40 NAJPOZNATIJIH PREDZNAKA SUDNJEG DANA

POSLANSTVO MUHAMMEDA SALLALLAHU ALEJHI VE SELLEM

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je obavijestio da je njegovo poslanstvo dokaz blizine Sudnjega dana i da su, on i Sudnji dan, tako blizu kao sto je kažiprst blizu srednjeg prsta. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: “Poslani smo, ja i Sudnji dan, kao ova dva (pokazujući pri tome na kažiprst i srednji prst.“ ( Muttefekun alejhi )

Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, je posljednji Poslanik, iza njega nema poslanika, nego ga slijedi Sudnji dan, kao što kaziprst slijedi srednji prst i nema izmedu njih drugog prsta. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u drugom hadisu kaze: “Poslan sam u vrijeme pirkanja vjetra Sudnjeg dana.” (sahih)

Allah, dželle šanuhu, kaze: “Da li oni očekuju osim da im iznenada dode Sudnji dan, a vec su dosli njegovi predznaci…“(Muhamed 18)

Kurtubi, komentarišuci dio ajeta:“ …a već su dosli njegovi predznaci…”, kaže: “Prvi predznak Sudnjeg dana je poslanstvo Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, jer je on posljednji Poslanik – a već je poslan – i nema između njega i Sudnjeg dana nijednog poslanika…”

2. SMRT ALLAHOVOG POSLANIKA SALLALLAHU ALEJHI VE SELLEM

Smrt Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, je od predznaka Sudnjeg dana, kao što je to spomenuto u hadisu Avfa ibnu Malika, radijallahu anhu, u kojem mu Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, za vrijeme bitke na Tebuku, kaže: “(Na)broj šest (predznaka) prije Sudnjeg dana: moju smrt, osvojenje Jerusalema, pomor (umiranje) koje će vas zadesiti kao ovčija kuga (slinavka)…” (El Buhari)

Smrt Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, je bila jedan od najtežih događaja za muslimane, tako da se ashabima, radijallahu anhum, smrklo pred očima kada je on umro. Enes, radijallahu anhu, kaže: “Onoga dana kada je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, došao u Medinu (učinio Hidžru), cijeli grad je bio obasjan; a onoga dana kad je on umro, cijeli grad je bio tmuran (mračan), i nismo bili ni ruke otresli – od ukopavanja njegovog tijela – a vec su nam naša srca postala nepoznata.” (Imam Tirmizi,hadis sahih)

Ibnu Hadžer kaže: “Hoće reći Enes, radijallahu anhu, da su im srca izgubila osjećaj bliskosti, cistoce i blagosti i da su potpuno drugačija nego sto su bila u vrijeme Poslanikovog, sallallahu alejhi ve sellem, života, jer su njegovom smrću izgubili, onog koji ih je podučavao i odgajao, i ono čime ih je on krijepio.”

2. OSVOJENJE JERUSALEMA

Od predznaka Sudnjeg dana je i osvojenje Jerusalema, kao što je najavljeno u već pomenutom hadisu, u kojem Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaze Avfu ibnu Maliku: “(Na)broj šest predznaka Sudnjeg dana:…. (pa je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, pomenuo) osvojenje Jerusalema…” (Prenosi ga EI-Buhari 6/277)

U vrijeme Omerovog, radijallahu anhu, hilafeta, 16-te godine po hidžri, osvojen je Jerusalem, kako to navode priznati historičari. Nakon opsjedanja Jerusalema, Omer, radijallahu anhu, je lično otisao i sa tamošnjim stanovnicima sklopio ugovor. Tako je on, radijallahu anhu, oslobodio Jerusalem, očistio ga od Židova i Kršćana, i tamo je sagradio dzamiju pod jerusalemskom kubom (kupolom).

4. KUGA U AMEVASU ( selo u Palestini )

U vec pomenutom hadisu od Avfa ibnu Malika, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaze: “Nabroj šest predznaka Sudnjeg dana…. (pa je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, pored ostalog rekao): pomor (umiranje) koje će vas zadesiti kao ovčija kuga (slinavka)…” (Buharija).

Ibnu Hadžer kaže: “Govori se da se ovaj predznak pojavio u Amevaskoj kugi, za vrijeme Omerovog, radijallahu anhu, hilafeta, i to je bilo poslije osvojenja Jerusalema.”

Ova kuga se pojavila 18-te godine po hidžri, počevši od sela Amevas, a zatim se proširila po cijeloj Siriji. Od te kuge umro je i veliki broj ashaba, radijallahu anhum, a i ostalog svijeta. Kaze se da je od te kuge umrlo 25.000 muslimana. Medu najpoznatijim ashabima koji su tada umrli su Ebu Ubejde Amir ibnul-Džerrah i Muaz ibnu Džebel, radijallahu anhum.

5. MNOSTVO POLICIJE (GARDE) I ONIH KOJI POMAŽU NASILNICIMA

Ebu Umame, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik. sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Pred kraj dunjaluka. u ovoj zajednici (ummetu) pojavit ce se ljudi koji će nositi bičeve slične kravljim repovima, izlaziće ujutro (i biće) u Allahovoj srdžbi a pred noć će se vraćati u Njegovom nezadovoljstvu.” (Ahmed sahih)

U drugoj predaji se kaže: “Pred kraj ovoga svijeta pojavit će se policija (garda) koja će ujutro izlaziti u Allahovoj srdžbi, a prednoć će se vraćati u Allahovom nezadovoljstvu, pa nemoj slučajno da budeš u njihovoj družini (pratnji).“ ( Et-Taberani )

Za ovu vrstu ljudi je obećana džehennemska vatra, zato što oni zlostavljaju muslimane i bes-pravno ih kažnjavaju. Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Imaju dvije vrste džehennemlija koje nisam vidio; ljudi koji nose bičeve slicne kravljim repovima i sa njima tuku narod…” (Druga vrsta džehennemlija su žene koje se ne budu propisno islamski oblačile, kao što je pomenuto u hadisu koji prenosi Muslim 17/190 sahih)

En-Nevevi kaže da je ovaj hadis od mudžiza poslanstva i da se to što je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, najavio već ostvarilo… Također, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u jednom hadisu, obraćajući se Ebu Hurejri, radijallahu anhu, kaže: “Ako budes duže živio uskoro ćeš vidjeti ljude koji ujutro izlaze u Allahovoj srdžbi, a prednoć se vracaju u Njegovom prokletstvu, a u rukama im je nesto slično kravljim repovima.” ( Muslim 17/190)

6. RAŠIRENOST ZINALUKA (BLUDA)

Također, je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nabrajajući predznake Sudnjeg dana, rekao: “… / pojaviće se (proširiće) zinaluk (blud).” (EI-Buhari 1/178 i Muslim 16/221)

Ebu Hurejre, radijallahu anhu. prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Nastupice ljudima nerodne godine…(pa je spomenuo hadis u kome se izmedu ostalog kaže:)… u kojima će se proširiti blud.” (El-Hakim u EI-Mustedreku 4/512 sahih)

Još gore od proširenosti zinaluka je proglašavanje da je zinaluk halal (dozvoljen) kao što je najavljeno u hadisu Ebu Malika El-Ešarija u kojem Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: “Zasigurno će biti u mome ummetu ljudi koji ce proglašavati da je zinaluk (blud) i nošenje svile (muškarcima) dozvoljeno (halal).” (EI-Buhari sahih)

Pred kraj dunjaluka, kada pomru vjernici, ostaće najgori ljudi koji će javno činiti zinaluk kao što to rade magarci. To je najavljeno u hadisu koji prenosi En-Nuvas, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “…pa će ostati najgori ljudi koji će javno činiti blud kao sto to čine magarci, i na(d) njima će nastupiti Sudnji dan.” (Muslim)

Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Tako mi Onoga u čijoj je ruci moja duša, neće se završiti ovaj dunjaluk sve dok čovjek ne uzme ženu i ne prostre je na put (čineći blud), pa će najbolji čovjek tada biti onaj ko će im reći: “Da ste se sklonili iza ovog zida!?” ( Ebu Ja’la sahih)

Kurtubi, govoreci o Enesovom, radijallahu anhu, prethodnom hadisu, kaže: “U ovom hadisu je jedan od dokaza poslanstva, jer je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, najavio neke stvari koje će se desiti, pa su se baš tako i desile, pogotovo u ovim vremenima. Pa kada je ovako bilo u vrijeme Kurtubija (umro 656. po hidzri), u nasem vremenu je još gore, zbog neznanja medu ljudima i raširenosti lopovluka među njima.

RAŠIRENOST HOMOSEKSUALNOSTI

Vezano za raširenost bluda je i raširenost homoseksualnosti, pa vidimo da se u pojedinim državama, koje smatraju da su napredne, ljudi bore da brak medu muškarcma bude legalan.

Džabir, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Najviše čega se bojim svome ummetu jeste homoseksualnost.” (Et-Tirmizi. Ahmed i drugi, sahih)

Ibnu Mes’ud, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Od predznaka Sudnjeg dana je da će se muškarci zadovoljavati sa muškarcima, a žene sa ženama.“ ( Et-Taberani, EI-Bejheki i Ed-Dejlemi)

Enes, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Kada moj ummet počne raditi pet stvari zaslužiće propast:

– kada se među njima proširi proklinjanje (kletva),

– počnu piti alkohol,

– oblačiti svilu,

– počnu slušati pjevačice,

– kada se ljudi zadovolje ljudima, a žene ženama.

( EI-Bejheki, Et-Taberani i Ebu Nuajm)

7. RAŠIRENOST KAMATE I STICANJE IMETKA NA NEDOZVOLJEN NAČIN

Od predznaka Sudnjeg dana je i pojavljivanje kamate i njena raširenost među ljudima, tako da se neće voditi računa što se jede ono što je haram (zabranjeno).

Ibn Mes’ud, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Pred Sudnji dan će se pojaviti kamata.” (EI-Bejheki, Et-Taberani i Ebu Nuajm sahih)

Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Doći će vrijeme kada niko od ljudi neće ostati a da neće jesti kamatu, a i onaj ko je ne bude jeo zahvatiće ga prašina od kamate.” (Taberani sahih)

Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Doći će ljudima vrijeme da čovjek neće voditi računa kako je zaradio novac, na halal (dozvoljen) ili na haram (zabranjen) način.”

(Davud, En-Nesai, Ahmed, EI-Bejheki i El-Hakim sahih)

Ovo što je najavljeno u ovim hadisima, već se ostvarilo kod većine muslimana u našem vremenu, pa ne vode računa da im zarada bude na halal način, nego sakupljaju imetak i na dozvoljen i na zabranjen način, a većina toga se dešava zbog uzimanja raznih kamata koje su se raširile u međuljudskim kontaktima, tako da je veliki broj ljudi zapao u ovu tešku kušnju. Žalosna je činjenica da se među onima koji stiču imetak na nedozvoljen način često nađu i oni koji se ubrajaju u učene i znane ljude pa nesreća, a dabome i grijeh, tim postaje veća, jer bi oni trebali biti prvi koji ce ljude odvraćati od toga, ali im je ljubav za imetkom toliko zaslijepila oči, da često nešto što je zabranjeno smatraju dozvoljenim i obratno. Neka nas Allah sačuva od tih iskušenja!

8. POJAVLJIVANJE MUZIČKIH INSTRUMENATA I SMATRANJE TOGA DOZVOLJENIM

Od Sehla ibnu Se’ada, radijallahu anhu, se prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Nastupiće pred kraj dunjaluka: propadanje (poniranje) u zemlju, bacanje (padanje) kamenja sa nebesa i pretvaranje ljudskih likova u životinjske.

A kada će to biti o Allahov Poslaniče? – upitaše.

Kada se pojave muzički instrumenti i pjevačice – odgovori on.” (Ibnu Madže i Et-Taberani sahih)

Ovaj predznak se vec uveliko obistinio u našem vremenu. Vidimo raširenost raznih vrsta muzičkih instrumenata, mnoštvo pjevača i pjevačica koje mnogi obožavaju i drže ih za svoje idole.

9. PIJENJE ALKOHOLA I UVJERENJE DA JE TO DOZVOLJENO

Pojavilo se u ovome društvu pijenje alkohola, nazivajući ga raznim imenima, a još gore od toga je što ga neki ljudi proglašavaju dozvoljenim.To je također jedan od predznaka Sudnjeg dana, kao što je naglašeno u Enesovom, radijallahu anhu, hadisu, u kojem Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nabraja predznake Sudnjeg dana, pa između ostalog kaže: “…/ piće se alkohol…” (Muslim 16/221)

U prethodnom poglavlju. o pojavljivanju muzičkih instrumenata, su pomenuti neki hadisi u kojima se kaže da će u ovome ummetu biti onih koji će pijenje alkohola smatrati dozvoljenim.

Ubade ibnus-Samit, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Skupina mog ummeta će smatrati pijenje alkohola dozvoljenim, nazivajući ga drugačijim imenom. ” (Ahmed 5/318 i Ibnu Madzdze 2/1123, sahih)

10. UKRAŠAVANJE DŽAMIJA I NATJECANJE U TOME

Od predznaka Sudnjeg dana je ukrašavanje džamija raznim klesanjem i rezbarenjem a zatim hvalisanje tim džamijama. Enes, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Neće nastupiti Sudnji dan dok se ljudi ne budu takmičili u ukrašavanju džamija.” (Ahmed 3/134sahih)

U En-Nesaijevom rivajetu ovog hadisa se kaže: “Od predznaka Sudnjeg dana je da se ljudi takmiče u ukrašavanju džamija. ” (En-Nesai 2/32 i Ibnu Huzejme,sahih)

Enes, radijallahu anhu, kaže: “Takmiče se ljudi u ukrašavanju džamija a u njih rijetko i malo odlaze.” (sahih)

Ibnu Abbas, radijallahu anhu, kaze: “Vi ćete zasigurno ukrašavati džamije kao što su to radili Jevreji i Kršćani.” (EI-Buhari 1/539)

Omer ibnul-Hattab, radijallahu anhu, je branio da se džamije ukrašavaju jer to ometa klanjače za vrijeme namaza i smanjuje im skrušenost i koncentraciju u namazu. Kada je Omer, radijallahu anhu, naredio da se obnovi Poslanikova džamija u Medini onda je rekao: “Zaklonite svijet od kiše, i nemojte slucčjno da bojite crvenom ili žutom bojom pa da sa tim šarama ometate klanjače.” (EI-Buhari 1/539)

Allah, dželle šanuhu, se smilovao Omeru, radijallahu anhu, ljudi se ne drže njegovog savjeta, pa se nisu čak zadovoljili ni sa crvenom i žutom bojom, nego su prešli sve granice u klesanju, rezbarenju i ukrašavanju dzamija. Čak se većina vladara nadmetala u gradnji i ukrašavanju dzamija kao što se to može vidjeti u mnogim islamskim zemljama.

Najavljeno je da ce nastupiti propast i uništenje kada se počnu ukrašavati džamije i okviri (omoti) mushafa i njegovi listovi. Ebu Derda’, radijallahu anhu, je rekao: “Kada budete ukrašavali svoje džamije i korice i listove svojih mushafa (Kur’ana) doživjećete propast.” (U drugom prenošenju ove Ebu Derdaove izreke se kaže da je to hadis/ govor Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Pogledaj Silsiletul-ehadis-sahiha 3/337,hasen)

Munavi, komentator Džamius-sagira, kaže: “Ukrašavanje džamija i korica mushafa je zabranjeno jer to skreće pažnju i umanjuje koncentraciju, skrušenost i razmišljanje o onome što se uči. Po mišljenju učenjaka šafi’jskog mezheba, ukrašavanje džamija – pa čak i same Kjabe – sa zlatom ili srebrom je zabranjeno, a sa nečim drugim je mekruh (pokuđeno).”

Žalosna je činjenica da se ljudi i dan-danas natječu u ukrašavanju džamija, pa se čuje: “Hoćemo da nam džamija bude kao ta i ta.” ili “mora biti viša od te i te munare, i mora imati toliko i toliko serefa,” i tome slično.

Da se ne bismo pogrešno razumjeli i da ne bi neko rekao: “Ovaj hoće da nam džamija bude kao pojata ili tome slično, moram reći i slijedeće: “Dragi brate muslimanu, ako već praviš džamiju ili pomažeš njenu gradnju da li to radiš u ime Allaha, dželle šanuhu, ili u ime ljudi? Ako je praviš da ti se ljudi dive i da vide kako je lijepa, moram te odmah razočarati da od tog nemas nikakvog sevapa (nagrade) kod Allaha, dželle sanuhu, jer on prima samo ono što se uradi isključivo u Njegovo ime.”

Mi moramo voditi računa da nam džamije budu funkcionalne i da služe svojoj svrsi. Dakle, ne smijemo dozvoliti da nam pravi plan (projekat za džamiju) covjek koji nikada ne klanja i koji ne zna propise onoga šta se u tom objektu treba da obavlja, pa makar to bio i najpoznatiji stručnjak i projektant. Žalosna je slika da je u dosta naših džemata, taj i taj stručnjak, pokušavajuci da izvede nešto “novo”, napravio neke stubove na sred džamije i time omeo normalno redanje safova, a redanje safova je od sastavnih dijelova namaza. Treba džamije praviti funkcionalne, skromne, osvijetljene, sa ventilacijom, grijanjem i onim što je neophodno. Takode treba praviti poseban ulaz za žene. Sad će neko reći: “Eno ga hoće da dijeli svijet.” Neću ja da dijelim svijet, nego hoću da, kada izlazim iz džamije, da se ne guram sa ženama, jer to nije, ni disko-klub a ni kino, to je džamija koja ima svoje propise i po njima se treba ponašati. Trebalo bi nastojati da kod gradnje džamije što više gledamo Allahov, dželle šanuhu, hatur a ne hatur ljudi, a prije svega pomenutog, trebamo nastojati da džamije što više posjećujemo, jer kakva je fajda od džamije u koju potrošimo toliko novaca i truda a onda u nju idemo samo za bajram ili čak ni tada. Prava ljubav prema džamiji se iskazuje baš u čestom odlaženju i prisustvovanju svakodnevnom džematskom klanjanju.

Molim Allaha, dželle šanuhu, da nam naša djela učini iskrenim i da nam pomogne da ih samo u Njegovo ime radimo i da nas za taj trud nagradi.

11. IZOBILJE IMETKA I NEOVISNOST OD SADAKE (MILOSTINJE)

Od malih predznaka Sudnjeg dana je da ce biti imetka u izobilju, te da će se čovjeku dati velika količina zlatnika a on će ih smatrati beznačajnim i neće ih uzeti. Takođe se kaže da će doći vrijeme pa će čovjek mjesec dana nositi zekat od svoga imetka tražeći kome bi ga dao i na kraju neće moći naći nikoga da primi od njega zekat.

Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Neće nastupiti Sudnji dan sve dok ne budete imali mnogo imetka. pa ga bude u izobilju, te će se vlasnik imetka brinuti tražeći onoga kome će dati zekat, ponudiće ga nekom čovjeku, a on će reći: “Meni to ne treba.” (EI-Buhari 13/81 i Muslim 7/97)

U jednom dužem hadisu kojeg prenosi Adijj ibnu Hatim, radijallahu anhu, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: “… ako budeš duže živio vidjećeš da će Kisrine (perzijski vladar) riznice pasti kao plijen u ruke muslimana.

– Kisre ibnu Hurmuza?- začudi se Adijj, radijallahu anhu.

– Da upravo Kisre ibnu Hurmuza-odgovori Poslanik, sallallahu

alejhi ve sellem. I ako duže poživiš, vidjet ćeš da će čovjek nositi punu šaku zlata ili srebra, tražeći kome bi to dao i neće nikog naći da to od njega primi…” (EI-Buhari )

Sve ovo što je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, najavio već se ostvarilo, pa je bilo izobilje imetka i u vrijeme ashaba, radijalla-hu anhum, poslije osvajanja Perzije i nekih područja koja su bila pod kontrolom Rimljana. Također, se to obistinilo i u vrijeme vladavine pravednog halife Omera ibnu Abdulaziza, pa ljudi nisu mogli naći kome da dadnu zekat. Ovaj predznak će se pojaviti i pred kraj dunjaluka pa će onaj kome se ponudi sadaka reći: “Meni to ne treba.”

Također, će u vrijeme dolaska Mehdije i silaska Isa, alejhisselam, biti mnogo imetka pa će čak zemlja izbaciti iz sebe svoj bereket i svoje riznice.

Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u jednom hadisu rekao: “Izbaciće zemlja najvrijednije dijelove svoje utrobe u obliku zlata i srebra pa će doći ubica i reći: “Zbog ovoga sam ja ubijao.” Zatim će doći onaj koji je prekidao rodbinske veze i reći: “Zbog ovoga sam kidao rodbinske veze”, te će doći kradljivac i reći: “Zbog ovoga mi je odsječena ruka.” Zatim će svi to blago ostaviti ne uzevši ništa od toga.” (Muslim 15/98)

Ibnu Hadžer, rahimehullah, spominje da će ljudi, pored ovih pomenutih situacija, također, ostavljati imetak i neće mu pridavati nikakvu važnost onda kada se pojavi velika vatra (veliki predznak Sudnjeg dana) pa će ljudi biti zauzeti sakupljanjem na jedno mjesto i niko se neće ni obazirati na imetak nego će svako nastojati da se oslobodi svega što nosi.

12. POJAVLJIVANJE ISKUŠENJA I SMUTNJI (FITNETLUKA)

Allahova, dželle sanuhu, mudrost je učinila da se islamski ummet izloži raznim iskušenjima, da bi se otkrilo ono što je u ljudskim dušama. Allah, dželle šanuhu, zna šta je u ljudskim dušama prije nego ih stavi na kušnju, međutim kušnje pokazuju i samim ljudima ono što je u njihovim dušama.

Allah, dželle šanuhu, je Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, pokazao mnoge kušnje kojima će biti islamski ummet izložen, pa je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, obavijestio ummet o tim kušnjama da bi se od njih što bolje zaštitili.

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je naglasio da je od predznaka Sudnjeg dana pojavljivanje teških smutnji i kušnji u kojima se neće moći razaznati istina od neistine. Te će kušnje poljuljati iman (vjerovanje) kod ljudi pa će čovjek u tim smutnjama osvanuti kao vjernik a omrknuti kao nevjernik i omrknuti kao vjernik a osvanuti kao nevjernik. Kad god se pojavi neka kušnja reći će vjernik: “Ovo je moja propast.” Zatim će ta kušnja proći pa će se pojaviti druga a vjernik će govoriti: “Ovo je, ovo je….” I tako će ljudi prolaziti kroz kušnje sve do Kijametskog dana.

Ebu Musa, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Zaista će pred Kijametski dan nastupiti mračne kušnje kao dijelovi mrkle noći, pa će čovjek osvanuti kao vjernik a omrknuti kao nevjernik i omrknuti kao vjernik a osvanuti kao nevjernik. Onaj koji tada ostane sjedeći je bolji od onoga koji stoji, a onaj koji stoji je bolji od onoga koji hoda, onaj koji hoda je bolji od onoga koji trči. Polomite svoje lukove i pokidajte njihove konopce a sa svojim sabljama udarite o kamenje.’ Ako neko od vas bude u svojoj kući napadnut neka bude kao bolji od dvojice Ademovih, alejhisselam, sinova.”

(Prenose ga Ahmed 4/408, Ebu Davud 11/337, Ibnu Madze 2/1310 i El-Hakim u El-Mustedreku 4/440sahih)

U drugom hadisu Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: “Požurite sa dobrim djelima prije nego što nastupe teške kušnje kao dijelovi mrkle noći, osvanuće čovjek kao vjernik a omrknuti kao nevjernik, omrknut će kao vjernik a osvanuti kao nevjernik, prodavat će svoju vjeru za neku dunjalučku korist.” (Muslim 2/133 i Et Timizi 2196 sahih)

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nas je uputio da od ovih kušnji tražimo utočište kod Allaha, dželle šanuhu, i također je, sallallahu alejhi ve sellem, naglasio da nema spasa od ovih kušnji osim u čvrstom vjerovanju u Allaha, dželle šanuhu, i u Drugi svijet i u privrženosti džema’atu-zajednici pravih muslimana – pa makar njihov broj bio i mali.

Kao što nam je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, napomenuo vrijeme kada će ove kušnje nastupiti, takođe nam je pomenuo i pravac iz kojeg će doći iskušenja, a to je istok.

Ibnu Omer, radijallahu anhu, prenosi da je čuo Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da na minberi kaže:

“Zaista će kušnje doći ovuda – pokazujuci prema istoku – odakle se pojavljuje šejtanski rog.“ (Prenose ga EI-Buhari 13/45 i Muslim 18/31)

Ibnu Hadžer kaže da je prva kušnja koja je zadesila islamski ummet došla upravo sa istoka i ona je bila razlog razdora među muslimanima a to je ono što šejtan voli i čemu se veseli, a takođe je i većina bid’ata (novotarija) uvedena iz tog pravca. (Fethul-Bari 13/47)

Iz pravca istoka su se pojavile i većina frakcija kao što su: Havaridži, Rafidije, Kaderije, Džehmije, Mu’tezile i druge. Takode su Tatari došli iz pravca istoka u sedmom vijeku po Hidžri i nanijeli velike štete, ubistva i belaje koji su pomenuti u istorijskim knjigama.

U skorije vrijeme istok je bio izvor kušnji, belaja i nevjerstva, čak je i centar komunizma – Rusija i Kina – na istoku. Također će dolazak Dedždžala i naroda Je’džudž i Me’džudž biti sa istoka. Da nas Allah, dželle sanuhu, zaštiti od vidljivih i nevidljivih kušnji.

Potrebno je napomenuti da su neka od ovih iskušenja istovremeno i predznaci Sudnjeg dana koje je Poslanik. sallallahu alejhi ve sellem, najavio, kao što su bitka na Siffinu, pojavljivanje Havaridža i sl. Ukratko ću pomenuti neka od tih velikih iskušenja koja su bila razlog razilaska muslimana i pojavljivanja velikih poteškoća

UBISTVO TREĆEG HALIFE OSMANA IBNU AFFANA radijallahu anhu

Iskušenja u vrijeme ashaba su počela poslije ubistva Omera, radijallahu anhu, jer je on bio prepreka, “vrata” koja su bila zatvorena i kušnje nisu mogle doci do izražaja Međutim, kada su ta vrata provaljena – kada je Omer, radijallahu anhu, ubijen – (kaošsto je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, najavio u hadisu) onda su nastupila velika iskušenja od strane munafika i drugih zlonamjernih ljudi. (Hadis u ovom značenju prenosi EI-Buhari 6/6031 Muslim 18/16)

Među prvim i najtežim iskušenjima u historiji Islama bilo je ubistvo Osmana, radijallahu anhu, kao što je to Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, najavio rekavši da će Osman, radijallahu anhu, ući u džennet, a prije toga će biti stavljen i na kušnju. (Hadis u tom značenju prenosi EI-Buhari 13/48)

To djelo su počinili zlikovci iz Iraka i Egipta koji su upali u Medinu, opkolili njegovu kuću i ubili ga, radijallahu anhu, dok je on učio Kur’an. Znajući da je to kušnja i belaj koji je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, najavio, on je, radijallahu anhu, to strpljivo podnio i zabranio je ashabima i ostalim oko njega da se oružano suprostave tim zlikovcima, ne želeći da se krv proliva zbog toga.

Sa ovim događajem počela su velika iskušenja i došlo je do razilaska medu muslimanima, pa čak i do borbi među njima. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je znao da će se u vrijeme ashaba desiti te kušnje. To se vidi iz hadisa u kojem se prenosi da se Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, popeo na jednu od kula u Medini i upitao ashabe:

– “Vidite li ono što ja vidim?

– Ne vidimo – odgovoriše ashabi.

– Ja zaista vidim iskušenja koja padaju medu vaše kuće kao što pada kiša.” (

Muslim 18/7)

En-Nevevi, rahimehullah, kaže da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, uporedio iskušenja sa kapima kiše zbog njihovog mnoštva i obilnosti. Ta iskušenja će zadesiti sve ljude kao što se to desilo u bici na Džemelu, Siffinu, Harri, ubistvo Osmana, radijallahu anhu, i ubistvo Husejna, radijallahu anhu, i sl.

U najavljivanju ovih događaja, zatim njihovom ostvarivanju dokazuje se još jedna od Poslanikovih, sallallahu alejhi ve sellem, mu’džiza (nadnaravnih djela).

Kao što sam već napomenuo ubistvo Osmana, radijallahu anhu, je bilo povod i razlog pojavljivanja drugih kušnji kao što su bitke na Džemelu, Siffinu, pojavljivanje Havaridža i drugih. Takođe od kusšnji koja je zadesila islamski ummet je bila bitka Harre, zatim problem oko toga da li je Kur’an stvoren o čemu se posebno može pisati.

Od kušnji koje je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, najavio da će se desiti prije Sudnjeg dana je također:

OPONAŠANJE RANIJIH NARODA

Oponašanje Židova, Kršćana i drugih nevjernika u oblačenju i drugim običajima je jedan od predznaka Sudnjeg dana. Žalosno je da su se neki muslimani u tome toliko opustili da su se počeli diviti kafirima i uzimati ih sebi za uzor.

Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Neće nastupiti Sudnji dan sve dok moj ummet ne bude slijedio (oponašao) ranije narode, pedalj po pedalj, aršin po aršin.

– Poslaniče, je li se to misli na Perzijance i Rimljane? – upitaše prisutni.

Pa ko drugi nego on/i- odgovori Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. (EI-Buhari 13/300)

Ovo oponašanje nevjernika je toliko zavelo neke muslimane da su oni čak i vjeru napustili, smatrajući da neće doživjeti nepredak sve dok ne zapostave Allahovu, dželle šanuhu, Knjigu (Kur’an) i Sunnet Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Ovi jadnici i ne znaju da je muslimane dovelo u ovakav nezavidan položaj upravo to napuštanje Allahovog, dželle šanuhu, zakona i prihvatanje drugih ljudskih zakona, otuđivanje od vjere do te mjere da je kod pojedinaca ostalo samo muslimansko ime i ništa više.

Toliko su, i muškarci i žene, slijedili i oponašali nevjernike u griješenju da se ostvario upravo onaj način oponašanja koji je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, najavio govoreći: “Slijedićete ranije narode, pedalj po pedalj, aršin po aršin, pa čak kada bi oni ušli u gušterovu jazbinu (rupu) vi biste ih u tome slijedili.” (EI-Buhari i Muslim)

Kao što vidimo većina kušnji koje je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, najavio već se obistinila, mada se kušnje iz dana u dan i dalje pojavljuju i povećavaju.

SMUTNJA GOVORA (JEZIKA) I OLOVKE (PISANJA)

Također, od kušnji koje ce zadesiti naš ummet je kušnja govora i pisanja.

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u jednom hadisu kaže: “Doći će velika smutnja koja će obuhvatiti sve Arape a oni koji u njoj budu ubijeni ući ce u džehennem(Ući će u džehennem zato što su se borili s nijetom svađe a ne s nijetom da Allahova, dželle šanuhu, riječ vlada, niti da se zaštiti onaj kome je zulum (nepravda) učinjen)

Jezik ce tada biti opasniji od sablje.“

(Et-Tirmizi 6/402. Ebu Davud i Ibnu Madždže hasen)

U drugim rivajetima se kaže da će kušnja olovke (pisanja) biti teža i opasnija od sablje. Na žalost i ovo smo doživjeli pa vidimo u čemu se nasa sijela provode, u kakvom razgovoru, kao što vidimo mnoge novine pretrpane člancima koji siju smutnju i raspiruju fitnetluke, a ne želi se takvim pisanjem postići Allahovo, dželle sanuhu, zadovoljstvo. Molimo Allaha, dželle šanuhu, da nas zakloni od jasnih i nejasnih iskušenja.

13. POJAVLJIVANJE LJUDI LAŽLJIVACA KOJI CE ZA SEBE TVRDITI DA SU POSLAN1CI

Od predznaka Sudnjeg dana koji su se obistinili je pojavljivanje lažljivaca koji će za sebe tvrditi da su poslanici. Njihov broj će biti pnbližno trideset.Neki od njih su se pojavili još za vrijeme Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, neki za vrijeme ashaba i jos uvijek se pojavljuju.

Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Neće nastupiti Sudnji dan sve dok se ne pojavi oko trideset dedždžala, lazljivaca i svi će za sebe tvrditi da su poslanici.” ( EI-Buhari 6/616 i Muslim 18/45)

Od ovih lažnih Poslanika do sada su se već pojavili:

– Musejleme EI-Kezzab koji se pojavio pred kraj Poslanikovog, sallallahu alejhi ve sellem, života, te mu je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, poslao pismo i nazvao ga lažovom. Njega su muslimani ubili za vrijeme Ebu Bekrove, radijallahu anhu, vladavine u poznatoj bici na Jemami.

-U Jemenu se pojavio Esved EI-Anesi koji je ubijen prije Posla- nikove, sallallahu alejhi ve sellem, smrti.

– Takođe se pojavila i žena po imenu Sedžah, koju je pomenuti Musejleme oženio,pa pošto je Musejleme ubijen ona se povratila u Islam.

– Tulejha ibnu Huvejlid EI-Esedi se pokajao i vratio u vjeru.

– Muhtar ibnu Ebi Ubejd Es-Sekafi se proglasio Poslanikom u Kufi.

– Haris EI-Kezzab se pojavio za vrijeme halife Abdul-Melika ibnu Mervana i ubijen je.

U novije vrijeme u Indiji se pojavio Mirza Ahmed EI-Kadijani koji se proglasio Poslanikom i rekao da je on Isa koji se očekuje i tome slično, ali mu je ulema žestoko odgovorila i ubrojala ga u skupinu lažljivaca.

-1233. h. u Iranu se pojavio Mirza Abbas a umro je Palestini 1309.h.

– Takođe se i u Sudanu pojavio Mahmud Muhammed Taha i zaveo je dosta svijeta. Ubijen je 1958.g. Ovakvi lažljivci će se pojavljivati sve dok im poslednji ne bude ćoravi Dedždžal.

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem,u hadisu kaže:”Tako miAllaha, neće nastupiti Sudnji dan sve dok se ne pojavi trideset lažljivaca a poslednji ce im biti ćoravi Dedždžal.” (Prenosi ga Ahmed 5/16 sahih)

Od ovih lažljivaca bit će četiri žene, a ostalo su muškarci, kao što je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u hadisu koji prenosi Huzejfe, radijallahu anhu, najavio: “Biće u mom ummetu dvadeset i sedam dedždžala, četiri će biti žene, a ja sam posljednji Poslanik, i nema poslanika iza mene.” (Prenosi ga Ahmed 5/396)

14. RAšIRENOST BEZBJEDNOSTI (SIGURNOSTI)

Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:

“Neće nastupiti Sudnji dan sve dok konjanik ne bude (bez straha) prelazio rastojanje od Iraka do Mekke, ne bojeći se nikoga, osim da u putu zaluta.” (Prenosi ga Ahmed 2/370 sahih) Ovaj predznak se obistinio još u vrijeme ashaba, radijallahu anhum, kada se Islam proširio i kada je zavladala opšta pravda u tim područjima.

Adijj ibnu Hatim, radijallahu anhu, kaže: “Dok sam sjedio kod Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, došao je jedan čovjek i požalio se na siromaštvo.Zatim je došao drugi i požalio se na razbojnike koji su presretali karavane i pljačkali putnike.

Tada mi Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče:

– O Adijju, jesi li ti kada vidio mjesto Hiru? (Mjesto u Iraku)

– Nisam ga vidio, ali sam čuo za to mjesto – odgovorih ja.

– Ako duže poživiš sigurno ćeš vidjeti kako žena sama u nosiljci na devi putuje od Hire sve do tavafa oko Kabe,ne bojeći se nikoga osim Allaha, dželle šanuhu, – reče Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem.

– Kako će proći pored razbojnika iz plemena Tajj koji su se pročuli po svom zlu – pomislih ja.

– I ako duže poživiš vidjećeš da će Kisrine riznice pasti kao plijen…” (El Buhari )

Na kraju ovog hadisa Adijj, radijallahu anhu, kaže:”Već sam doživio i vidio da žena sama u nosiljci na devi dolazi iz Hire i tavafi oko Kabe ne bojeći se nikog osim Allaha, dželle šanuhu, i bio sam među onima koji su osvojili blago Kisre ibnu Hurmuza, a ako malo duže poživite vidjećete ono što je Poslanik, Ebul-Kasim, sallallahu alejhi ve sellem, najavio da će čovjek nositi punu šaku blaga, ne nalazeći onoga ko bi to od njega primio.”

(Prenosi ga EI-Buhari 6/610)

Kao što iz ovog hadisa odAdijja,radijallahu anhu, vidimo da se ovaj predznak – opća sigurnost – još u njegovo vrijeme, ostvario, takođe će se – inšaallah – obistiniti i u vrijeme Mehdije i Isa’a, alejhisselam, kada zavlada pravednost, nakon zuluma i nepravde.

15. POJAVLJIVANJE VATRE U HIDŽAZU

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je najavio da će jedan od predznaka Sudnjeg dana biti velika vatra koja će se pojaviti u Hidžazu (zapadnom dijelu Arabije) koja će obasjati vratove deva u Busri, nedaleko od Damaska, u Siriji.

Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Neće nastupiti Sudnji dan sve dok se ne pojavi velika vatra u području Hidžaza koja će osvijetliti vratove deva u Busri (u Siriji).” (EI-Buhari 13/78 i Muslim 18/30)

I, uistinu, u petak 5. 6. 654.h. u okolini Medine se pojavila velika vatra koja je obasjavala sve do mjesta Busre, tako da su njeni stanovnici vidjeli vratove deva prema toj svjetlosti. Dva dana prije toga (u srijedu) su Medinu i njenu okolinu zadesili snažni potresi koji su potrajali sve do petka, kada se pojavila ta velika vatra, koja je svijetlila više od mjesec dana.Čak su ljudi u Tejmi (oazi u sjevernoj Arabiji) u svojim kućama pisali knjige prema svjetlosti te velike vatre.

Njen plamen je dostizao visinu tri munare i ona se vidjela i iz Mekke i iz Busre. Ta vatra nije imala toplotu jer je u Medinu dolazio hladni povjetarac i iz toga se razumjelo da je to jedan od Allahovih znakova. Mnogi učenjaci, kao što su En-Nevevi i Ibnu Hadžer, kao i historičari Ibnu Kesir, Ebu Same i mnogi drugi su ovaj događaj pomenuli u svojim knjigama.

Mustafa Šelebi u svojoj knjizi “Sahihu ešratis-sa’a” kaže: “Ko pročita ono što je napisano o ovoj velikoj vatri i o tom događaju zaključiće da je ona bila slična onome što se u današnjem vremenu naziva veliki vulkan popraćen snažnim zemljotresima.

Također, gledajući ono što su očevici napisali vezano za taj događaj, kaže se da je ovaj Allahov, dželle šanuhu, znak imao veliki uticaj na većinu ljudi koji su se tom prilikom povratili Allahu, dželle šanuhu, čineci tevbu, napuštajuci griješenje i provodeći te dane u raznim vidovima ibadeta.”

Treba napomenuti da ova vatra koja se pojavila sredinom sedmog stoljeća po hidžri nije vatra koja će se pojaviti pred kraj dunjaluka i koja će tjerati ljude prema mjestu gdje će biti polaganje računa. O toj vatri ćemo – inaša’allah – govoriti u velikim predznacima Sudnjeg dana.

16. BORBA PROTIV TURAKA (MONGOLA I TATARA)

Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Neće nastupiti Sudnji dan sve dok ne dođe do borbe izmedu muslimana i Turaka, ljudi čija su lica široka kao štitovi obloženi kožom, oblačiće dlakava krzna, a obuća će im biti od krzna.” (Muslim 18/37 )

Kurtubi kaze da su oni napali muslimane tri puta, a posljednji pohod Tatara je bio kada su uništili Bagdad pod vodstvom Džingis-kana u trinaestom stoljeću (665.h.) Njihovo napredovanje je zaustavio Kutuz pobjedivši ih u bici kod Anudžaluta i time je zaštitio muslimane od njihovog šerra. Izgled Tatara, koji su inače turskog porijekla, je baš ovakav kao što ih je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, opisao u prethodnom hadisu i pojavili su se baš u vrijeme En-Nevevija, u sedmom hidžretskom stoljeću pa je i on, rahimehullah, potvrdio da se ovaj opis odnosi upravo na njih.

17. BORBA PROTIV NEARAPA

Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem rekao: “Neće nastupiti Sudnji dan dok se ne budete borili protiv nearapa Huvza i Kirmana, crvenih lica, pljosnatih noseva, malih očiju, širokih lica kao štitovi obloženi kožom,a obuća će im biti od vunenog krzna.” (EI-Buhari 6/604)

Kao što se vidi ovaj predznak je sličan ovome predhodnom, jer su čak i ti ljudi sličnog izgleda. Ovdje se misli na nearape što potvrđuje i slijedeći hadis u kojem Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: “Uskoro će Allah, dželle sanuhu, napuniti vaše ruke nearapima, pa će oni postati hrabri kao lavovi koji ne bježe i oni će ubijati vaše protivnike i jesti sa vama vaš plijen.” (Ahmed 5/11 i Et-Taberani sahih)

18. IŠČEZAVANJE POVJERENJA I PREPUŠTANJE ODGOVORNIH POSLOVA ONIMA KOJI TO NE ZASLUŽUJU

Čuvati emanet, povjerenu stvar i izvršavati posao, zadatak i sve što mu je povjereno mogu samo pravi i iskreni vjernici koji osjećaju da su za to odgovorni pred svojim Gospodarom. Gubljenje osjećaja za tu odgovornost je jedan od predznaka Sudnjeg dana.

Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:

“Kad se izgubi povjerenje isčekuj Sudnji dan!

– A kako se to gubi povjerenje Allahov Poslaniče? – upitaše.

– Kada se poslovi prepuste onima koji nisu za to sposobni, isčekuj Sudnji dan – odgovori Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem.” (EI-Buhari 11/333)

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je objasnio Huzejfi, radijallahu anhu, da je emanet stavljen na dnu ljudskih srca i da će se postepeno gubiti, pa će nastupiti vnjeme kada će ljudi međusobno trgovati, a nećeš moći naći među njima nikoga da čuva emanet, pa će se govoriti: “Ima u tom i tom mjestu povjerljiv čovjek.” U to vrijeme će se za neke ljude sa oduševljenjem govoriti: “Ah što je pametan, ah što je dosjetljiv, ah što je izdržljiv, a u njegovom srcu neće biti ni truna imana (vjere).” (Značenje ovog hadisa prenosi EI-Buhari 11/333)

To stanje će nastupiti kada kod ljudi nestane bogobojaznosti i straha od Allahove kazne i kada njihov iman oslabi.

Također, će se na položaje i funkcije postavljati oni koji to ne zaslužuju niti su za to sposobni pa će ljude predvoditi i predstavljati oni najgori. Lošima će se davati prednost nad dobrima. Nastupiće – kako je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, najavio -varljive godine u kojima će se stvari izokrenuti; pa će se lašcu vjerovati a ne onome ko govori istinu, za poštenog će se govoriti da je varalica, a varalicu će smatrati poštenim i tome slično, kao što ćemo to, inšaallah, kasnije napomenuti.

19. NESTANAK ILUMA (ZNANJA) I PROŠlRENOST NEZNANJA

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je najavio da je od predznaka Sudnjeg dana, proširenost neznanja (džehla) a nestanak znanja, kao što to prenosi Enes ibnu Malik, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Od predznaka Sudnjeg dana je da će nestati znanja a proširiće se neznanje.” (EI-Buhari 1/178 i Muslim 16/222)

Ebu Musa i Ibnu Mes’ud, radijallahu anhu, prenose da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Zaista će pred Kjamet nastupiti dani u kojim će se spustiti i proširiti neznanje a dići će se znanje.” (EI-Buhari 13/13)

DŽAHILI (NEZNALICE) ĆE DAVATI FETVE (FIKHSKE ODGOVORE)

Znanja će nestati smrću učenih ljudi kao što je to pojašnjeno u hadisu koji prenosi Abdullah ibnu Amr ibnul-As, radijallahu anhu, da je čuo Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da kaže: “Zaista Allah, dželle šanuhu, neće nauku uzeti čupajući je iz grudi svojih robova, nego će je uzeti uzimajući duše učenjaka, pa kada ne bude ostao ni jedan učen čovjek, ljudi će za svoje poglavare uzeti neznalice, koji će. kada budu pitani za neke propise, davati fetve bez posjedovanja odgovarajućeg znanja i tako će skrenuti sa pravog puta a i druge odvoditi u zabludu.” (EI-Buhari 1/194 i Muslim 16/223)

Alija, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Na blizinu Sudnjeg dana ukazuju slijedeće stvari:

– Kada bude puno onih koji će sa minbera (govornica) govoriti,

– Kada vaši učeni (ulema) budu naklonjeni vašim vlastima (pretpostavljenima), pa im odobre i dozvole ono sto je zabranjeno, a zabrane im ono što je bilo dozvoljeno i budu im davali fetve (odgovore) onakve kakve njima odgovaraju,

– Kada vaši učeni budu tražili nauku da uzmu vaše dinare i dirheme,

– I kada počnete trgovati sa Kuranom (Prenosi ga Ed-Dejlemi u Firdevsu )

Dakle, učenjaka će biti sve manje i manje a jos će manje biti onih koji će ono što znaju sprovoditi u djelo, što potvrduje i dodatak već pomenutom hadisu koji prenosi EI-Buhari (10/456) da će se pored dizanja znanja, i proširivanja neznanja “.. / malo raditi po tome.” tj. malo će se sprovoditi u djelo ono sto se zna.

Znanje će se smanjivati a džehl (neznanje) će se širiti do te mjere da ljudi neće poznavati osnovne islamske propise, kao što je najavljeno u hadisu koji prenosi Huzejfe, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Nestajaće Islama kao što pruge na štofu (odjelu) nestaju (izližu se), do te mjere da se neće znati šta je post, šta namaz, šta hadž, šta zekat. Alahova knjiga će za jednu noć biti dignuta pa na Zemlji neće ostati od nje ni jedan ajet. Ostaće samo grupe ljudi, starac i starica koji će govoriti: “Naše smo očeve (pretke) zatekli da izgovaraju ovu riječ: “La ilahe illellah”, pa je i mi izgovaramo…” (Ibnu Madždže 2/1344 i El-Hakim 4/473 sahih)

Ashab Abdullah ibnu Mes’ud, radijallahu anhu, kaže. “Kur’an će biti uzet od vas, u toku jedne noći će biti izbrisan iz grudi hafiza pa na zemlji od njega neće više ništa ostati.” (Et-Taberani sahih)

Ibnu Tejmije, rahimehullah, kaže: “Pretkraj dunjaluka će Kur’an biti dignut iz mushafa i hafiskih grudi, pa neće u grudima ostati ni jedna riječ, niti će u mushafima ostati ijedan harf.”

A još gore od svega toga biće da se na Zemlji neće spominjati Allahovo, dželle šanuhu, ime, kao što to stoji u hadisu koji prenosi Enes, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:

“Neće nastupiti Sudnji dan sve dok se na Zemlji ne prestane spominjati: “Allah, Allah.” (Muslim 2/178 )

To će biti vrijeme koje je najavio Ibnu Omer, radijallahu anhu, u hadisu gdje kaže: “… Pa će ostati otpad ljudi, koji neće znati šta je dobro, niti će sprječavati zlo.” (Ahmed sahih)

20. NATJECANJE U GRADNJI VISOKIH KUĆA

Od predznaka Sudnjeg dana koji su se pojavili ubrzo nakon Poslanikove, sallallahu alejhi ve sellem, smrti je natjecanje ljudi u gradnji visokih i ukrašenih kuća. Svakako je to bio rezultat imetka koji se nakupio i dunjalučkih blagodati koje su im date pa ih je zadesila bolest koje je zadesila i narode prije njih pa su počeli sakupljati imetak i trošiti ga u nepotrebne stvari. U to natjecanje u gradnji, su se uključili beduini (seljaci) i drugi potrebni i siromašni ljudi kojima se dunjaluk otvorio.

U drugom hadisu o Džibrilovom, alejhisselam, dolasku Muhammedu, sallallahu alejhi ve sellem, između ostalog on ga pita za vrijeme nastupanja Sudnjeg dana, pa mu Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, odgovara:

“… Upitani o tome ne zna ništa više od onog koji ga pita, ali će te obavijestiti o njegovim predznacima; kada žena (majka) rodi sebi zapovjednika, kada vidiš bosonoge, neobučene, siromašne pastire da se natječu u gradnji visokih zgrada.” (Muslim 1/158)

U rivajetu Ebu Hurejre, radijallahu anhu, se kaže: “Kada vidiš da se pastiri(beduini) natječu u gradnji visokih kuća to ti je od predznak Sudnjeg dana.” (EI-Buhari 1/114 i Muslim 1/161)

U drugom EI-Buharijevom rivajetu se kaže: “Neće nastupiti Sudnji dan… dok se ljudi ne počnu natjecati u gradnji visokih zgrada.”(EI-Buhari 13/81)

Takođe je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, najavio da će se kuće ukrašavati kao što se ukrašava štof za odijela. U hadisu se kaže: “Neće nastupiti Sudnji dan sve dok ljudi ne počnu graditi kuće i ukrašavati ih šarama kao što se štof za odijelo ukrašava.’ (Prenosi EI-Buhari u “El-edebul-mufred” str 63 (778))

21. DA ĆE MAJKA RODITI SEBI ZAPOVJEDNIKA

Ovaj predznak Sudnjeg dana je najavljen skupa sa prethodnim predznakom u istom hadisu o Džibril, alejhisselamu, u kojem Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: “… ali ću te obavijestiti o njegovim predznacima; kada majka rodi sebi zapovjednika…” (Prenosi ga Muslim 18/13)

Ovaj hadis ukazuje na to kakvo će vrijeme nastupiti pred Kijamet, da će se stvari do te mjere izokrenuti pa će onaj koji je rođen naređivati svojoj majci, iako bi to trebalo biti obrnuto. Ovaj predznak se obistinio jer vidimo da je danas neposlušnost prema roditeljima, nažalost, prešla svaku mjeru. Kur’an nam brani da svome roditelju čak kažemo i “uh” a kamoli šta drugo i gore od toga. Međutim, šta sve čujemo da djeca svojim roditeljima kažu, i ne samo kažu nego i urade. Čak se dešava da ih psuju, grde pa čak i udaraju, na sudu ih optužuju i tome slično. Na Zapadu se djeca “pobrinu” da što prije roditelje strpaju u domove za starce i tako ih se riješe.

Kada s druge strane pogledamo, da Islam obećava onima koji lijepo postupaju prema svojim roditeljima džennet, onda uistinu vidimo koliko je Islam pretekao zapadnu “civilizaciju” svojim principima, kojih se mi muslimani počesto stidimo i odričemo. A zašto?

22. MNOŠTVO RATOVA I UBIJANJA

Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Neće nastupiti Sudnji dan dok među vama ne bude puno “herdža”. A šta je to “herdž” o Poslaniče? On odgovori: “Ubijanje, ubijanje.” (Muslim 18/13)

U EI-Buharijevoj predaji se ovako kaže: “Pred Sudnji dan će nastupiti dani “herdža” (ubijanja), dani u kojima će nestati iluma (znanja) a raširiće se neznanje.”

Ebu Musa, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Pred Sudnji dan biće mnogo “herdža”.

– A sta je to herdž?

– Ubijanje – odgovori Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem.

– Pa zar će biti ubijanja više nego što mi ubijamo, mi u jednoj godini i ubijemo više od sedamdeset hiljada? – upitaše ashabi.

– Ne mislim na vaše ubijanje mušrika, nego na vase međusobno ubijanje – rece Poslanik. sallallahu alejhi ve sellem.

– A hoćemo li mi tada biti pri pameti? – upitaše ashabi.

– Zaista će pamet većini ljudi toga vremena biti oduzeta, pa će njima zavladati maloumnici (talog od ljudi), od kojih će većina misliti da su u pravu, a niko od njih nije u pravu.” (Ahmed 4/414 i Ibnu Madže 2/1309 3959 sahih)

Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Tako mi Onoga u cijoj je rucL moja dusa, nece se zavrsiti dunjaluk sve dok ljudima ne nastupi vrijeme u kojem ubica nece znati zasto je ubio, niti ce ubijen znati zbog cega je ubijen…” (Muslim 18/35.

sahih)1^9

Mnogo od ovoga najavljenog već se ostvarilo, zbog kušnji u koje je zapao islamski ummet, te zbog proizvodnje raznih vrsta oružja a i zbog toga što je većini ljudi oduzeta pamet, kao što je to maloprije u hadisu spomenuto, neka nas Allah, dželle šanuhu, zakloni i sačuva od svih iskušenja.

U hadisima je spomenuto da je ovaj ummet, ummet kome se Allah, dželle šanuhu, smilovao, te nece imati kaznu na drugom svijetu, nego je Allah, dželle šanuhu, dao kaznu ovome ummetu na dunjaluku; u iskušenjima, potresima i ubijanjima.

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: “Zaista je moj ummet, ummet kome se Allah, dželle šanuhu, smilovao, i oni neće polagati račun, niti će biti kažnjeni, zaista je njihova kazna u ubijanju, potresima i iskušenjima.”

(Ebu Davud 11/358 (4258) i El-Hakim u EI-Mustedreku 4/253)

U predaji Ebu Musa’a, radijallahu anhu, se kaže: “Zaista je moj ummet ummet kome se Allah, dželle šanuhu, smilovao, oni neće imati kaznu na ahiretu jer je njihova kazna na dunjaluku: ubijanje, komešanje (nemiri) i potresi.” ( Ahmed 4/410 sahih)

23. KRATKOĆA VREMENA

Jedan od predznaka Sudnjeg dana je da će ljudi osjećati da vrijeme sve brže i brže prolazi.

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: “Od predznaka Sudnjeg dana je da će biti kratko vijeme…” (EI-Buhari 13/81)

Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Neće nastupiti Sudnji dan sve dok ne nastupi kratkoća u vremenu; pa godina bude trajala kao mjesec. mjesec kao sedmica, sedmica kao dan, dan kao sat, sat kao varnica.” (Ahmed 2/537 i Et-Tirmizi 6/624.sahih)

U pojašnjavanju ovoga predznaka ima nekoliko mišljenja a najprihvatljivije je da se time misli na smanjivanje bereketa u vremenu. Ibnu Hadžer kaže: “Ovo smo doživjeli u našem vremenu, jer osjećamo da nam dani sada tako brzo prolaze, što nije bio slučaj ranije.” (Fethul-Bari 13/16)

Kada je ovo bio slučaj sa Ibnu Hadžerom, rahimehullah, koji je živio u devetom hidžretskom stoljeću (umro je 852. h.), i koji je napisao toliko tomova knjiga, komentarišući i ocjenjujući hadise Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, pa kakav je slučiaj sa nama koji živimo u ovom vremenu, prepunjenom raznim stvarima koje oduzimaju korisno vrijeme. Nadam se da se svi slažemo da neke poslove koje sada radimo daleko teže i sporije možemo završiti nego što je to bio slučaj prije desetak godina. I pored; svega ovoga, i pored saznanja da ćemo za svaku minutu svoga vremena biti pitani na Sudnjem danu, žalosna je činjenica da nalazimo veliki broj ljudi,pa čak i onih koji se ubrajaju u učene (alime) da znaju po nekoliko sati dnevno – bez ikakve dunjalučke ill ahiretske konsti – potrošiti gledajući utakmice, bezvezne filmove, igrajuci šah i sl. Neka nas Allah, dželle šanuhu, uputi i zaštiti od trošenja vremena u ono čime On, dželle šanuhu, nije zadovoljan.

Kada je već riječ o bereketu u vremenu onda je zgodno da tu spomenemo hadis, odnosno dovu Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, u kojoj kaže: “Dragi Allahu, Ti učini bereket mome ummetu u ranjenju (ranim satima dana).”

( Et-Tirmizi 4/402, En-Nesai, Ebu Davud, hasen)

Iz ovoga hadisa se zaključuje da je najbereketnije vrijeme za rad i sticanje nafake u ranim jutarnjim satima. Molimo Allaha, dželle šanuhu, da nam dadne bereket u vremenu i da nam pomogne da ga utrošimo u ono što je korisno .

24. MEĐUSOBNA BLIZINA ČARŠIJA

Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Neće nastupiti Sudnji dan sve dok se ne pojave kušnje, dok se ne bude mnogo lagalo i dok se čaršije, jedna drugoj, ne približe.” (Ahmed,sahih)

Rahmetli Hamud Tvjejdžeri kaže: “Što se tiče međusobne blizine čaršija i trgova vjerovatno se tu misli na ovo što smo mi u ovom vremenu doživjeli, kao što su lahkoća komunikacija, brzina putovanja i savremenost radio-tehničkih uređaja, pa čim se promijeni cijena neke robe u jednom dijelu svijeta, za nekoliko minuta se ta cijena zna na drugom kraju svijeta. Također, čovjek danas za nekoliko sati može preći udaljenost, za koju je nekad trebalo mjeseci, obaviti trgovinski posao i istog dana se može vratiti kući.” Današnje berze, sajmovi, izložbe i ostalo, tome slično, su jedan vid ostvarenja ovoga predznaka Sudnjeg dana. Čarsije su se medusobno približile u tri vida:

1- Brzina saznavanja promjene cijena,

2- Brzina putovanja iz jednog mjesta u drugo, pa čak ako je i udaljeno,

3- Njihova približenost u cijenama i ravnanje jednih prema drugima,

25. POJAVLJIVANJE ŠIRKA (VIŠEBOŠTVA) U OVOM UMMETU

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže. “… neće nastupiti Sudnji dan sve dok se neka plemena od mog ummeta ne priključe mušricima, i dok neka plemena ne počnu obožavati kipove.” (Et-Tirmizi 6/466 i Ebu Davud 11/322 sahih)

U drugom hadisu se kaže: “Neće nastupiti Sudnji dan sve dok se žene iz plemena Devs ponovo ne počnu gurati tavafeći oko Zil-halesa, a Zul-hales je kip koji su obožavali u džahilijjetu.” (EI-Buhari 13/76 i Muslim 18/32 sahih)

Ovo se uistinu ostvarilo pa su ova sela, južno od Taifa, kada se proširilo neznanje ponovo počela obožavati kipove i to je potrajalo sve dok nije Muhammed ibnu Abdul-Vehhab došao i pozvao ljude da obožavaju Allaha, dželle šanuhu, a da napuste ta ružna mjesta koja su kasnije i porušena. Iz ovoga se da zaključiti da će se situacija toliko pogoršati i da će se ljudi vratiti onim džahilijetskim poslovima koje zdrav razum ne prihvata.

26. POJAVLJIVANJE RUŽNIH I NEPRISTOJNIH DJELA,KIDANJE RODBINSKIH VEZA I RUŽAN ODNOS PREMA KOMŠIJAMA

Abdullah ibnu Amr, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Neće nastupiti Sudnji dan sve dok se ne pojave: ružna djela i nepristojan (besraman) govor, kidanje rodbinskih veza i ružan komšijski odnos.”

(Ahmed 10/26 i Hakim u Mustedriku 1/75 sahih)

Enes, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Od predznaka Sudnjeg dana je pojavljivanje ružnih djela, nepristojnog govora i kidanje rodbinskih veza.’ (hasen)

Ovi predznaci su se uveliko obistinili, pa vidimo da ljudi rade ružna djela, a što je još veći grijeh, onda o tome bez ikakvog stida govore i ponoseći se pričaju.

Također je isti slučaj sa kidanjem rodbinskih veza, pa često vidimo one najbliže, da se i pored toga što žive u istom gradu, rijetko kada ili nikako ne obilaze, nego se čak dešava da rođena braća, zbog nekakvih nevažnih dunjalučkih nesuglasica čak i po nekoliko godina ne govore. Sve je to rezultat slabog imana, jer Islam mnogo podstiče na očuvanje rodbinskih veza i upozorava na opasnost njihovog kidanja.

Allah, dželle šanuhu, u Kur’anu kaže: “Zar vi ne biste, kad bi ste se vlasti dočepali, nered na Zemlji činili i rodbinske veze kidali! To su oni koje je Allah, dželle šanuhu, prokleo i gluhim i slijepim ih učinio. Kako oni ne razmisle o Kur’anu, ili su im na srcima katanci.

(Sure Muhammed 22-24)

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: “Neće ući u džennet onaj koji bude kidao rodbinske veze.” (Prenosi ga Muslim 16/114)

A što se tiče komšijskih odnosa, tu je žalosna situacija. Koliko ima ljudi da jedan kraj drugoga stanuju a u stvari se i ne poznaju, niti se posjećuju, a vrlo često samo jedan drugog ezijete i štetu nanose. A Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je strogo zabranio da se komšija uznemirava pa kaže: “Ko vjeruje u Allaha i ahiret (drugi svijet) neka ne uznemirava svog komšiju!” (Muslim 2/20)

U drugim hadisima Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, podstiče na dobročinstvo prema komšijama pa kaže: “Ko vjeruje u Allaha dželle šanuhu, i Ahiret neka lijepo postupa prema svome komšiji!” (Muslim 2/20sahih)

“Džibril, alejhisselam, mi je toliko preporučivao lijep odnos prema komšiji, da sam pomislio da će ga učiniti mojim nasljednikom.” (Muslim 16/176)

27. PODMLAĐENOST STARACA

Ibnu Abbas, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Biće pred kraj dunjaluka ljudi koji će svoje brade farbati crnom bojom, u obliku volja od golubova i ti ljudi neće ni osjetiti džennetski miris.” (Muslim 16/176 sahih)

Ovo što je najavljeno u ovom hadisu već se ostvarilo pa vidimo mnogo ljudi koji svoju kosu i bradu farbaju crnom bojom. Također se primjećuje da mnogi ljudi briju brade sa strana (obraza) a ostavljaju je na vrhu brade, pa kada još to ofarbaju crnom bojom, onda to uistinu lici volji od goluba.

Inače, farbanje kose ili brade crnom bojom je zabranjeno hadisom, u kojem Džabir ibnu Abdullah, radijallahu anhu, kaže: “Na dan osvojenja Mekke, Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, je doveden Kuhafe (otac Ebu Bekra, radijallahu anhu) a kosa i brada su mu bile bijele (sijede) kao sugama pa je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Obojite ovo nečim, ali ne sa crnom bojom!” (Muslim)

Jedina prilika kada je dozvoljeno da ljudi farbaju kosu i bradu u crno je džihad (borba) jer tako izgledaju mladi i snažniji pa ih se neprijatelji više boje.

28. RAŠIRENOST ŠKRTOSTI, GRAMZIVOSTI I POHLEPE

Ebu Hurejre, radijallahu anhu, je rekao: “Od predznaka Sudnjeg dana je pojavljivanje škrtosti.”( Et-Taberani, sahih)

Također, Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, govoreći o predznacima Sudnjeg dana, rekao: “Vrijeme će postati kratko, malo dobrih djela će se raditi i škrtost će ispuniti ljudska srca.” (E-Buhari 13/13)

Muavija, radijallahu anhu, prenosi da je čuo Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da kaže: “Situacija će postajati sve teža a kod ljudi će se povećati škrtost.” (Et-Taberani sahih)

Inače su škrtost, gramzivost i pohlepa vrlo ružne osobine koje Islam zabranjuje i obavještava da će onaj ko se kloni tih osobina biti spašen. Allah, dželle šanuhu, u Kur’anu kaže: “A oni koji budu sačuvani gramzivosti, biće spašeni ” (Et-Tegabun 16)

Džabir,radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Klonite se zuluma jer će zulum (urađen na dunjaluku) biti pomračina (tmina) na Sudnjem danu, i klonite se škrtosti jer je upravo škrtost upropastila one koji su bili prije vas. Škrtost ih je navela da prolivaju krv (da se ubijaju) i da ono što je zabranjeno smatraju dozvoljenim.” (Muslim 16/134 sahih)

Škrtost je bila razlogom njihove propasti na ovome svijetu, pa su se međusobno ubijali a zbog toga će biti kažnjeni i na Ahiretu.

29.MNOŠTVO TRGOVINE

Od predznaka Sudnjeg dana je rasprostranjenost trgovine, kako među ljudima tako i među ženama.

Ibnu Mes’ud, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Pred Sudnji dan, ljudi će selam nazivati samo onima koje poznaju i raširiće se trgovina pa će čak i žena učestvovati u trgovini sa svojim mužem.” (Ahmed i El-Hakim 4/445 sahih)

Amir ibnu Taglib, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Od predznaka Sudnjeg dana je raširenost i mnoštvo imetka i raširenost trgovine.” (Nesai 7/244 i Ahmed 5/69,sahih)

Ovaj predznak se uveliko ostvario, trgovina se raširila i ljudi su pali u kušnju sakupljanja imetka i u tome se natječu. A to je upravo ono čega se Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bojao za svoj ummet, te u hadisu kaže: “Tako mi Allaha, dželle šanuhu, ne bojim se za vas od siromaštva, nego se bojim da će vam se dunjaluk otvoriti, kao što se otvorio onima koji su bili prije vas, pa ćete se u tome natjecati kao što su se i oni natjecali, te će vas to upropastiti kao što je i njih upropastilo.” (El-Buhari i Muslim, sahih)

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, dalje kaže: “Kada osvojite Perziju i Bizantiju, kakav ćete narod postati (biti)?

Radićemo ono što nam je Allah, dželle šanuhu, naredio -odgovori Abdurrahman ibnu Avf, radijallahu anhu.

Da neće biti drugačije; međusobno ćete se natjecati (u imetku), pa ćete jedni drugima zavidjeti, zatim se razilaziti i na kraju ćete jedni druge mrziti.” (Muslim 18/96)

30. MNOŠTVO ZEMLJOTRESA

Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Neće nastupiti Sudnji dan sve dok ne bude mnogo zemljotresa.” (EI-Buhari 13/81)

Seleme ibnu Nufejl Es-Sekuni, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Pred Sudnji dan će biti mnogo umiranja, a zatim će nastupiti godine zemljo¬tresa.” (Ahmed 4/104, Et-Taberani,Bezzar i Ebu Je’ala, sahih)

Ibnu Hadžer kaže: “Mnogo je zemljotresa i u sjevernim i u istočnim i u zapadnim zemljama, ali se sa ovim mnoštvom misli da će ti najavljeni zemljotresi duže trajati i biti opsežniji.”

Ovo potvrđuje i hadis u kojem Abdullah ibnu Havale, radijallahu anhu, kaže: “Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je stavio ruku na moju glavu i rekao: “O ibnu Havale, kada vidiš da se sjedište hilafeta premjestilo u Svetu zemlju (desilo se za vrijeme Omejada) već se primaklo vrijeme potresa, belaja (iskušenja) i velikih događaja, tada će Sudnji dan ljudima biti bliži nego moja ruka tvojoj glavi.”

(Ahmed 5/288, Ebu Davud 7/209, i El-Hakim 4/425, sahih)

31. PROPADANJE U ZEMLJU, PRETVARANJE LJUDSKIH LIKOVA U ŽIVOTINJSKE LIKOVE I PADANJE KAMENJA SA NEBESA

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je najavio da će ovaj ummet pasti u razna iskušenja i belaje zbog grijeha koje će činiti, pa je od toga i propadanje, poniranje u zemlju, pretvaranje u životinjske likove i padanje kamenja s nebesa.

Aiša, radijallahu anha, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Pretkraj ovog ummeta će biti: propadanje u zemlju, pretvaranje u životinjske likove i padanje kamenja sa nebesa.

Pa zar ćemo biti upropašteni a među nama će biti dobrih ljudi? – upita Aiša, radijallahu anha,..

Da, kada preovlada griješenje i lopovluk – odgovori Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem.” (Et-Tirmizi 6/418,sahih)

Iz hadisa se razumije da će nastupiti opća propast kada se počnu činiti grijesi, pa čak i ako među ljudima bude dobrih.

Ibnu Mes’ud, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Pred Sudnji dan, nastupiće propadanje u zemlju, pretvaranje u životinjske likove i padanje kamenja sa nebesa.” (Ibnu Madždže 2/1349, sahih)

U nekim hadisima se pominje da će ove vrste kazne biti spuštene na pojedine nevjerničke frakcije kao što su zenadika(nevjernici) i kaderije (koji vjeruju u neograničenu slobodu volje).

Već se obistinilo propadanje u zemlju na nekoliko mjesta, nešto u ranije vrijeme, a nešto i sada a sve je to kao opomena pred tešku kaznu i to je jedan od načina zastrašivanja ljudi, ne bi li se okanili griješenja.

Također se napominje da će ova kazna zadesiti one koji budu slušali muziku i pjevačice i pili alkohol. Imran ibnu Husejn, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “U ovome ummetu će biti: propadanje u zemlju, pretvaranje u životinjske likove i padanje kamenja sa nebesa. – A kada će to biti? – upita jedan čovjek.

Kada se pojave pjevačice, muzika i bude se pio alkohol -odgovori on, sallallahu alejhi ve sellem.” (Et-Tirmizi 6/458,sahih)

Treba napomenuti da pored ovog propadanja u zemlju, imaju i tri velika propadanja u zemlju koja će biti pomenuta u velikim predznacima Sudnjeg dana, inšaallah.

Već smo napomenuli neke hadise koji govore o poniranju u zemlju i pretvaranju u životinjske likove u osmom i devetom predznaku Sudnjeg dana, pa bi bilo dobro da ih pročitas.

Neki učenjaci smatraju da će pretvaranje u životinjske oblike biti samo u prenesenom značenju, tj. da će se ljudi početi ponašati kao majmuni i svinje, ne znajući šta je halal a šta haram, niti šta je dobro a šta loše. Međutim, ispravnije mišljenje je da će se to stvarno dogoditi kao što se dogodilo ranijim narodima. Pogledaj 65-i ajet sure Bekare i pomenute hadise u osmom predznaku Sudnjeg dana. Neka nas Allah, dželle šanuhu, zaštiti od tih iskušenja.

32. ODLAZAK DOBRIH LJUDI

Od predznaka Sudnjeg dana je postepeno nestajanje dobrih i hairli ljudi a namnožavanje loših, tako da će nastupiti vrijeme pa će ostati samo loši nad kojima će biti Kijametski dan. Abdullah ibnu Omer, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Neće nastupiti Sudnji dan sve dok Allah, dželle sanuhu, sa zemlje ne uzme dobre ljude, pa će ostati otpad i loši ljudi, koji neće dobro smatrati dobrim niti će loše smatrati lošim.” (Ahmed i El-Hakim sahih)

Ovo vrijeme će nastupiti kada nestane nauke i učenih ljudi, pa će ljudi, sebi za pretpostavljene, uzeti neznalice koji će bez znanja davati fetve (fikhske odgovore) pa se pazite i fetvi i pitanja/odgovora na vjerska pitanja na web stranicama gdje odgovaraju ljudi koji to bi trebali raditi a mozemo se i uvjeriti da u današnjem vremenu skoro svaka islamska stranica ima pitanja/odgovori rubriku i strogo vam savjetujemo da se klonite odgovora koji ne dolaze od ljudi koji su sluzbeno zaduzeni za to od islamske zajednice, kao što smo to spomenuli u devetnaestom predznaku Sudnjeg dana. Dobri ljudi će nestati kada se među ljudima raširi griješenje, te kada se zanemari naređivanje dobra i odvraćanje od zla, jer kad dobri ljudi vide da se čine grijesi pa to ne spriječe onda se širi fesad (nered) i tada će ih Allah, dželle šanuhu, sve skupa kazniti. To je već spomenuto u hadisu kada je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, upitan: “… pa zar ćemo biti uništeni a među nama ima dobrih? • Da, kada se raširi griješenje i lopovluk – odgovori Poslanik sallallahu alejhi ve sellem.” (Buhari 13/11)

33. UZDIZANJE I POŠTIVANJE GRIJEŠNIKA I POKVARENIH LJUDI

Od predznaka Sudnjeg dana je uzdizanje i davanje prednosti pokvarenim i lošim ljudima u odnosu na dobre i poštene ljude. U to ulazi postavljanje na položaje i davanje vodećih funkcija onim najgorim među ljudima bez obzira na njihovo nevjerovanje, nepoštenje i ostale ružne osobine kojima se odlikuju. Svakako da će to vrijeme nastupiti kada se izokrenu činjenice, pa se dobro bude smatralo lošim, loše dobrim i tome slično.

Pogledajmo neke hadise koji o tome govore: Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Zaista će nastupiti vrijeme varljivih godina, u kojima će se vjerovati lažljivcu a nevjerovati onome koji istinu govori, davati emanet (povjerenje) varalici a povjerljivom se neće vjerovati, i glavnu riječ će imati maloumni i nesposobni.” (Ahmed sahih)

Također, se u jednom hadisu kaže: “Kada se poslovi predaju, onima koji nisu za to sposobni, isčekuj Sudnji dan.” ( EI-Buhari 11/332 )

Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Od predznaka Sudnjeg dana je i da će se oni donji (lošiji) uzdizati nad onima gornjim (boljim)”( Et-Taberani u “El-evsatu” sahih) ‘

Vezano za ovaj predznak je i :

VESELJE AHMAKA LUKE’A IBNU LUKE’A

Kada se pojave iskušenja i kada se vjernik bude bojao za svoj iman od lopovluka i svega drugog, nasuprot njemu pojavit će se loš čovjek, glupak, ahmak kojem se ne zna ni porijeklo ni loza on će tada biti najsretniji, ne pridajući važnost onome što se oko njega dešava. Kada se to desi znaj da je Sudnji dan blizu.

Huzejfe, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik,| sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Neće nastupiti Sudnji dan dok se ahmak Luke’ ibnu Luke’ ne bude najviše veselio i radovao dunjaluku.” (Et-Tirmizi (2210) i Ahmed 5/389 hasen)

Huzejfe, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, govoreći o nestanku povjerenja, rekao”… pa će se za nekog čovjeka sa divljenjem govoriti: “Kako je on jak, snažan, kako je dobar i snalažljiv, kako je pametan,” a u njegovom srcu neće biti ni najmanji dio imana (vjere).” (EI-Buhari 11/333 i Muslim 2/167)

Ovo se uistinu ostvarilo pa danas nalazimo da ljudi hvale nekog čovjeka, opisujući ga najljepšim osobinama, govoreći o njemu: “Kako je pošten, pametan i sl.” a on je u stvari najveći griješnik, i najslabiji vjernik sa najmanje povjerenja, ili je čak neprijatelj muslimanima i radi na rušenju Islama. Neka nas Allah, dželle sanuhu, zaštiti od svih iskušenja.

34. NAZIVANJE SELAMA SAMO POZNATIM OSOBAMA

Od predznaka Sudnjeg dana je da ce čovjek nazivati selam samo onome koga poznaje.

Ibnu Mes’ud, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Zaista je od predznaka Sudnjeg dana da će čovjek čovjeku nazivati selam, a neće mu ga nazivati ni zbog čega drugog nego zato što ga poznaje.” (Ahmed 5/326 sahih)

U drugoj predaji se kaže: “Pred Kijametski dan nazivaće se selam samo nekim ljudima.” Ovaj predznak Sudnjeg dana se već ostvario pa danas vidimo da ljudi nazivaju selam samo onome koga poznaju. To je u suprotnosti sa Sunnetom, jer je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, podsticao da se naziva selam i onome koga poznajemo i koga ne poznajemo. Poslanik, sallalla¬hu alejhi ve sellem, je jedne prilike upitan:

“Koji Islam je najbolji?” On je odgovorio: “Da nahraniš gladnog i da nazivaš selam i onome koga poznaješ i onome koga ne poznaje.” (EI-Buhari 1/82)

Nazivanje selama povećava ljubav među ljudima, a time se povećava iman (vjerovanje) sa kojim će se ako Bogda ući džennet.

Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Nećete ući u džennet dok budete pravi vjemici, a nećete biti pravi vjernici dok se ne budete međusobno voljeli. Hoćete li da vas uputim na posao, kada ga budete radili međusobno ćete se voljeti?! Jedni drugima nazivajte selam.” (Muslim 2/35)

35. TRAŽENJE NAUKE KOD NEZNALICA

Ebu Umejje EI-Džumehi, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Tri su stvari od predznaka Sudnjeg dana: prvo je, tražiti nauku kod neukih…” (Ibnu Mubarek u Kitabuz-zuhdu sahih)

Abdullah ibnu Mubarek koji je prenio ovaj hadis je upitan:

– A ko su ti neuki?

– To su oni koji govore prema svojim hirovima i nedozrelim

mišljenjima, – odgovori on.

Također, govoreći o takvim ljudima je rekao:

“To su oni koji su uzimali znanje od neukih, tj. od onih koji uvode i sprovode bid’ate (novotarije) u vjeri.“

Ibnu Mes’ud, radijallahu anhu, kaže: “Ljudi će biti i ostati ispravnom putu sve dok budu uzimali znanje i praksu od Poslanikovih, sallallahu alejhi ve sellem, ashaba, radijallahu anhum, i učenih ljudi, ali kada im znanje počne dolaziti od neukih, čiji su hirovi, nahođenja i stremljenja razjedinjeni, onda će biti upropašteni.” (Ibnul-Mubarek, Et-Taberani u Kebiru i El-evsatu i Abdurrezak u EI-Musannifu 11 /346 sahih)

Nema sumnje da se u one od kojih ne treba uzimati znanje ubrajaju vehabije i svi oni koji ne žele dobro Islamu i muslimanima, šireći neistine o toj vjeri , proglašavajući ostale muslimane kafirima i unoseći sumnju i smutnju medu njene pripadnike.

36. RAZGOLIĆAVANJE I NEPROPISNO OBLAČENJE ŽENA

Od predznaka Sudnjeg dana je da će žene napustiti islamski odgoj pri oblačenju, pa će se tako oblačiti da ta odjeća neće pokrivati njihove stidne djelove tijela.

Ibnu Omer, radijallahu anhu. prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Pretkraj života moga ummeta će biti ljudi koji će jahati (voziti se) na udobnim sedlima (sicovima) sličnim onim u kućama, dolaziće tako do pred džamijska vrata a žene će im biti razgolićene i slabo obučene. Na njihovim glavama ce biti punđe (frizure) kao grbe iznemoglih deva. (Pro)kunite ih jer su one ionako proklete…” (Ahmed, a slična predaja je i kod EI-Hakima 4/436 sahih)

Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Imaju dvije vrste džehennemlija koje nisam vidio: Ijudi koji nose bičeve slične kravljim repovima i njima tuku narod, i razgolićene i nepropisno obučene žene, koje naginju ljudima i zavode ih a njihove glave (frizure) su poput devijih grba. Neće ući u džennet, niti će osjetiti njegov miris, a njegov miris se osjeća na tolikoj i tolikoj udaljenosti.” (Muslim 17/190)

Ovo se već uveliko ostvarilo pa vidimo žene da se, kobajagi, oblače i pokrivaju tankim i providnim platnima, a ustvari to rade samo da budu zavodljivije i privlačnije muškarcima.

Takođe, ima žena koje oblače (relativno) dugo, all je ta odjeća je toliko tijesna i ocrtava sve sramne dijelove tijela. Ta odjeća i pored toga što je duga ne može se nazvati islamskom jer je funkcija islamske odjeće da sakrije sve ono što bi privlačilo ljude, bio to ukras, boja odjeće, miris).

U tu zabranu ulazi i stavljanje perike i slično, što se ubraja u mijenjanje Alahovog, dželle šanuhu, stvaranja. Na žalost, između stvari koje se još rade i čime se Allahova. dželle šanuhu, srdžba izaziva, a muslimani ostaju skrštenih ruku, je da se u zadnje vrijeme pojavila odjeća, ill bolje rečeno neodjeća, koja je sašivena od platna na kojem su ispisani kur’anski ajeti, i tu odjeću oblače najpoznatije svjetske prostitutke, prikazujući je na modnim revijama.

37. ISTINITOST VJERNIKOVOG SNA

Od predznaka Sudnjeg dana je da će san vjernika biti istinit i da će se obistinjavati, pa što god vjernik bude iskreniji u svom vjerovanju i san će mu se više obistinjavati.

Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Kada bude pretkraj dunjaluk, rijetko će se dešavati da se san vjernika ne obistini, a najiskreniji san nekog od vas će biti san onoga koji je najiskreniji u govoru. San vjernika je četrdeset i peti dio poslanstva.” (EI-Buhari 12/404 i Muslim 15/20 sahih)

Ibnu Ebi Džemre kaže: “Mudrost ovoga se krije u tome što će vjernik pretkraj dunjaluka biti usamljen, jer u hadisu stoji: “Islam je počeo sa malim brojem ljudi i ponovo će se svesti na mali broj“ (Muslim 2/176), pa obzirom da će se vjernik osjećati usamljenim i neće imati društva niti pomagača, onda će ga Allah, dželle šanuhu, počastiti lijepim snovima koji će se obistinjavati.”

Još se napominje da će ovaj predznak nastupiti kada nestane nauke, i kada se islamski propisi zapuste i zaborave i ljudima bude potreban neko ko će ih podsjetiti na vjerske propise, kao što su raniji narodi bill podsjećani slanjem Poslanika. Obzirom da je Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, poslednji Poslanik onda nema više poslanstva, ali je ostao ovaj – četrdeset i peti – dio poslanstva a to je lijep i iskren san koji ce vjernika tješiti i obećavati mu lijepu nagradu a istovremeno ga upozoravati na opasnost kazne.

Ima jos jedno mišljenje da će se ovo desiti u vrijeme Isa’a, alejhisselam, jer će njegova generacija biti najbolja generacija u ovom ummetu, osim generacije ashaba, radijallahu anhum, i oni će biti najiskreniji u svom govoru, pa će im se zato i snovi obistinjavati. A Allah, dželle šanuhu, najbolje zna kada će i kako to biti.

38. MNOŠTVO I RAŠIRENOST PISANJA

Ibnu Mes’ud, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Zaista je od predznaka Sudnjeg dana… pojavljivanje pera (olovke).” (Ahmed.sahih) Sa ovim pojavljivanjem pera – a Allah, dželle Sanuhu, zna najbolje – misli se na mnoštvo i raširenost pisanih djela.

U rivajetu kod Et-Tajalisija i En-Nesaije od Amr ibnu Tagliba, radijallahu anhu, stoji da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Zaista je od predznaka Sudnjeg dana… mnoštvo trgovaca i pojavljivanje nauke.” (En-Nesai 7/244 sahih)

Ovo pojavljivanje nauke ukazuje na raširenost onih stvari kojei pomazu u širenju nauke a to su knjige. To se uistinu i desilo u današnjem vremenu u cijelom svijetu, zbog savremenih strojeva za štampanje,kopiranje i ostalog, ali i pored svih tih olakšica vidimo da je džehl (neznanje) rašireno među ljudima, jer malo ima korisnog i pravog znanja, a to je istinito poznavanje Kur’ana i Sunneta sa njihovom praktikom u životu.

I upravo zbog nepostojanja ovog pomenutog islamskog, izvornog znanja vidimo da mnoštvo i raširenost knjiga i ostalih glasila ne koristi ljudima, jer su i pored toga ostali u džehaletu (neznanju).

39.NEMARAN ODNOS PREMA SUNETIMA NA KOJE ISLAM PODSTIČE VJERNIKE

Od predznaka Sudnjeg dana je i omalovažavanje Allahovih, dželle sanuhu, propisa, kao što je to pomenuto u hadisu od Ibnu Mes’uda, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik. sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Zaista je od predznaka Sudnjeg dana da će čovjek prolaziti kroz džamiju a u njoj neće klanjati dva rekata.’ ( Ibnu Huzejme 2/283.

hasen)

Ibnu Mes’ud, radijallahu anhu, kaže: “Zaista je od predznaka Sudnjeg dana da se džamije pretvore u puteve za prolaz.’ (Et-Tajalisi El-Hakim 4/446,sahih)

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: “Kada neko od vas uđe u džamiju neka ne sjeda dok ne klanja dva rekata.’ (Muslim sahih)

I ne samo da se od džamije prave prolazi nego još gore od toga je da su džamije pretvorene u turistička mjesta, gdje ulaze svakako obučeni, ili bolje rečeno neobučeni kafiri da bi ih razgledali. Zna se da su džamije napravljene da se u njima čini zikr i obavlja ibadet, a ne da bude stjecište čopora turista koji krnje svetost ovih Allahovih, dželle šanuhu, kuća, zbog neznatne matenjalne koristi, kao što se to događa u mnogim džamijama u Istanbulu i drugdje. Neka nas Allah, dželle šanuhu, zaštiti od toga i učini nas od onih koji ce poštovati svetost Allahovih, dželle šanuhu, kuća.

40. DEBLJINA MJESECA MLAĐAKA

Abdullah ibnu Mes’ud, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Od predznaka blizine Sudnjeg dana je da će mlađak biti debeo.” (Et-Taberani hasen)

Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Od predznaka Sudnjeg dana je da će mladak biti debeo, pa kada se vidi prve noći, govoriće se da je to mladak druge noći u mjesecu.” (Et-Taberani hasen)

Inafče je mladak kod prve noći njegovog pojavljivanja izuzetno tanak pa će se pred Sudnji dan pojavljivati deblji nego što je to uobičajeno te će zbog toga ljudi govoriti: ovo je mlađak drugog dana u mjesecu.