Česta, a veoma opasna greška u namazu !!!

Veliki broj ljudi klanja tako da učenje u namazu svode na razmišljanje u mislima, bez pomjeranja jezika i usana, a što nije ispravno. Onaj ko to čini, dovodi u pitanje validnost svoga namaza. Zato što onaj ko to učini, kao da ništa nije učio u namazu.Da bi učenje Kur’ana ili namaskih dova bilo validno i potpadalo pod termin kiraeta / učenja, mora biti izgovoreno jezikom, a nikako u mislima bez pomicanja jezika i usana.Kazao je Ibn Rušd: „Što se tiče učenja bez pomjeranja jezika, tačno je da to nije kiraet/učenje. Učenjem se smatrao izgovor pomicanjem jezika.“

Nauči i prenesi drugima !!!

Prof. Elvedin Pezic, orizarenews.com