZAŠAO IZ VJERE ONAJ KO PSUJE BOGA ILI NJEGOVOG POSLANIKA I DA LI SE TAKVOM TREBA KLANJATI DŽENAZA?

Pitanje: Selam!Da li se smatra nevjernikom, tj. da li je izašao iz vjere onaj ko psuje Boga ili Njegovog Poslanika i da li se takvom treba klanjati dženaza? Odgovor: Esselamu alejkum!Psovanje Allaha ili Njegovog Poslanika a.s., predstavlja čin kufra koji izvodi počinitelja iz vjere. Ako se takva osoba ne pokaje, ne treba joj klanjati dženazu. Međutim, moguće je da se takva osoba pokaje prije smrti, a da to drugi ne znaju, pa nema smetnje da se dženaza klanja i takvoj osobi na zahtjev njegove rodbine upravo zbog mogućnosti da se u međuvremenu pokajala. Dženaza svakako nije individualna obaveza, pa ko neće da klanja dženazu takvoj osobi nije griješan. Kome će dženaza biti primljena, a kome ne, samo Allah zna.                                                                                                                                Islamskazajednica.ba

Pročitajte još: AKO SE ŽENA VIŠE PUTA UDAVALA, S KOJIM ĆE MUŽEM BITI U DŽENNETU       PITANJE:Selam alejkum! Ako žena umre a udavala se više puta, sa kojim će mužem biti u Džennetu? Hvala unaprijed i Allah vas nagradio!ODGOVOR:Ve alejkumu-s-selam! Jače mišljenje je da će biti sa zadnjim mužem, i to na osnovu merfu’ predaje: “Kojoj god ženi umre muž, pa se nakon njega uda, bit će sa zadnjim mužem.” (Silsila Sahiha, hadis je vjerodostojan)
Mišljenje koje zastupa ulema, da će žena biti u Džennetu sa mužem koji je imao najljepši ahlak, nema vjerodostojan dokaz, dok mišljenje uleme, da će žena imati mogućnost da odabere kojeg hoće muža, nema nikakvog dokaza.
Allah zna najbolje                                                                                                                                                                       Odgovorio: Abdullah Mujić Portal Svjetlo Dunjaluka

Pročitajte još:VRIJEDNOSTI IKINDIJSKOG NAMAZA

Buharija bilježi u svome Sahihu hadis od Burejde, r.a., da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Uranite (požurite) sa ikindijom, jer ko izostavi ikindiju propalo mu je djelo.” ( Hadis je sahih. Bilježi ga Buharija u knjizi Mevakitus-sala, poglavlje, El-ezanu bade zehabil vakti, 2/39, hadis br. 553 I En-Nesai u knjizi Es-sala, poglavlje Men tereke salatel-asri, 1/349, hadis br. 474 i Ibn Madže, hadis br. 694 I Ahmed u Musnedu, 5/349, hadis br. 23007 svi u lancu preko Kalabe od Ebu Mulejha od Burejde…od njega.)Učenjaci su iznijeli razna mišljenja u pogledu značenja ovog hadisa. Tako El-Muhelleb kaže: “Misli se na onoga ko ga ostavi propuštajući njegovo vrijeme iz nemarnosti a u mogućnosti je da ga obavi. Poništavaju mu se djela vezana za taj namaz tj. neće zaraditi nagradu klanjača koji ga obavi u njegovom vremenu. Neće ostavirit nagradu djela kojeg bi meleki uzdigli.” Rezime ovog mišljenja je da onaj ko ga ostavi bit će mu uskraćena nagrada tog namaza.
Oblik hadisa i njegovo vanjsko značenje se ne poklapaju sa ovim mišljenjem. Poništavanje koje se ovdje spominje ima svoju osnovu u jeziku i šerijatu. Ne kaže se za onoga koga prođe nagrada nekog djela da su mu propala djela. Da se misli na to bilo bi precizno rečeno da ga je prošla nagrada tog djela. Druga skupina kaže da se time misli na poništavanje djela tog dana a ne na sva djela. Po njim teško da je moguće da sva djela koja su učinjena u prošlosti propadnu zbog jednog namaza. Po njima njegovo ostavljanje ne predstavlja otpadništvo koje bi poništilo djelo. Ovaj hadis je izazvao nedoumice, kod ovih je dokaz protiv onih koji govore da se radi o poništavanju djela tog dana. Ono što se može zaključiti iz hadisa, a Allah, s.v.t., najbolje zna, da ostavljanje namaza može biti dvojako.
Prvo: potpuno ostavljanje tako da ga nikako ne klanja. U ovom slučaju mu se poništavaju sva djela.
Drugo: ostavljanje u određenom danu što poništava djela tog dana.
Tako da opšte ostavljanje povlači za sobom opšte poništavanje. Pojedinačno ostavljanje za sobom povlači pojedinačno poništavanje djela. Pa ako bi neko rekao: “Kako da se ponište djela ako se ne radi o otpadništvu od vjere?” Odgovorit ćemo: “Da, jer Kur’an, sunnet i ono što se prenosi od ashaba je da loša djela mogu poništiti dobra djela isto kao što dobra djela mogu pobrisati loša djela.
Uzvišeni Allah kaže: “O vjernici, ne kvarite svoju milostinu prigovaranjem i uvredama.” (El-Bekare, 264)
I rekao je: “O vjernici, ne dižite glasove svoje iznad Vjerovjesnikova glasa i ne razgovarajte s njima glasno, kao što glasno jedan s drugim razgovarate, da ne bi bila poništena vaša djela, a da vi i ne primjetitie.” (El-Hudžurat, 2)
Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, je rekao: “Onaj koga prođe ikindija-namaz kao da je izgubio svoju porodicu i svoj imetak.” (Hadis je muttefekun alejhi. Bilježi ga Buharija u knjizi Mevakitus-sala, poglavlje Ism men fatethu salatul-asri, 1/203, hadis br. 527; I Muslim u knjizi Mesadžid ve mevakitus-sala, poglavlje Tagliz fi tefviti salatil-asri, 1/135/626.)
Ovo je primjer kako se sa ostavljanjem ikindije poništavaju djela. Kao da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, htio usporediti njegova dobra sa važnošću i naslađivanjem ikindijom, pa ju je zbog toga uporedio sa porodicom i imetkom. Tako da onaj ko izostavi ikindiju biva poput čovjeka koji ima porodicu i imetak, a zatim iziđe iz svoje kuće radi neke potrebe, pa mu u međuvremenu neka nepogoda uništi njegovu porodicu i imetak te ostane sam.” Da je pri njemu ostalo šta od dobrih djela ovaj primjer ne bi bio odgovarajući.
namaz.blogspot